Article 215. Moció de censura

215.1. Els òrgans col·legiats de govern i representació de la Universitat Pompeu Fabra poden, mitjançant l’aprovació d’una moció de censura, revocar les persones escollides pel mateix òrgan col·legiat per ocupar un càrrec unipersonal.

215.2. La moció de censura ha de ser presentada per almenys un terç dels membres de l’òrgan col·legiat, i s’ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la seva presentació. Ha d’incloure un candidat o candidata i el programa que contingui les línies de política universitària que es pretén desenvolupar en el càrrec.

215.3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de l’òrgan corresponent.

215.4. En cas que la moció de censura no sigui aprovada, els seus signataris no en podran presentar una altra fins al cap d’un any.

 

Article 216. Qüestió de confiança

216.1. Els titulars dels òrgans unipersonals de govern i representació la designació dels quals correspongui a òrgans col·legiats poden plantejar davant d’aquests una qüestió de confiança sobre el seu programa de govern.

216.2. La confiança s’entendrà atorgada quan hi voti a favor la majoria absoluta dels membres de l’òrgan col·legiat corresponent.