Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa és d'aplicació als ensenyaments de grau regits per la normativa que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. La gestió econòmica de la matrícula es regeix per una normativa específica.

Article 2. Admissió

La Universitat regularà el procediment per a admetre els estudiants que, havent iniciat uns estudis universitaris, vulguin cursar a la UPF un estudi de grau, així com d'altres procediments d'accés que hagi de regular la Universitat.

Article 3. Reincorporació

3.1. Sol·licitud (Vegeu la Instrucció general de 10 de setembre del 2014 referent a la reincorporació dels estudiants que finalitzen estudis amb assignatures reconegudes)

3.1.1. Els estudiants que hagin abandonat els estudis a la Universitat Pompeu Fabra perquè hagin sol·licitat, anteriorment, el trasllat d'expedient a una altra universitat i que vulguin reprendre els estudis abandonats, han de sol·licitar la readmissió i obtenir-ne la resolució favorable.

3.1.2. L'estudiant ha de presentar la documentació acreditativa dels motius pels quals sol·licita la readmissió. És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la UPF.

3.1.3. Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans establerts per la Universitat adreçades al degà o degana, director o directora de centre, en el termini comprès entre l'1 i el 10 de juliol.

3.2. Resolució

3.2.1. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds és el degà o degana o director o directora del centre.

3.2.2. Per obtenir la reincorporació, l'òrgan competent farà una valoració de l'expedient acadèmic dels estudis abandonats de la UPF, així com de les motivacions exposades a la sol·licitud, i tindrà en compte l'oferta i la demanda de places existents dels estudis objectes de sol·licitud.

3.2.3. No és procedent la readmissió a plans d'estudis extingits.

3.3. Notificació i règim de recursos

La secretaria de centre notificarà les resolucions a les persones interessades. Contra aquestes resolucions es pot interposar, en el termini d'un mes, recurs d'alçada davant el rector o rectora.

Article 4. Matrícula

4.1. Procediment

L'estudiant ha de formalitzar la sol·licitud de matriculació als ensenyaments de grau dins els terminis fixats per la Universitat. Fora d’aquest termini no es podrà formalitzar la matrícula i només es podran fer modificacions de matrícula en els terminis que la universitat estableixi. Les sol·licituds presentades fora dels terminis fixats no s'admetran a tràmit.

L'acceptació de la sol·licitud per part de la Universitat està condicionada a la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud, al compliment per part de l'estudiant dels requisits establerts a la normativa vigent per accedir als ensenyaments de grau i al pagament complet del corresponent preu públic en la forma i el termini establerts.

4.2. Modificacions de matrícula

La Universitat estableix abans de l'inici del curs acadèmic els terminis de modificació de les sol·licituds de matrícula.

Les sol·licituds presentades fora dels terminis fixats no s'admetran a tràmit.

4.3. Obligatorietat de matrícula

4.3.1. Els estudiants de primer curs s'han de matricular obligatòriament de tots els crèdits de primer curs, i d'acord amb les modalitats de dedicació a l'estudi que reguli la Universitat.

4.3.2. En el moment de formalitzar la matrícula, els estudiants amb crèdits de formació bàsica i obligatoris no superats, hauran de matricular obligatòriament tots aquests crèdits en cas que també matriculin crèdits per primera vegada.

4.3.3. L'oferta d'assignatures optatives vincula la Universitat per un curs acadèmic.

4.3.4. El nombre d'estudiants per assignatura no pot ser inferior a 20, amb caràcter general. No obstant això, es poden continuar impartint assignatures amb un nombre d'estudiants inferior en el curs corresponent d'acord amb els criteris que ha d'establir el vicerector o vicerectora competent en matèria d'ordenació acadèmica, en els quals cal preveure les condicions específiques per a poder continuar oferint les assignatures en els cursos successius. (Vegeu la instrucció de 21 d'octubre del 2022 sobre la gestió de les assignatures amb baixa matrícula)

4.4. Nombre màxim de crèdits de matrícula

4.4.1. Per estar en disposició de sol·licitar el títol dels estudis de grau, els estudiants han d'haver superat el nombre mínim de crèdits que indiqui la titulació, que en la major part dels estudis correspon a 240 crèdits, d'acord amb l'ordenació del pla d'estudis. Per tal de donar un marge de flexibilitat es permet als estudiants la matriculació de fins a un  màxim de 16 crèdits

4.4.2 Pel que fa a la limitació de matriculació de l'apartat anterior, als estudiants admesos en els programes especials de grau, se'ls aplicaran les normatives acadèmiques pròpies que s'hagin establert en les memòries corresponents aprovades pel Consell de Govern.

4.5. Renúncia a la matrícula

L'estudiant pot renunciar, amb data límit de 30 de novembre, a la matrícula. La renúncia ha de ser acceptada per la Universitat, si bé té efectes des de la data de la renúncia.

L'acceptació de la renúncia de la matrícula té els mateixos efectes que si l'estudiant no s'hagués matriculat i es tindrà en compte el que preveu la normativa que regula els aspectes econòmics de la matrícula.

4.6. Preu

El règim econòmic de matrícula es determina a la normativa econòmica de la matrícula d'estudis oficials aprovada per la Universitat.

Article 5. Modalitats de dedicació a l'estudi

La Universitat regularà les modalitats de dedicació a l'estudi. Correspon al Consell de Govern aprovar la normativa específica, que en tot cas ha de preveure la dedicació a temps parcial.

Article 6. Permanència

El règim de permanència que s'aplica als estudiants dels ensenyaments de grau és l'aprovat pel Consell Social, a proposta del Consell de Govern.

Article 7. Transferència de crèdits

7.1. Concepte

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat, a la UPF o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

7.2. Procediment i constància a l'expedient de l'estudiant

Prèvia sol·licitud de l'estudiant adreçada al/a la cap de la Secretaria del centre on s'imparteixen els seus estudis, aquest pot sol·licitar la transferència de crèdits al seu expedient acadèmic acreditant-los mitjançant els certificats acadèmics expedits per la Universitat corresponent. Addicionalment, l'estudiant ha de signar una declaració conforme els estudis dels quals sol·licita la transferència de crèdits no han conduït a l'obtenció d'un títol oficial i si es troba fent algun altre estudi oficial simultàniament. L'estudiant és el responsable de comunicar a la Universitat qualsevol variació respecte d'aquestes declaracions.

Un cop comprovada l'adequació de la sol·licitud al que estableix la normativa, la Secretaria incorporarà els crèdits en l'expedient de l'estudiant.

Article 8. Reconeixement de crèdits

8.1. Concepte

8.1.1. El reconeixement de crèdits consisteix en l'acceptació per part de la Universitat Pompeu Fabra dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials, en la mateixa o en una altra Universitat, són computats en estudis diferents als efectes d'obtenir un títol oficial.

El reconeixement de crèdits comporta la transferència de tots els crèdits que figuren en el certificat acadèmic de l'estudi universitari previ acreditat per l'estudiant, sempre que aquest no hagi conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

8.1.2. Així mateix, poden ser objecte de reconeixement, en forma de crèdits:

- els estudis universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, d'acord amb el que estableix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

- els estudis oficials conduents a l'obtenció dels títols d'ensenyaments superiors artístics, esportius o de formació professional, en els termes i amb els límits que estableixi la normativa vigent en matèria de reconeixement d'estudis en l'àmbit d'Educació Superior, així com els acords que s'hagin subscrit entre la Universitat i l'Administració educativa corresponent.

- l'experiència laboral i professional acreditada, sempre que l'esmentada experiència estigui relacionada amb les competències inherents al títol oficial que es pretén obtenir.

8.1.3. En cap cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi d'estudis.

8.1.4. El total de crèdits reconeguts en una titulació no podrà superar el 60% dels crèdits totals del pla d'estudis d'aquella titulació. Pel que fa al reconeixement de crèdits en els estudis especials de grau de la UPF, s'aplicarà el que preveu la memòria del programa. 
 

8.2. Matèries i assignatures objecte de reconeixement

8.2.1. Podran ser objecte de reconeixement les assignatures següents:

a) Assignatures de formació bàsica aportades a l'estudi de grau

- Sempre que la titulació a la qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement, ha de ser objecte de reconeixement un nombre de crèdits corresponent a matèries de formació bàsica d'aquesta branca de coneixement  que sigui al menys el 15 per cent del total de crèdits de la titulació.

- Han de ser objecte de reconeixement també els crèdits obtinguts en aquelles altres matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement de la titulació a la qual es pretén accedir.

- En cas que la formació bàsica superada en els estudis d'origen no guardi concordança entre les competències i els coneixements associats a les matèries dels ensenyaments de destinació, es pot proposar el reconeixement per altres assignatures de la titulació o bé a càrrec de crèdits optatius.

- En tot cas, quan el reconeixement es realitzi per assignatures obligatòries o optatives de la titulació, caldrà que la persona interessada cursi la formació bàsica dels nous ensenyaments.

b) Resta d'assignatures

La resta dels crèdits de caràcter obligatori i optatiu poden ser reconeguts per la Universitat tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements adquirits en les restants matèries cursades per l'estudiant, i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal. 

8.2.2. Els coneixements associats a una experiència professional prèvia també podran ser objecte de reconeixement per la Universitat, sempre que s'adeqüin als previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal.

Correspondrà als degans i directors de centre proposar els criteris específics per al reconeixement de l'activitat professional, els quals hauran de ser validats per la Comissió de Reconeixements de Crèdits Acadèmics.

8.2.3. En qualsevol cas, el nombre de crèdits que es reconegui a partir de l'experiència laboral i professional i d'estudis universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits s'incorporarà a l'expedient amb l'esment de 'crèdits reconeguts' i no computaran a efectes de baremació de l'expedient.

8.2.4. No obstant això, els crèdits procedents de títols propis excepcionalment podran ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'assenyalat al paràgraf anterior o, si s'escau, ser objecte de reconeixement en la seva totalitat quan el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol oficial, i sempre que així estigui previst a la memòria de verificació del nou pla d'estudis de grau.

8.3. Reconeixement d'estudis estrangers

Els ensenyaments estrangers també podran ser objecte de reconeixement per ensenyaments parcials de grau de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les especificitats que estableixi la normativa vigent en matèria de reconeixement d'estudis estrangers d'educació superior.

8.4. Criteris generals per al reconeixement de crèdits acadèmics

8.4.1. Per procedir al reconeixement d’una assignatura és necessari que se n’hagi publicat la guia docent. En el que cas que no s’hagi publicat mai, el degà o degana o el director o directora podrà, excepcionalment, procedir al reconeixement de crèdits d’aquella assignatura a partir del contingut i de les competències que constin a la memòria de verificació de la titulació de destinació.

8.4.2. No es podran reconèixer assignatures que constin com a superades a l'expedient de l'estudiant en els estudis de destinació. En el cas de les assignatures suspeses de l'expedient dels estudis de destinació, només es podran reconèixer si l’assignatura d’origen s’ha superat amb posterioritat.

8.4.3. El reconeixement de crèdits d'una assignatura s'establirà per la totalitat dels crèdits d'una o més assignatures.

8.4.4. Quan l'assignatura superada per l'estudiant en els estudis previs tingui un nombre inferior de crèdits a l'assignatura de destinació, per procedir al reconeixement caldrà que els crèdits de l'assignatura de l'estudi previ sigui igual o superior al 80% de l'assignatura de destinació.

8.4.5. Les assignatures reconegudes computaran a efectes de progressió en els estudis com a assignatures superades per l'estudiant.

8.4.6. S'estudiarà la concordança entre les competències i els coneixements quan l'estudiant de grau aporti matèries cursades dins dels ensenyaments de postgrau.

8.4.7. Es podran establir reconeixements entre assignatures degudament acreditades per estudiants matriculats a la UPF que han cursat a universitats estrangeres assignatures fora d'un programa d'intercanvi.

8.4.8. En la sol·licitud de reconeixement de crèdits de matèries de formació bàsica cursada en estudis previs, el degà o degana o director o directora establirà si s'escau l'equivalència. En la resta de casos, l'estudiant haurà d'especificar a la sol·licitud la proposta d'equivalències entre assignatures

8.5. Requisits dels sol·licitants

Les persones sol·licitants han d'acreditar haver obtingut plaça als ensenyaments de grau per als quals sol·liciten el reconeixement.

8.6. Lloc i terminis de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans establerts per la Universitat, adreçades al degà o degana o director o directora de centre, en els terminis següents:

- Les sol·licituds dels alumnes matriculats a uns ensenyaments a la Universitat Pompeu Fabra es poden presentar des de l'inici de curs fins al 31 de maig.

- Les sol·licituds dels alumnes de nou ingrés als ensenyaments s'han de presentar en el termini comprès entre l'1 i el 20 de setembre, sens perjudici del que es prevegi per a les sol·licituds d'accés des d'estudis universitaris iniciats.

8.7. Documentació

8.7.1. Reconeixement de matèries de formació bàsica

En el moment de fer la sol·licitud cal presentar la documentació següent, si bé la secretaria del centre pot requerir a l'interessat la documentació addicional necessària per resoldre la sol·licitud de reconeixement:

- Imprès de sol·licitud que expressi el detall de les assignatures de matèries bàsiques cursades.

- Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda. Si l'estudiant ha cursat els ensenyaments d'origen a la Universitat Pompeu Fabra, no cal presentar aquest document.

- Document acreditatiu del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent o còpia autèntica, en què consti la branca o àmbit de coneixement de l'ensenyament i de les matèries de formació bàsica. Si l'estudiant ha cursat els ensenyaments de grau d'origen a la Universitat Pompeu Fabra, no cal presentar aquest document.

- Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement.

8.7.2. Reconeixement de la resta de crèdits

En el moment de fer la sol·licitud cal presentar la documentació següent, si bé la secretaria del centre pot requerir a l'interessat la documentació addicional necessària per resoldre la sol·licitud de reconeixement:

- Imprès de sol·licitud que expressi el detall de les assignatures de les quals es demana el reconeixement de crèdits. Atès que demanar el reconeixement de crèdits ja cursats és una opció de l'estudiant, que sempre pot optar per cursar normalment les assignatures del seu pla d'estudis, no es pot reconèixer cap supòsit que no hagi estat expressament sol·licitat.

- Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda. Si l'estudiant ha cursat els ensenyaments d'origen a la Universitat Pompeu Fabra, no cal presentar aquest document.

- Document acreditatiu del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent o còpia autèntica. Si l'estudiant ha cursat els ensenyaments d'origen a la Universitat Pompeu Fabra, no cal presentar aquest document.

- Fotocòpia de la guia docent o del programa de les assignatures cursades, degudament segellat pel centre corresponent o còpia autèntica. Si l'estudiant ha cursat els ensenyaments d'origen a la Universitat Pompeu Fabra, no cal presentar aquest document.

- Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement.

8.7.3. Documents expedits a l'estranger

Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:

a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

b) Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant postil·la del conveni de la Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

c) Han d'anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al castellà o al català.

8.8. Resolució de les sol·licituds

8.8.1. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds és el degà o degana o director o directora del centre.

8.8.2. En el cas que la sol·licitud inclogui crèdits ja convalidats, reconeguts o adaptats, l'òrgan competent resoldrà tenint en compte els continguts que van donar lloc a l'acte original de reconeixement d'equivalència acadèmica, per la qual cosa s'ha d'aportar la documentació corresponent.

8.8.3. La secretaria de centre notificarà les resolucions a les persones interessades. Contra aquestes resolucions es pot interposar, en el termini d'un mes, recurs d'alçada davant el rector o rectora.

8.8.4.Les resolucions adoptades pels degans i deganes o directors i directores es traslladaran a efectes informatius a la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics prevista a l'apartat 10 d'aquest article.

8.9. Constància a l'expedient acadèmic

Els crèdits que es reconeguin es faran constar a l'expedient de l'estudiant i es reflectiran en el Suplement Europeu al Títol, d'acord amb el que estableix la normativa legal de qualificacions vigent en el moment de l'esmentat reconeixement de crèdits.

8.10. Preu

El règim econòmic del reconeixement de crèdits es determina a la normativa econòmica de la matrícula d'estudis oficials aprovada per la Universitat.

8.11. Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics

8.11.1. La Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics és l'òrgan competent per analitzar i aprovar els criteris de reconeixement de crèdits i les taules d'equivalències, principalment entre ensenyaments de la mateixa Universitat; així com informar preceptivament, amb caràcter no vinculant, dels recursos interposats en aquesta matèria.

En matèria de formació transversal de lliure elecció, la seva funció ha d'assegurar l'acompliment de la normativa, aprovar els criteris que els centres proposin pel que fa a les incompatibilitats d'assignatures i resoldre qualsevol altra qüestió referent a la formació transversal de lliure elecció.

8.11.2. La Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics està composta pels membres següents:

- President o presidenta: el rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegui.

- Vocals: fins a un màxim de 10 professors o professores que designa el Consell de Govern.

- Secretari o secretària: el/la cap del servei competent en matèria de gestió acadèmica.

8.11.3. Els criteris i la resta d'acords adoptats per la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics s'han de publicar a l'apartat corresponent de la pàgina web de la Universitat. Aquesta publicació tindrà lloc abans de la seva aplicació, una vegada aprovat el criteri o l'acord corresponent.

Article 9. Reconeixement acadèmic d'activitats

La Universitat regularà els criteris per al reconeixement acadèmic en crèdits per haver participat en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d'estudis cursat per l'estudiant.

Article 9bis. Formació transversal de lliure elecció

9bis. 1. Concepte

La Formació Transversal de Lliure Elecció és la formació que s'ofereix als estudiants de la Universitat per cursar dins de la UPF, en estudis diferents d'aquell en què estan matriculats. Aquesta formació complementa la pròpia del pla d'estudis i també aquella que l'estudiant pugui realitzar en el marc d'un programa d'intercanvi o mobilitat.

Només tindrà la consideració de Formació Transversal de Lliure Elecció allò que es cursi com a tal a través de l'oferta específica que ofereix la Universitat per a cada període del curs acadèmic. En cap cas una assignatura cursada com a Formació Transversal de Lliure Elecció no podrà figurar en l'expedient acadèmic, amb aquest caràcter, en més d'una titulació de la UPF.

9bis. 2. Oferta

Formen part de la Formació Transversal de Lliure Elecció les assignatures que s'imparteixen en els plans d'estudi de les titulacions oficials i que els centres incloguin en aquest programa i aquelles activitats formatives que la Universitat consideri rellevants per incloure en l'oferta de Formació Transversal de cada període.

Cada centre determinarà les assignatures dels seus estudis de grau i el nombre de places que oferirà com a part d'aquesta formació. El vicerector o vicerectora competent en matèria de docència determinarà, en col·laboració amb els responsables acadèmics corresponents, les altres activitats formatives i el nombre de places que també formaran part d'aquesta formació.

Per als estudiants que es matriculin d'assignatures de la Formació Transversal de Lliure Elecció, aquestes es consideraran, a tots els efectes, com a assignatures optatives del seu pla d'estudis.

9bis. 3. Total de crèdits

La suma dels crèdits de formació transversal de lliure elecció i els crèdits de mobilitat -assignatures cursades en un programa d'intercanvi en una altra universitat- no podrà ser superior al nombre total de crèdits de mobilitat que preveu el pla d'estudis. S'exceptuaran aquells casos en què l'estudiant vulgui cursar un mínor que la Universitat regularà en la normativa corresponent.

9bis. 4. Requisits i incompatibilitats

9bis. 4.1. Només es podran matricular assignatures en el marc de la formació transversal de lliure elecció si l'estudiant està matriculat en un curs del seu pla que permeti cursar optativitat, excepte per a aquelles activitats formatives que ho estableixin altrament o quan es cursi com a mínor.

9bis. 4.2. L'estudiant no podrà escollir una assignatura el contingut de la qual sigui de igual o inferior nivell a una altra que s'hagi de cursar en el seu pla d'estudis, que tingui reconeguda o que cursi en un altre estudi de la UPF. A aquests efectes cada centre determinarà les incompatibilitats que consideri convenients.

9bis. 4.3. En el cas dels estudiants que hagin cursat assignatures dins del Grau Obert UPF, podran sol·licitar la incorporació d'algunes d'aquestes assignatures com a formació transversal de lliure elecció, sempre que no s'hagin incorporat com a assignatures pròpies del seu pla d'estudis definitiu.

9bis.5.  Òrgan de supervisió acadèmica

La Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics serà l'òrgan supervisor que assegurarà l'acompliment d'aquesta normativa, aprovarà els criteris que els centres proposin pel que fa a les incompatibilitats d'assignatures i resoldrà qualsevol altre qüestió referent a la formació transversal de lliure elecció. 
 

Article 10. Règim de convocatòries

10.1. El Consell Social és l'òrgan competent per regular el nombre total de convocatòries per assignatura.

10.2. En el cas que el Consell Social prevegi una convocatòria extraordinària, l'estudiant ha d'adreçar la sol·licitud al rector o rectora, i adjuntar-hi la justificació documental dels motius en què fonamenti la sol·licitud, en el termini de quinze dies des de la publicació de les qualificacions definitives.

Correspon al rector o rectora, a proposta del Consell Social, la resolució de les sol·licituds, i es poden establir en la mateixa resolució, en el cas que sigui favorable, les condicions acadèmiques amb què s'autoritza la matrícula de l'estudiant.

10.3. Hi ha una única convocatòria per assignatura i curs acadèmic.

Article 11. Avaluació dels aprenentatges  (Vegeu la instrucció de 4 de setembre del 2020 de compromís ètic i honradesa. Actuació davant d'un possible cas de còpia, plagi o frau i la instrucció de 21 de juliol d'ús d'intel·ligència artificial)

11.1. Concepte

11.1.1. L'avaluació de l'aprenentatge de l'estudiant determina el grau d'assoliment de les competències i els continguts de l'assignatura cursada.

Els resultats de l'avaluació han de facilitar informació periòdica a estudiants i professors i professores sobre l'evolució i el progrés en l'assoliment dels continguts i de les competències expressades com a objectius d'aprenentatge.

11.1.2. L'avaluació està formada pel conjunt de processos, instruments i estratègies didàctiques definides a la guia docent i al pla d’aprenentatge de l’assignatura, aplicables de manera progressiva i integrada al llarg del seu desenvolupament.

11.1.3. L'estudiant té dret a una avaluació objectiva i, sempre que sigui possible, contínua, així com a ser informat de les normes de la Universitat sobre l'avaluació.

11.2 Criteris d'avaluació i de recuperació dels centres

11.2.1. Correspon als centres aprovar els criteris d'avaluació i de recuperació de les activitats inclosos a la guia docent i al pla d’aprenentatge de l’assignatura.

Els degans o deganes i directors o directores de centre faran arribar els criteris d'avaluació als diferents departaments i vetllaran perquè la guia docent i el pla d’aprenentatge de l’assignatura recullin un sistema d'avaluació ajustat als criteris esmentats.

11.2.2. Els criteris d'avaluació han de ser coneguts per l'estudiant a l'inici de cada període acadèmic.

11.3  Períodes d'avaluació i de recuperació

11.3.1. La Universitat programarà un període d'avaluació al final de cada trimestre en el calendari acadèmic, per tal que es puguin realitzar les proves i altres activitats d'avaluació de les assignatures. 

11.3.2. La Universitat programarà un període de recuperació en el mes de juliol per tal que es puguin realitzar les activitats d'avaluació d'assignatures segons estigui prevista a la guia docent i al pla d’aprenentatge de l’assignatura, sens perjudici que puguin ser recuperades al llarg del curs. En aquest darrer cas, el calendari acadèmic podrà habilitar alguns dissabtes del segon i tercer trimestres per efectuar les recuperacions del primer i segon trimestres respectivament.

11.3.3. Pel que fa als criteris a què es refereix l'article 11.2.1., els centres hauran de determinar el període en què poden tenir lloc les recuperacions, el mes de juliol o bé durant el curs d'acord amb l'apartat anterior.

11.3.4. El període de recuperació de juliol determinarà el tancament definitiu de les actes del curs acadèmic pel que fa a les qualificacions de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

11.4 Recuperació d'assignatures. (Vegeu la instrucció general de 3 d'abril del 2013 referent a la recuperació de les assignatures cursades en el marc d'un programa de mobilitat)

11.4.1. Les assignatures tindran activitats de recuperació d'acord amb a la guia docent i el pla d’aprenentatge de l’assignatura, que  establiran els requisits necessaris per poder-hi concórrer.

11.4.2. Podran concórrer al procés de recuperació tots els estudiants que, havent participat a les activitats d'aprenentatge i avaluació durant el trimestre, hagin obtingut la qualificació de suspens de l'assignatura corresponent en l'avaluació trimestral. No hi podran concórrer els que no hagin participat en les activitats d'aprenentatge i avaluació o hagin renunciat a l'avaluació.

11.5 Renúncia a l'avaluació

11.5.1. A l'inici de cada curs, la Universitat publicarà els terminis de tramitació de

la  renúncia a l'avaluació, així com el seu procediment de sol·licitud.

11.5.2. En les situacions en què l'estudiant prevegi que no podrà superar l'avaluació d'una assignatura, i per tal d'evitar l'exhauriment de la convocatòria, cal que comuniqui la renúncia com a màxim el darrer dia de classe de cada trimestre, d'acord amb el calendari acadèmic del curs, mitjançant un escrit adreçat a la secretaria del seu centre pels mitjans establerts per la Universitat.

11.5.3. La renúncia a l'avaluació d'una assignatura implica la pèrdua de la possibilitat de participació en les activitats d'avaluació, incloent les de recuperació d'aquella assignatura.

11.5.4. Si l'assignatura preveu la realització d'una prova de caràcter global en el període d'avaluació trimestral i una causa de força major imprevisible impedeix a l'estudiant efectuar-la, es pot renunciar a l'avaluació fins als set dies posteriors a la data de la prova.

La sol·licitud es formularà mitjançant un escrit raonat adreçat al degà o degana o director o directora del centre, amb la justificació documental de les causes que van impedir realitzar la prova de caràcter global.

En aquest cas, el degà o degana o director o directora del centre dictarà una resolució en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació davant el vicerector o vicerectora competent en matèria d'ordenació acadèmica en el termini de cinc dies a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució.

11.6. Conservació de les proves d'avaluació

El secretari o secretària general de la Universitat, ateses les funcions de direcció de l'Arxiu de la Universitat, és l'òrgan competent per fixar les condicions i calendari per a la conservació de les proves d'avaluació. (Vegeu la resolució de 22 de gener de 2018 per la qual s'estableix un nou procediment per a l'eliminació d'exàmens i documents base de la qualificació).

Article 12. Qualificacions

12.1. Sistema de qualificacions

L'estudiant ha de ser avaluat i qualificat, d'acord amb el que s'especifica en el Pla Docent de l'Assignatura i segons la normativa vigent.

Els resultats obtinguts pels estudiants s'expressen en qualificacions numèriques, d'acord amb l'escala prevista al Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.

12.2 Comunicació de les qualificacions

Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria d'ordenació acadèmica fixar els terminis i el procediment de comunicació de les qualificacions. Aquesta comunicació es farà prioritàriament per mitjà de les tecnologies de la informació.

12.3 Revisió de les qualificacions

12.3.1. L'estudiant té dret a la revisió de la qualificació davant el personal docent responsable de l'assignatura.

12.3.2. Aquesta revisió es farà el dia i l'hora indicats pel professor o professora responsable de l'assignatura en lliurar les qualificacions provisionals. El resultat es comunicarà als estudiants per mitjà de la incorporació al seu expedient un cop tancada l'acta.

12.3.3. Contra la qualificació definitiva, hagi exercit o no el dret expressat en els anteriors apartats, l'estudiant pot presentar una reclamació adreçada el degà o degana o director o directora del centre, dins del termini de cinc dies naturals, a comptar des de la data de publicació de les actes definitives.

El degà o degana o director o directora del centre nomenarà una comissió de reclamacions, que resoldrà les reclamacions dels estudiants.

Abans d'emetre una resolució, la comissió ha d'escoltar el professor o professora responsable de l'assignatura.

La comissió resoldrà totes les sol·licituds de revisió de qualificacions en el termini de cinc dies naturals, a comptar des de la fi del termini anterior, i la seva resolució exhaurirà la via administrativa.

12.4. Valoració dels expedients acadèmics. Vegeu les Instruccions dels vicerectors de l'àmbit de Docència i Ordenació Acadèmica per al tractament de la menció de matrícula d'honor en els estudis de grau o equivalents

12.4.1. Obtenció de la mitjana de l'expedient acadèmic

La mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant s'obté d'acord amb la fórmula establerta en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, sens perjudici del que disposa l'apartat següent.

12.4.2. Obtenció de la mitjana de l'expedient acadèmic en cas de diversos sistemes de qualificació.

a) Quan en un mateix expedient acadèmic es reflecteixi la utilització de diversos sistemes de qualificació (quantitatius i qualitatius), als efectes d'homogeneïtzar la valoració dels expedients acadèmics dels estudiants, s'utilitzarà necessàriament l'escala numèrica obtinguda segons el que figura a continuació.

Per obtenir la mitjana de l'expedient acadèmic es farà servir l'escala numèrica corresponent a la "qualificació global del titulat o titulada" establerta en el punt 4.5 de l'annex XII.A del Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols oficials i  la fórmula que s'hi estableix per ponderar el valor de cada assignatura respecte del total de les que integren l'expedient, d'acord amb els criteris següents:

- Les qualificacions numèriques de les assignatures o cursos s'obtindran d'acord amb la taula d'equivalències següent:

Qualificació

Equivalència en punts

Aprovat

5,5

Notable

7,5

Excel·lent

9

Excel·lent amb menció de Matrícula d'honor

10

 

- Els crèdits reconeguts tenen l'equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda en el centre de procedència.

- No es computen els crèdits reconeguts sense qualificació, els crèdits transferits, aquells que estiguin qualificats amb "apte/a" i tots aquells que continguin qualsevol altra expressió.

- Es ponderarà la qualificació de cada assignatura o curs superat en funció del nombre de crèdits que l'integrin, d'acord amb la fórmula següent:

V = P x Nca / NCs, en què V = valor ponderat de l'assignatura o del curs, P = puntuació de cada assignatura o curs d'acord amb la taula d'equivalència, NCa = nombre de crèdits que integren l'assignatura o el curs i NCs = nombre total de crèdits superats.

- La nota mitjana de l'expedient s'obté mitjançant la suma del valor ponderat de totes les assignatures o cursos superats.

b) Davant de processos de concurrència competitiva en què els expedients acadèmics dels estudiants no presentin els mateixos sistemes de qualificació, als expedients que presentin qualificacions qualitatives (total o parcialment) s'aplicarà el que s'indica a l'apartat anterior, a efectes de calcular la mitjana d'expedient de 0 a 10 punts.

c) Quan de forma específica es requereixi l'obtenció de la mitjana d'expedient amb l'equivalència en puntuació d'1 a 4, es farà servir l'escala numèrica corresponent a la 'qualificació global de titulat o titulada establerta en el punt 4.5 de l'annex I del Reial Decret 1044/2003, i la fórmula que s'hi estableix per ponderar el valor de cada assignatura o curs respecte del total de les que integren l'expedient, tenint en compte que les qualificacions numèriques de les assignatures o cursos s'obtindran d'acord amb la taula d'equivalències següent: 

Qualificació

Equivalència en punts

Aprovat

1

Notable

2

Excel·lent

3

Excel·lent amb menció de Matrícula d'honor

4

 

12.5. Certificació de les qualificacions a l'expedient acadèmic

La certificació de l'expedient acadèmic inclourà la informació de qualificacions d'acord amb les especificacions establertes en els apartats anteriors d'aquesta normativa.

En els certificats acadèmics es consignarà la mitjana de l'expedient.

Article 13. Incorporació a l'expedient acadèmic

Tots els crèdits matriculats s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant.

Un cop superats els requisits mínims per obtenir el títol de grau no s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant aquelles assignatures optatives que no hagi superat.

Article 14. Extinció de plans d'estudis

14.1. Quan s'aprovin plans d'ensenyaments de grau que substitueixin d'altres també de grau, aquests darrers s'extingiran temporalment curs per curs. Una vegada extingits tots els cursos, l'estudiant té dret a examinar-se durant els dos anys acadèmics immediatament consecutius en les convocatòries que tingui establertes la Universitat, i sempre que la normativa acadèmica vigent no li ho impedeixi.

14.2. Una vegada esgotat el termini indicat al punt anterior, els estudiants que desitgin continuar els estudis han de fer-ho presentant la sol·licitud d'adaptació als nous plans d'estudis, adreçada al Deganat o Direcció del centre, pels mitjans establerts per la Universitat, abans de l'1 de setembre del curs en el qual s'ha de produir la incorporació al nou pla d'estudis.

Article 15. Expedició de títols oficials i del Suplement Europeu al Títol

Es pot sol·licitar el títol oficial de grau i el Suplement Europeu al Títol una vegada superats els crèdits necessaris per obtenir-lo. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment, adreçada al servei competent en la matèria de gestió acadèmica.

Disposició addicional primera. Centres adscrits

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits, de reconeixement acadèmic d'activitats, de reincorporació a la Universitat i d'altres tràmits formulats pels estudiants dels centres d'ensenyament superior adscrits a la Universitat Pompeu Fabra que, d'acord amb aquesta normativa, correspon de resoldre al degà o degana o director o directora de centre, seran resoltes per l'òrgan designat pels centres adscrits.

Disposició addicional segona. Estudiants de mobilitat

El reconeixement dels crèdits cursats pels estudiants en el marc d'un programa o conveni de mobilitat es regeix per la normativa de mobilitat d'estudiants de grau aprovada per la Universitat.

Disposició addicional tercera

Els articles 10, 11 i 12 d'aquesta normativa també seran d'aplicació a les llicenciatures, enginyeries, diplomatures i enginyeries tècniques, els plans d'estudis de les quals es troben  en procés d'extinció.

Disposició addicional quarta

Abans de l'1 de juliol de 2012, els centres hauran de fer arribar al vicerector o vicerectora competent en matèria d'ordenació acadèmica els criteris de recuperació i avaluació, els quals s'hauran de publicar en els canals habituals de la Universitat amb anterioritat a l'inici de curs.

Disposició addicional cinquena

En casos de situacions excepcionals, degudament justificades, es faculta els degans i deganes o directors i directores perquè, respecte dels ensenyaments impartits al seu centre, puguin modificar el sistema d’avaluació i qualificació de les guies docents de les assignatures, i fer-hi les adaptacions curriculars que siguin requerides si escau.

Disposició transitòria primera. Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics

Mentre la Universitat imparteixi ensenyaments oficials de primer i segon cicle de llicenciatura, diplomatura i enginyeria vigents o en procés d'extinció, la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics assumeix les funcions de la Comissió de Convalidacions aprovada per acord de la Junta de Govern de 17 de maig del 2000, modificada per acords del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, de 18 de juliol del 2007 i de 3 d'octubre del 2007.

Disposició transitòria segona. Règim especial d'incompatibilitats

Els estudis oficials de grau de la Universitat Pompeu Fabra no es poden cursar simultàniament a la Universitat amb els estudis regulats pel Reial Decret 1497/1987 als quals substitueixen.

Disposició addicional única (Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012)

1. La modificació de l'article 8 entrarà en vigor  l'endemà de la seva aprovació.

2. La modificació dels articles 10, 11 i 12 entrarà en vigor el curs acadèmic 2012-2013.

Disposició derogatòria única (Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012)

Es deroga la normativa d'exàmens finals, aprovada per Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2004, sens perjudici de la seva aplicació als processos corresponents al curs acadèmic 2011-2012.

Disposició final única. Entrada en vigor (Acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018)

Aquesta Normativa entra en vigor l'endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.