Acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002

Durant els quinze primers dies naturals de cada trimestre, comptant des del primer dia lectiu, els estudiants, llevat dels de primer curs, els de primer curs d'estudis de només segon cicle i també els que estuguin afectats per una norma d'obilgació de matrícula, podran procedir a anul·lar qualsevol assignatura de què estiguin matriculats.

L'anul·lació d'assignatura obtinguda en els termes d'aquesta normativa comportarà la devolució del 75% de l'import pagat.

* Aquesta normativa queda suprimida a partir del curs 2002-2003 (acord de 20 de febrer del 2002).