Capítol I

Del Claustre i la seva organització

Article 1. Del règim, la composició i les funcions del Claustre

1. El Claustre de la Universitat Pompeu Fabra és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Està format pels membres previstos a l'article 43 dels Estatuts de la Universitat i és presidit pel rector o rectora assistit pels altres membres de la Mesa, amb les atribucions que corresponen als presidents dels òrgans col·legiats, d'acord amb les lleis de procediment administratiu que són d'aplicació al Claustre.

2. El Claustre exerceix les funcions que estableix l'article 45 dels Estatuts de la UPF.

3. La durada del mandat dels membres del Claustre és de quatre anys, llevat del mandat dels estudiants claustrals, que té una durada de dos anys.

 

Article 2. De la Mesa del Claustre

1. La Mesa és l'òrgan col·legiat rector del Claustre. Està composta pel rector o rectora, que la presideix; pel secretari o secretària general, que actua de secretari o secretària; per tres representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat; per un representant dels professors lectors, els professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits; per un representant de la resta de professorat i el personal investigador en formació; per dos representants dels estudiants, i per un representant del personal d'administració i serveis.

En cas d'absència, el president o presidenta del Claustre és substituït per un vicerector o vicerectora, i el secretari o secretària, pel secretari o secretària general adjunt o, en cas d'absència simultània d'ambdós, per qui designi la Mesa.

2. Llevat dels membres que ho són per raó del càrrec, els membres de la Mesa són elegits pels claustrals de cadascun dels col·lectius a què pertanyen. L'elecció es realitza en sessió del Claustre presentant les candidatures en la forma i el temps assenyalats per la Mesa. En resulten elegits els que hagin obtingut major nombre de vots del sector corresponent. Si en algun sector es produeix un empat s'ha de procedir a una nova votació, i si l'empat persisteix es resol per sorteig entre els empatats. Les vacants que es produeixin en la Mesa s'han de cobrir, seguint aquest ordre, pel suplent corresponent, si n'hi ha; pel candidat o candidata següent més votat, o mitjançant eleccions parcials.

3. Corresponen a la Mesa del Claustre les funcions següents:

- Assistir el president o presidenta del Claustre en l'exercici de les seves funcions.

- Moderar i dirigir els debats.

- Elaborar el calendari de sessions.

- Acordar l'admissibilitat o la inadmissibilitat de nous punts a l'ordre del dia, d'acord amb el previst a l'article 5 d'aquest reglament.

- Coordinar les tasques de les diferents comissions que es puguin constituir en el si del Claustre.

- Interpretar o suplir el present reglament en allò que no hi estigui previst.

- Prendre les decisions i mesures que consideri oportunes per al normal desenvolupament de les sessions.

- Qualsevol altra funció que li atribueixi aquest reglament o que li pugui atribuir el Claustre.

4. La Mesa és convocada pel rector o rectora, a iniciativa pròpia o a petició de la majoria absoluta dels seus membres, amb un mínim de dos dies d'antelació, llevat dels casos d'urgència. Les decisions de la Mesa es prenen per majoria simple, amb el vot de qualitat del president o presidenta, i de les seves sessions se n'ha d'aixecar acta.

 

Article 3. Dels claustrals

1. La condició de claustral és personal, i no s'admeten representacions. L'exercici d'aquest càrrec és un dret i un deure dels membres de la comunitat universitària que han estat elegits o que en són membres nats.

2. Els claustrals s'han d'acreditar a l'inici de les sessions amb qualsevol document oficial que els identifiqui.

3. Els claustrals tenen el dret i el deure d'assistir a les sessions del Claustre i a expressar la seva opinió i emetre el seu vot conforme a les normes reglamentàries, així com a rebre la informació i la documentació disponibles amb prou antelació abans de les sessions ordinàries. També tenen dret a ser eximits d'altres obligacions com a membres de la Universitat durant el temps necessari per assistir a les sessions del Claustre i a les seves comissions. Tots els claustrals tenen el dret i el deure de ser electors i elegibles respecte dels òrgans interns del Claustre i les seves representacions. A les tres absències injustificades a les reunions del Claustre, la Mesa donarà a conèixer en les reunions la relació de membres afectats. Les absències s'han de justificar per escrit davant la Secretaria General, com a màxim deu dies després de la sessió en què es va produir.

4. En cas de pèrdua de la condició de claustral d'algun membre del Claustre, es procedirà a substituir-lo d'acord amb els mecanismes previstos en el reglament electoral de la UPF.

 

Capítol II

Del funcionament del Claustre

Article 4. Del Ple i les comissions del Claustre

1. El Claustre funciona ordinàriament en Ple, si bé pot constituir comissions amb caràcter permanent o temporal. Les comissions tenen caràcter consultiu, i han de tractar aquells assumptes per als quals han estat constituïdes. La composició de les comissions es determina respectant les proporcions corresponents a cada sector del Claustre, i els seus membres són elegits pel Ple d'entre els seus membres, d'acord amb les normes establertes per a l'elecció de la Mesa.

2. La constitució de comissions l'acorda el Ple del Claustre, a proposta del rector o rectora un cop escoltada la Mesa, o a proposta d'una quarta part del Claustre.

3. Les comissions tenen un president o presidenta i un secretari o secretària. Quan el rector o rectora i el secretari o secretària general en formin part, exerciran, respectivament, la funció de president o presidenta i de secretari o secretària de la comissió. Les comissions poden sol·licitar assessorament tècnic per al desenvolupament de la seva activitat, si bé en el cas que a les sessions corresponents hi assisteixin tècnics, aquests tindran veu però no vot.

 

Article 5. De la convocatòria del Claustre

1. Correspon al rector o rectora convocar les sessions ordinàries del Claustre, les quals han de tenir lloc en període lectiu i fora del període d'exàmens. El Claustre s'ha de reunir en sessió ordinària almenys una vegada a l'any.

El rector o rectora, a iniciativa pròpia, pot convocar el Claustre en sessió extraordinària. També es pot convocar a iniciativa de la majoria dels membres de la Mesa o del Consell de Govern o a petició, per escrit, d'una quarta part dels claustrals. En aquests casos, l'acord d'iniciativa o la petició ha d'incloure els temes a tractar que justifiquin la convocatòria extraordinària. El rector o rectora ha de convocar el Claustre dins un termini de trenta dies a partir de la presentació de la petició.

2. La convocatòria s'ha de comunicar amb una antelació mínima de vint dies naturals en cas de convocatòria ordinària i de cinc dies naturals en cas de sessió extraordinària, llevat dels casos d'urgència apreciada per la Mesa. Les convocatòries es podran fer per mitjans telemàtics sempre que n'hi hagi constància de la recepció, a l'adreça corporativa de la UPF. En el seu defecte, es faran arribar al lloc de treball, i en el cas dels estudiants s'indicarà on poden passar a recollir-les.

3. La convocatòria, en la qual s'han d'indicar el dia, l'hora i el lloc de realització de la sessió, ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia corresponent. La documentació disponible relativa a l'ordre del dia es posarà a disposició dels claustrals a través dels sistemes de comunicació electrònica oficials de la UPF i, quan això no sigui possible, a través de les administracions i de la Secretaria General. En la convocatòria s'ha d'assenyalar el lloc o l'adreça d'accés a la documentació.

4. A l'ordre del dia s'hi han d'incorporar els temes, sempre que siguin competència del Claustre, que un mínim del 5% dels claustrals hagi demanat per escrit de tractar fins a deu dies abans de la sessió. La proposició d'un nou punt de l'ordre del dia pot ser d'una moció, d'una declaració o d'un tema per al seu debat.

Els nous punts de l'ordre del dia s'han de comunicar a tots els claustrals cinc dies naturals abans de la sessió.

5. Les mocions han d'incloure el text del punt que es vol posar a votació i el nom del ponent.

El procediment per a l'admissió o la inadmissió de mocions és el següent:

5.1. La Mesa verifica que les signatures siguin completes i que hagin estat presentades, dins del termini fixat, davant el Registre.

5.2. La Mesa acorda l'admissibilitat quan sigui una matèria competència del Claustre, de proposta o recomanació, conforme a l'article 45 g) dels Estatuts. Tot i ser propostes o recomanacions a altres òrgans, les mocions que suposen majors despeses o disminució d'ingressos han d'anar acompanyades d'una explicació en la qual s'expressi el coneixement aproximat dels costos de la proposta i com es compensarien pressupostàriament. La manca d'aquesta explicació és motiu d'inadmissió.

5.3. La Mesa pot acordar, motivadament, la inadmissibilitat de les mocions en els casos en què:

a) La decisió envaeixi la competència d'altres òrgans de la Universitat o d'altres administracions, o instin una actuació per part dels òrgans competents en els casos en què els Estatuts no atribueixin la iniciativa al Claustre.   

b) Suposin una supervisió o control d'altres òrgans no establert a la legislació o accions que requereixen procediments especials.

c) Reclamin una posició antijurídica de la Universitat o contrària a l'ordenament jurídic.

d) Plantegin un tema com a general de la Universitat i es verifica que afecta a un assumpte que concerneix a una persona o grup de persones o centre o servei específic.

e) Continguin expressions ofensives per a la dignitat de les persones o que en menystinguin els drets.

6. Les propostes de declaracions del Claustre són a iniciativa del rector o rectora, de la Mesa del Claustre o d'un 5% dels claustrals. Per a la seva admissió es tenen en compte els mateixos criteris que per a les mocions, si bé la Mesa podrà proposar al ponent una redacció de consens. Les propostes de declaració han d'incloure el nom del ponent.

7. Les propostes de temes a debat són a iniciativa del rector o rectora, de la Mesa del Claustre, de les comissions del Claustre o d'un 5% dels claustrals. La proposta ha d'incloure un text amb el plantejament del debat, la motivació de l'interès per a la comunitat universitària i el nom del ponent.

8. Si els promotors de la inclusió d'un punt en l'ordre del dia discrepen d'una decisió adoptada per la Mesa, en poden demanar la reconsideració per escrit en el termini de dos dies hàbils des que es publica l'acord de la Mesa. La Mesa ha de resoldre abans de la sessió del Claustre amb una resolució motivada. La resolució de la Mesa exhaureix la via administrativa sense perjudici de la interposició potestativa d'un recurs de reposició davant la mateixa Mesa.

9. La Mesa pot acordar canviar l'ordre de discussió dels punts de l'ordre del dia. No pot ser objecte de deliberació, vot o acord cap assumpte que no figuri a l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de ple dret del Claustre i que se n'acordi la inclusió i sigui declarada la urgència pel vot favorable de la majoria.

10. La convocatòria i el règim de les sessions de les comissions es regeixen per les mateixes normes que el Ple, si bé les convocatòries s'han de fer ordinàriament amb set dies naturals d'antelació.

 

Article 6. De les sessions del Claustre

1. El quòrum per a la vàlida constitució del Claustre és la majoria absoluta dels seus components, entre ells el president o presidenta i el secretari o secretària del Claustre o les persones que els substitueixin. Si aquest quòrum no s'assoleix, el Claustre es constituirà en segona convocatòria mitja hora després de l'assenyalada per a la primera, i serà suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres.

2. Les sessions del Claustre són moderades pel rector o rectora. A petició seva o durant la seva absència, la Mesa designarà el moderador d'entre els seus membres.

3. Es considera sessió el temps dedicat a esgotar un ordre del dia, i reunió la part de sessió duta a terme durant un matí o una tarda.

4. Tots els membres del Claustre poden intervenir després d'haver demanat la paraula i d'haver-la obtingut per part de qui moderi la sessió.

5. Per a cada punt de l'ordre del dia, el president o presidenta ha d'obrir un debat i indicar els torns d'intervencions que hi haurà. A cada torn, les peticions de paraula es fan abans de començar les intervencions. La Mesa pot delimitar el temps d'ús de la paraula en funció del nombre de persones que l'hagin demanat, si bé el temps d'intervenció és amb caràcter general de tres minuts. Les intervencions es fan personalment, amb la identificació prèvia del claustral. Ningú no pot ser interromput quan estigui fent ús de la paraula. No obstant això, el president o presidenta pot advertir-li que ha esgotat el temps, cridar-lo a la qüestió o a l'ordre o, si és necessari, retirar-li l'ús de la paraula. Quan es facin al·lusions que impliquin judicis de valor sobre persones podrà concedir un torn a la persona al·ludida, per un temps no superior a tres minuts, perquè sense entrar en el fons del debat contesti estrictament les al·lusions realitzades. Si el claustral no fos present en el moment de produir-se l'al·lusió, la Mesa podrà atorgar un torn de contestació en la sessió següent, si l'afectat ho demana.

6. Els vicerectors i els membres del Consell Social poden assistir a les reunions del Claustre amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres electes. Així mateix, el síndic o sindica de Greuges de la Universitat pot assistir al Claustre amb veu però sense vot.

7. D'altra banda, a les sessions del Claustre també poden assistir-hi, sense veu ni vot, els membres de la comunitat universitària i aquelles altres persones expressament convidades, llevat que la Mesa acordi, per a alguna sessió, el caràcter de sessió a porta tancada. L'assistència del públic serà limitada en funció dels espais reservats a l'efecte. Els assistents no podran intervenir i hauran de seguir les normes indicades per la Mesa del Claustre per mantenir l'ordre del Claustre.

 

Article 7. Del règim de les votacions

1. Els acords del Claustre s'adopten per majoria simple dels assistents, llevat que la legislació vigent, els Estatuts de la UPF o aquest reglament exigeixin una altra majoria. Qualsevol membre del Claustre pot exigir la comprovació del quòrum abans de procedir a les votacions.

2. Les votacions són per assentiment, ordinàries o secretes. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president o presidenta formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots positius, després els negatius i finalment les abstencions. La votació secreta es realitza mitjançant paperetes dipositades pels claustrals en una urna després de ser cridats nominalment, i l'escrutini correspon als membres de la Mesa. Els acords del Claustre es prenen per votació nominal i secreta quan es tracti de l'elecció de persones o quan una proposta en aquest sentit d'algun claustral assistent tingui el suport d'almenys el 10% d'aquests.

3. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius, sempre que les abstencions no superin el 50% de la suma dels vots positius i negatius. Si es tracta de votacions secretes, s'entén que hi ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius, sempre que els vots en blanc no superin el 50% de la suma de vots positius i negatius. Si en la primera votació no s'assoleix la majoria en aquests termes, cal obrir un nou torn d'intervencions i procedir a una nova votació, en la qual no es comptabilitzaran les abstencions, els vots en blanc ni els vots nuls. En tot cas, el refús de vot es comptarà com una abstenció o com un vot en blanc, depenent de si la votació és ordinària o secreta.

4. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres de ple dret del Claustre.

5. S'entén que hi ha majoria absoluta dels claustrals presents quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres presents en el moment de la votació.

6. El vot dels claustrals és personal i indelegable, i es realitza en la sessió corresponent, després dels consegüents debats, sense que sigui possible el vot avançat. Les votacions no poden interrompre's per cap raó. Mentre tinguin lloc, el moderador o moderadora no pot concedir cap paraula, ni cap claustral no pot entrar ni sortir de la sala de sessions.

7. Quan en una votació hi hagi empat, cal fer-ne una altra i, si l'empat persisteix, cal obrir un nou torn d'intervencions, amb temps limitat, per aclarir els termes o el tema de la votació, i si torna a haver-hi empat, decideix el vot de qualitat del president o presidenta del Claustre.

8. Els acords del Claustre es publiquen en els apartats expressament assenyalats per a aquesta finalitat en els mitjans electrònics de la Universitat, en els termes indicats en el Estatuts de la UPF.

 

Article 8. Del règim d'impugnació dels acords

Els acords del Claustre exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Això no obstant, qualsevol membre del Claustre pot demanar davant la Mesa que s'observi el reglament del Claustre citant els articles l'aplicació dels quals invoca. Perquè siguin admeses, aquestes peticions s'han de presentar immediatament i, en tot cas, abans de finalitzar la sessió.

 

Article 9. De les actes

1. De cada sessió s'aixeca l'acta corresponent, que ha de contenir la relació de les persones assistents, les circumstàncies de lloc i temps de la seva realització, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el text dels acords. Les actes s'aprovaran en la mateixa sessió o en la següent, tot i que el secretari podrà emetre certificació sobre els acords que s'hagin adoptat, sense perjudici de la ulterior aprovació de l'acta. Es considerarà aprovada en la mateixa  sessió l'acta que, amb posterioritat a la reunió, sigui posada a disposició dels membres del Claustre i rebi la conformitat d'aquests per qualsevol mitjà, del qual el secretari ha de deixar expressió i constància.

2. A l'acta hi ha de figurar, a petició dels corresponents membres del Claustre, la indicació de vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti en el mateix moment o en el termini que indiqui el president o presidenta el text que correspongui fidelment a la seva intervenció, el qual es farà constar a l'acta o s'hi adjuntarà.

Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular, en el termini de quaranta-vuit hores, un vot particular per escrit, el qual s'ha d'incorporar al text aprovat.

 

Capítol III

De la sol·licitud d'informació als òrgans de la Universitat

Article 10. Del procediment de sol·licitud d'informació

D'acord amb l'article 45 g) dels Estatuts, el Claustre pot sol·licitar informes als òrgans de la Universitat als efectes de formular recomanacions, propostes o declaracions institucionals sobre assumptes que afectin la comunitat universitària i de debatre aquells assumptes que li plantegin el rector o rectora o el Consell de Govern.

Les peticions d'informes han de ser formulades per com a mínim una quarta part dels claustrals, i s'han d'adreçar a la Mesa del Claustre, la qual les lliurarà a l'òrgan corresponent amb l'assistència de la Secretaria General.

 

Article 11. De l'emissió dels informes

L'òrgan requerit ha de lliurar els informes sol·licitats en un termini màxim de quinze dies, que la Mesa podrà ampliar, a sol·licitud de l'òrgan, per un període màxim de quinze dies més.

Un cop rebuda la informació, la Mesa del Claustre la farà arribar als claustrals sol·licitants.

 

Capítol IV

De la convocatòria extraordinària d'eleccions al càrrec de rector

Article 12. Règim i procediment aplicable

La convocatòria extraordinària d'eleccions al càrrec de rector es regeix per l'article 47 dels Estatuts de la UPF.

 

Capítol V

De l'elecció i revocació del síndic o síndica de Greuges de la UPF

Article 13. De la proposta de candidat o candidata

La proposta de candidat o candidata a síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra correspon al rector o rectora, que l'ha de realitzar amb una antelació mínima d'un mes respecte a la data d'expiració del mandat de la persona que ocupa aquesta institució. El nom del candidat o candidata proposat, acompanyat d'una breu semblança biogràfica, s'ha de comunicar als claustrals abans de la sessió del Claustre en què s'hagi de dur a terme la votació.

 

Article 14. De l'elecció del síndic o síndica de Greuges

L'elecció del síndic o síndica de Greuges es realitza en sessió de Claustre. El candidat o candidata proposat resulta elegit si obté el vot favorable d'una majoria de tres cinquenes parts dels claustrals presents. En cas que no l'obtingui es podrà repetir la votació en la mateixa sessió o en una altra sessió, dins el termini que la Mesa del Claustre determini. Si el candidat o candidata no resultés elegit, el rector o rectora hauria de presentar una nova proposta.

 

Article 15. De la revocació del síndic o síndica de Greuges

En cas d'un incompliment de les obligacions i dels deures del càrrec que comporti la pèrdua de la confiança del Claustre, el cessament del síndic o síndica es decideix per la mateixa majoria que la prevista per a l'elecció, a iniciativa del rector o rectora, del Consell de Govern o d'una quarta part dels membres del Claustre. Cal presentar una moció degudament motivada davant el Claustre, i en la sessió convocada a l'efecte el síndic o síndica pot fer ús de la paraula abans de la votació.

 

Capítol VI

De l'elecció dels representants del Claustre al Consell de Govern

Article 16. Règim aplicable

L'elecció dels representants dels diversos col·lectius del Claustre al Consell de Govern es regeix pel Reglament Electoral de la UPF.

 

Capítol VII

De la reforma dels Estatuts

Article 17. Règim jurídic i tipus de reforma

La reforma dels Estatuts de la UPF es regeix pel títol 14 dels Estatuts de la UPF, d'acord amb el procediment previst en el present reglament. En el cas d'una sol·licitud de reforma total, el Claustre elegirà una ponència formada per la representació dels col·lectius claustrals en la mateixa proporció en què estan representats a la Mesa del Claustre, que elaborarà l'avantprojecte. Els acords de la ponència s'adopten per majoria simple. La ponència pot sol·licitar l'assessorament tècnic de personal de la UPF. En el cas d'adaptació dels Estatuts a disposicions legals promulgades amb posterioritat a la seva entrada en vigor, s'encarregarà un projecte de reforma a la Secretaria General.

 

Article 18. Propostes de reforma

1. Les iniciatives de reforma s'han de presentar mitjançant un escrit degudament registrat adreçat a la Mesa del Claustre en què es plantegi l'obertura del procediment de reforma de manera motivada.

2. Les propostes de reforma es trametran als claustrals amb un mes d'antelació respecte a la data de les votacions, i s'establirà un termini de vint dies naturals per presentar-hi esmenes, a comptar des del dia que indiqui la Mesa del Claustre. Les esmenes ho seran exclusivament als títols, seccions o capítols objecte de la iniciativa de reforma.

 

Article 19. De les esmenes al projecte de reforma

1. Els claustrals poden presentar esmenes a la totalitat i a l'articulat. Les esmenes a la totalitat requereixen el suport de com a mínim el 20% dels claustrals. S'han de presentar mitjançant escrit degudament registrat adreçat a la Mesa del Claustre, i cal acreditar amb les signatures i els números de DNI o NIA corresponents els membres claustrals que hi donen suport. També s'han de presentar en format electrònic per facilitar-ne la publicació. Les esmenes a l'articulat s'han de presentar seguint el mateix procediment, i requereixen el suport de com a mínim cinc claustrals. L'esmena s'atribuirà al primer signant, al qual corresponen les facultats de defensar, retirar i acordar la transacció de l'esmena. En cas d'impossibilitat d'assistir a la sessió què s'hagi de debatre l'esmena, el primer signant ha d'indicar a la Mesa, amb prou antelació, quin dels altres signants el substituirà.

2. Són esmenes a la totalitat les que presenten un text articulat alternatiu complet. Les esmenes a l'articulat poden ser de supressió, de modificació i d'addició. En aquests dos darrers supòsits l'esmena ha de contenir el text concret alternatiu que es proposa.

3. A efectes del procediment de reforma dels Estatuts, les disposicions addicionals, finals, derogatòries o transitòries tenen la consideració d'article.

4. Durant el debat, la Mesa pot admetre a tràmit les esmenes escrites presentades en aquell moment per un membre del Claustre, sempre que tinguin com a objectiu assolir un acord entre les esmenes ja formulades i el text de l'article i que comportin la retirada de les esmenes respecte a les quals es transigeix. També es poden admetre a tràmit les esmenes que tinguin per finalitat llevar els errors i les incorreccions tècniques, terminològiques o gramaticals.

 

Article 20. Del debat sobre el projecte de reforma dels Estatuts

1. El debat sobre el projecte de reforma de la totalitat dels Estatuts només és procedent quan s'hagin presentat esmenes a la totalitat dins del termini corresponent. La discussió de les esmenes a la totalitat s'exhaureix en aquest tràmit, sense que puguin ser objecte de discussió posterior.

2. Si el Claustre aprova una esmena a la totalitat, la Mesa ordenarà la publicació del text alternatiu presentat com a avantprojecte i obrirà un termini per presentar-hi esmenes, que només podran referir-se a l'articulat.

3. Si el Claustre rebutja les esmenes a la totalitat, la ponència redactora de l'avantprojecte i la Mesa del Claustre elaboraran, conjuntament, un informe en el qual s'ordenin l'avantprojecte i les esmenes presentades i, si escau, els vots particulars dels ponents, i sotmetran el projecte de reforma dels Estatuts a l'aprovació del Claustre.

4. La Mesa pot acordar un pla per ordenar els debats i les votacions per matèries, per grups d'articles o d'esmenes o per paràgrafs d'articles.

5. El debat del projecte de reforma dels Estatuts comença amb la presentació d'aquest per un membre de la ponència. A continuació comença la discussió de l'articulat, i es debaten les esmenes que afectin cada article.

6. Un cop finalitzada la defensa de cada esmena o vot particular, s'obre un torn d'intervencions a favor i un altre en contra. La Mesa estableix la durada de les intervencions, si bé s'ha d'assegurar un mínim de cinc minuts per a les esmenes a l'articulat i un mínim de deu minuts per a les esmenes a la totalitat. A continuació, a judici de la Mesa o a petició de com a mínim el 10% dels claustrals, podrà començar un torn obert de paraules addicional, amb un temps d'intervenció màxim de tres minuts.

7. En cada debat es concedirà, si escau, un torn de rèplica o de rectificació, per una sola vegada i durant un temps màxim de cinc minuts. Així mateix, a judici del moderador o moderadora, es pot concedir un torn a cadascuna de les persones al·ludides, per un temps màxim de tres minuts, perquè contestin estrictament les al·lusions. El ponent no consumeix torn.

8. Cap claustral no pot parlar sense haver demanat i obtingut la paraula del moderador o moderadora. Si un claustral cridat pel moderador o moderadora no fos present, s'interpretarà que ha renunciat a fer ús de la paraula.

 

Article 21. De la votació de les esmenes

1. Un cop acabada la discussió d'un article es procedeix a les votacions. Primerament se sotmeten a votació les esmenes seguint l'ordre de major a menor allunyament respecte al text del projecte, a judici del moderador o moderadora. Al final es vota el text del projecte. Aquells articles que no hagin estat objecte d'esmenes es voten directament i sense debat.

2. Si, un cop acabat el debat del projecte, algun punt del text quedés obscur o incongruent com a conseqüència de l'aprovació d'alguna esmena, la Mesa pot trametre novament a la ponència el text aprovat pel Claustre amb l'única finalitat que aquesta, en el termini màxim de deu dies, en prepari una redacció harmònica que no contradigui els acords del Claustre.

 

Article 22. De l'aprovació de la reforma dels Estatuts

1. El projecte de reforma dels Estatuts requereix una aprovació de les tres cinquenes parts dels claustrals, llevat que es tracti d'adaptar els Estatuts a disposicions legals promulgades amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquests, cas en què serà suficient el vot de la majoria dels claustrals presents en el moment de la votació.

2. En el cas que l'autoritat competent per a l'aprovació dels Estatuts formuli observacions de legalitat al text, la Mesa del Claustre decidirà sobre la seva incorporació o si proposa la presentació d'al·legacions.

 

Capítol VIII

De la modificació del reglament del Claustre

Article 23. Iniciativa i procediment de reforma

1. Es podrà procedir a la reforma, total o parcial, d'aquest reglament, a iniciativa del rector o rectora, de la Mesa del Claustre o quan així ho sol·liciti una quarta part dels membres claustrals.

2. El projecte de reforma s'elevarà, mitjançant escrit, a la Secretaria del Claustre. En l'escrit hi ha de constar l'objecte i la finalitat de la reforma, el fonament d'aquesta i, si escau, el text alternatiu que es proposa.

3. Una vegada rebut el projecte de reforma per la Mesa del Claustre, la proposta s'inclourà com a punt de l'ordre del dia de la sessió immediatament següent.

4. Per a la reforma del reglament se seguirà el mateix procediment establert per a la reforma dels Estatuts.

5. L'aprovació de la reforma requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres presents.

 

Disposicions addicionals

1. Els documents i escrits referents al Claustre s'han de presentar a la Secretaria General, que actuarà d'Oficina del Claustre i en la qual els claustrals poden consultar qualsevol document.

2. Es consideren normes supletòries d'aquest reglament les lleis d'aplicació als òrgans col·legiats a Catalunya, en allò que sigui d'aplicació als òrgans universitaris, i el reglament del Parlament de Catalunya.

 

Disposició final

Per aprovar aquest reglament cal la majoria absoluta dels membres presents. El reglament entrarà en vigor en el moment de ser aprovat pel Claustre.