Expedient Objecte Dates
E-500200/01-01-16

Contracte per a la realització d'una enquesta multigeneracional per al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat

Publicació:
29-02-2016

Termini:
10-03-2016

Adjudicació:

 

E-300100/07-11-15

Contracte per a la prestació del servei de recollida de residus sanitaris a preus unitaris per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat

Publicació:
21-12-2015

Termini:
30-12-2015

Adjudicació:
18-01-2016

E-300100/04-11-15

Contracte per a la prestació del servei de conducció i manteniment del sistema de control automatitzat de les instal·lacions dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat.

Publicació:
15-12-2015

Termini:
18-12-2015

Adjudicació:

E-300300/05-10-15

Contracte per a la prestació del servei d'assessorament psicològic als estudiants de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat.

Documents:

Publicació:
30-11-2015

Termini:
09-12-2015

Adjudicació:
04-01-2016

E-300200/01-10-15

Contracte pel servei d'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat Pompeu Fabra i elaboració dels estats financers consolidats del grup UPF per als exercicis 2015 i 2016. Procediment negociat sense publicitat.

Documents:

Publicació:
24-11-2015

Termini:
01-12-2015

Adjudicació:
18-01-2016

E-200103/01-07-15

Contracte del servei de prevenció de riscos laborals, de l'especialitat de medicina del treball i de l'activitat preventiva de vigilància de la salut per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc divendres 27 de novembre de 2015 a les 13:30 hores a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona

Documents:

Publicació:
16-10-2015

Termini:
02-11-2015

Adjudicació:
17-12-2015

E-300100/03-06-15

Contracte del servei de seqüenciació de genomes complerts per al Departament de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat

Documents:

Publicació:
19-10-2015

Termini:
23-10-2015

Adjudicació:
13-11-2015

E-300700/01-05-15

Contracte del servei de monitorització remota 24x7 dels sistemes d'informació de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc divendres 2 d'octubre de 2015 a les 9:30 hores a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona

Documents:

Publicació:
22-07-2015

Termini:
28-08-2015

Adjudicació:

21-10-2015

E-300100/02-04-15

Contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a l'explotació dels serveis de cafeteria i menjador al Campus de la Ciutadella i al Campus del Poblenou i el subministrament d'aliments i begudes mitjançant màquines expenedores (vènding) als campus esmentats i a l'edifici de la Mercè de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert. REINICI DE LA LICITACIÓ

Visita a les dependències: els licitadors que desitgin podran visitar les instal·lacions. Es farà una única visita el dia 2 de setembre de 2015 a les 09:00 hores, amb punt de trobada a la recepció de l'edifici de Jaume I (Campus de Ciutadella, c/ Ramón Trias Fargas núm. 23). Es demana confirmar l'assistència a la visita a l'adreça electrònica [email protected]

Documents:

Publicació:
31-07-2015

Termini:
15-09-2015

Adjudicació:

E-300100/02-04-15

Contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a l'explotació dels serveis de cafeteria i menjador al Campus de la Ciutadella i al Campus del Poblenou i el subministrament d'aliments i begudes mitjançant màquines expenedores (vènding) als campus esmentats i a l'edifici de la Mercè de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert 

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc el proper dimarts dia 1 de desembre de 2015 a les 9:30 hores a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

Visita a les dependències: els licitadors que desitgin podran visitar les instal·lacions. Per fer-ho, cal que ho sol·licitin per correu electrònic a l'adreça [email protected]

Aclariments

Publicació:
19-05-2015

Termini:
09-06-2015

Dessistiment:
12-06-2015

E-300100/04-01-15

Contracte del servei per al suport auxiliar de manteniment, reparació no especialitzada d'equipament i mobiliari, i de petits treballs de trasllat de mobiliari dels edificis desl diferents campus de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc dilluns 16 de novembre de 2015 a les 11:00 hores a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona

Documents

Publicació:
19-05-2015

Termini:
23-06-2015

Adjudicació:
08-01-2016

E-300100/18-11-14

Contracte del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips d'instrumentació científica de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Publicació:
09-02-2014

Termini:
16-03-2015

Adjudicació:

E-300700/06-11-14

Contracte del servei de manteniment de l'equipament de la xarxa troncal de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

AVISOS:

L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobres B) tindrà lloc dimecres 22 d'abril de 2015 a les 9.30 hores a l'edifici de la Plaça de la Mercè, 10-12, 08002 Barcelona.

20/02/15 - Publicat document amb esmenes al Plec de prescripcions tècniques en relació als annexos 2 i 3 i a la millora addicional de l'apartat 3.4 (renovació del commutador perimetral)      

09/02/15 - Publicat nou Plec de clàusules administratives particulars amb rectificació d'errors en referència als codis CPA i CPV i a la classificació empresarial exigible.

Publicació:
30-01-2015

Termini:
19-03-2015

Adjudicació:
13-05-2015

E-300100/02-11-14

Contracte del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

AVIS: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc dimarts 13 d'octubre de 2015 a les 9:30 hores a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

AVIS: Esmena Annex III del PCAP

 

Documents:

Publicació:
29-01-2015

Termini:
10-03-2015

Adjudicació:
02-12-15

E-300100/09-10-14

Contracte del servei de mudances a preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

AVÍS: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobres B) tindrà lloc divendres 13 de març de 2015 a les 9.00 hores a l'edifici de la Plaça de la Mercè, 10-12, 08002 Barcelona.

Publicació:
23-01-2015

Termini:
09-02-2015

Adjudicació:
26-03-2015

E-300100/12-12-14

Contracte del servei d'assegurances per a la cobertura dels riscos del patrimoni, de la responsabilitat civil i dels vehicles de la Universita Pompeu Fabra. Procediment obert

Publicació:
01-12-2014

Termini:
16-12-2014

Adjudicació:
05-02-2015

E-200103/01-08-14

Contracte del servei de prevenció de riscos laborals per la disciplina d'higiene industrial i per a l'assessorament en la disciplina de seguretat en el treball per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert.

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobres B) tindrà lloc a les 9:30 hores del dijous 20 de novembre de 2014 a l'edifici de la plaça de la Mercè, 10-12 - 08002 de Barcelona

Per tal que els licitadors puguin preparar les seves ofertes, es podrà realitzar una visita a les instal·lacions, que tindrà lloc de 9h a 12h del dia 23 d'octubre de 2014, el punt de trobada serà la recepció de l'edifici del carrer Doctor Aiguader, 88 de Barcelona i caldrà arribar cinc minuts abans de l'hora d'inici. Els licitadors interessats hauran de confirmar la seva assistència al telèfon 93 542 29 48.

Publicació:
06-10-2014

Termini:
10-11-2014

Adjudicació:
05-12-2014

E-300100/05-03-14

Contracte del servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc el proper dilluns 15 de setembre de 2014 a les 9:30 hores.

Publicació:
07-07-2014

Termini:
23-07-2014

Adjudicació:
14-10-2014

E-300100/06-01-14

Contracte de gestió de serveis públics, modalitat concessió, del servei d'impressió, inclosos copiat i digitalització, i explotació i gestió dels centres de reprografia de la Universitat Pompeu Fabra. Grup de contractació CSUC-2014. Procediment obert.

Avís: Tota la informació sobre la licitació d'aquest contracte està disponible al Perfil de contractant del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Publicació:
06-05-2014

Termini:
10-06-2014

Adjudicació:
25-08-2014