Per mitjà d’aquesta resolució s’atribueixen funcions a les persones que ocupen els diversos vicerectorats, secretaria general i altres càrrecs d’àmbit general amb l’objectiu de desplegar els diversos projectes de la UPF en aquesta etapa.

Com a novetat, amb l’objectiu de potenciar l’àmbit de personal docent i investigador, s’estructuren les matèries corresponents en dos vicerectorats: un per als projectes en l’àmbit del  professorat i un altre centrat en la política de captació i retenció de talent.

Així mateix, desapareix el comissionat per a la trajectòria dels estudiants de la UPF, bona part de les funcions del qual són assumides pel vicerectorat de comunitat universitària i, en general, per tots els vicerectorats en la mesura que el pas dels estudiants per la Universitat repercuteix sobre tots ells.

D’altra banda, s’incorpora un nou comissionat encarregat de projectes d’educació i comunicació i, atesa la importància de la projecció de la cultura per a la UPF, el delegat de cultura se situa al mateix nivell que la resta de càrrecs.

A més, en la nova estructura, emergeix l’important projecte d’universitats europees, que a la UPF s’ha concretat per mitjà de l’aliança amb cinc universitats sota el nom Eutopia. La supervisió general d’aquest projecte s’encomana al vicerectorat adjunt, ateses la seva transversalitat i dimensió, el qual passa a anomenar-se vicerectorat adjunt al rector i per al projecte d’universitats europees (Eutopia).

Finalment, atès que els canvis introduïts per aquesta resolució no tenen impacte en les actuals delegacions de competències en els vicerectors i altres càrrecs, no cal dictar una resolució específica que les determini. No obstant això, per una major claredat, s’inclou en aquesta resolució una disposició addicional que explicita la continuïtat de les delegacions efectuades en els vicerectorats que conserven la mateixa denominació. En el cas del vicerectorat adjunt al rector, s’especifica que les delegacions corresponents s’han de considerar fetes en el nou vicerectorat adjunt al rector i per al projecte d’universitats europees (Eutopia).

En virtut de les competències que m'atorguen els articles 55.2 i 56 g) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i als efectes d'estructurar els vicerectorats, la Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general i assignar-los funcions;

HE RESOLT:

Article 1

L'estructura dels vicerectorats, de la secretaria general i d'altres càrrecs amb funcions d'àmbit general encarregats de la direcció de projectes és la següent:

 • vicerector o vicerectora adjunt al rector i per al projecte d’universitats europees (Eutopia)
 • vicerector o vicerectora. Projectes per al compromís social i la igualtat
 • vicerector o vicerectora. Projectes en l’àmbit del  professorat
 • vicerector o vicerectora. Política de captació i retenció de talent
 • vicerector o vicerectora. Projectes per a la docència
 • vicerector o vicerectora Projectes d’innovació
 • comissionat o comissionada per als projectes d’educació i comunicació
 • vicerector o vicerectora. Projectes en l’àmbit de la recerca
 • comissionat o comissionada per a l'estratègia científica de la UPF
 • vicerector o vicerectora. Projectes per a la internacionalització
 • vicerector o vicerectora. Projectes per a la comunitat universitària
 • comissionat o comissionada per a l'estratègia del Grup UPF
 • delegat o delegada de cultura
 • secretari o secretària general

Article 2

El vicerector o vicerectora adjunt al rector i per al projecte d’universitats europees (Eutopia) coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • La coordinació de l'acció de govern
 • La planificació institucional
 • La direcció acadèmica del projecte d’universitats europees (Eutopia)
 • Els recursos d'informació
 • L'administració electrònica
 • La qualitat, l'avaluació i l'acreditació
 • El patrocini, el mecenatge i les càtedres d'empresa

Article 3

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • El Programa de Responsabilitat Social (cooperació per al desenvolupament, accions solidàries, inclusió, igualtat, promoció de la salut, prevenció de riscos i sostenibilitat)
 • El programa Campus Júnior

Article 4

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit del professorat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • La política i contractació de professorat temporal (associats/des, lectors/es, visitants, PIPFs).
 • El règim jurídic del professorat: dedicació, permisos i llicències.
 • Les relacions amb els agents socials.
 • L’estratègia de Recursos Humans HRS4R.
 • Els concerts sanitaris.
 • El projecte UPForward i els sub-projectes específics que se'n deriven.

Article 5

El vicerector o vicerectora encarregat de la política de captació i retenció de talent coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • La política de captació i retenció de talent: l'accés i la selecció de professorat (tenure-track, places d’agregat/da, titularitats).
 • Els programes d'incorporació de personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, ICREA i similars)
 • La planta de professorat

Article 6

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • Els ensenyaments oficials de grau i de màster universitari i els títols propis i el seu règim
 • L'organització docent i acadèmica
 • El foment dels ensenyaments oficials de grau i màster
 • L'aprenentatge de llengües i l'impuls del multilingüisme
 • Els programes específics (Cursos d'Estiu, UPF Sènior)

Article 7

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes d'innovació coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • L'organització i el projecte acadèmic de la Universitat
 • Els projectes estratègics en l'àmbit de la promoció acadèmica institucional
 • Les tècniques pedagògiques, la innovació, la qualitat i la millora docents

Article 8

El comissionat o comissionada per als projectes d’educació i comunicació coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

En l’àmbit d’educació:

 • La coordinació de l'estratègia del projecte EDvolució
 • L’assessorament, en la part educativa, al projecte EUTOPIA

En l’àmbit de comunicació:

 • L’impuls d’estratègies de comunicació que projectin el model de la UPF a la societat i al món

Així mateix, conjuntament amb el delegat de cultura, aquest comissionat ha de dissenyar una estratègia per tal que la cultura en totes les seves vessants entri a formar part de la visió i missió de la UPF.

Article 9

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • Els programes i els ajuts de recerca interns i externs
 • Les figures de recerca de la UPF, les infraestructures de recerca i el programa CEI
 • Els serveis científico-tècnics i equipaments de recerca
 • La producció científica, ciència oberta i la recerca i la innovació responsables 
 • La transferència i la valorització de tecnologia i coneixement
 • El doctorat, sense perjudici de les competències del director o directora de l'Escola de Doctorat
 • Les beques i els ajuts al doctorat
 • L'avaluació de la recerca

Article 10

El comissionat o comissionada per a l'estratègia científica de la UPF coordin a i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • L'estratègia i política científiques
 • La relació amb els centres CERCA i altres institucions científiques
 • Les infraestructures de recerca
 • L'emprenedoria

Article 11

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la internacionalització coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • L'estratègia d'internacionalització de la universitat
 • Les relacions internacionals
 • La internacionalització dels estudis de grau
 • Els programes d'intercanvi i cooperació educativa i mobilitat amb universitats i institucions
 • Els programes específics per a estrangers i escoles d'estiu internacionals (PEHE, UPF Barcelona International Summer School...)
 • Així mateix, aquest vicerector o vicerectora assessorarà i prestarà suport al vicerector o vicerectora adjunt al rector i per al projecte d’universitats europees (Eutopia), en el desplegament general d'aquest projecte, i en especial en la part relativa a internacionalització

Article 12

El  vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • La coordinació general amb els representants de tots els col·lectius del Claustre universitari.
 • La participació dels col·lectius de la comunitat universitària en la vida universitària.
 • Les beques i els ajuts als estudiants de grau i màster.
 • Les beques i els ajuts per a activitats dels estudiants.
 • Les pràctiques externes dels estudiants.
 • L'orientació i l'assessorament professional als estudiants; la inserció laboral.
 • El programa UPF Alumni.
 • La coordinació econòmico-financera.
 • La política del personal d’administració i serveis.
 • L’accés i la selecció del personal d’administració i serveis
 •  La interlocució amb els representants dels estudiants als òrgans de govern i de representació, incloent els delegats d’estudiants i el Consell d’Estudiants de la UPF (CEUPF).
 •  L’impuls i seguiment de les activitats de les associacions d’estudiants i la  participació estudiantil, incloent els àmbits de cultura i esport.

Article 13

El comissionat o comissionada per a l'estratègia del Grup UPF coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • L'estratègia del Grup UPF
 • La política d'adscripció i la coordinació dels centres d'ensenyament superior

Article 14

El delegat de cultura coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • El disseny, conjuntament amb el comissionat per als projectes d’educació i comunicació, d’una estratègia per tal que la cultura en totes les seves vessants entri a formar part de la visió i missió de la UPF.
 • La promoció de la participació de la comunitat universitària en tota mena d’actuacions en què la cultura sigui l’element central.
 • La projecció de la UPF al seu entorn i al conjunt de la societat com a institució cultural de primer ordre.

Article 15

El secretari o secretària general, a més de les competències que li atorga l'article 56 dels Estatuts de la UPF, coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

 • El desenvolupament estatutari i normatiu
 • Les relacions ordinàries amb el Síndic de Greuges de la UPF
 • Les relacions dels òrgans acadèmics i dels serveis administratius amb el Consell Social, llevat de les que corresponen al rector. També se n'exclouen les relacions referents al personal i al pressupost del Consell Social, que corresponen al gerent
 • La coordinació dels processos de creació i de modificació de l'estructura acadèmica i d'adscripció de centres
 • La transparència i el dret d'accés a la informació.

Article 16

Les referències als vicerectorats incloses en la normativa de la UPF s'entenen referides al vicerectorat competent en la matèria, d'acord amb aquesta resolució.

Disposició addicional.

Les delegacions de competències fetes per les resolucions de 24 de maig del 2017, 7 de juliol del 2017, 7 de gener del 2019, i posteriors modificacions, s’han d’entendre fetes als vicerectors, comissionats i delegats que conserven la mateixa denominació en aquesta resolució d’estructura.

En el cas del vicerector adjunt al rector, les delegacions de competències s’han de considerar fetes en el vicerector adjunt al rector i per al projecte d’universitats europees (Eutopia).

Disposició derogatòria. 

Es deroga la resolució del rector 23 de maig del 2017 de creació dels vicerectorats i d'atribució de funcions als vicerectorats i a la Secretaria General i qualsevol altra d’anterior el contingut de la qual contradigui aquesta.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 29 octubre del 2019