Acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010, modificat per Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011, de 4 de febrer del 2015 i per Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta normativa té per objecte la regulació de l'admissió dels estudiants que sol·licitin un canvi d'Universitat o un canvi d'estudis universitaris oficials espanyols parcials, així com la dels estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació del títol a Espanya i compleixin els requisits previstos a l'article 8.3. de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.

2. Serà d'aplicació per a l'admissió als ensenyaments de grau regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

 

Article 2. Publicació de la convocatòria i informació del procés

Anualment i amb anterioritat a l'inici del termini de presentació de les sol·licituds corresponents, el vicerector competent en matèria d'accés a la Universitat ha d'efectuar una convocatòria que s'ha de publicar a la pàgina web institucional i contindrà, com a mínim, la informació següent:

a) El termini de presentació de sol·licituds, que tindrà caràcter general per a tota la Universitat.

b) Els requisits d'admissió i els criteris de selecció previstos en aquesta normativa

c) El nombre de places per a aquest tipus d'admissió.

d) El calendari del procediment.

 

Article 3. Requisits per a l'admissió

Els requisits indispensables per a l'admissió d'un estudiant són els següents:

a) Cal tenir reconeguts o convalidats, segons es tracti d'estudis espanyols o estrangers respectivament, un mínim de 30 crèdits en els estudis als quals es vol ser admès. En cap cas no serà objecte de reconeixement el Treball de Fi de Grau.

b) Cal haver superat en la Universitat d'origen el 50 % dels crèdits de què constava el primer curs dels estudis, en el primer any de matrícula.

c) Cal no haver esgotat els requisits de permanència de la Universitat de procedència, pel que fa al nombre de convocatòries.

d) Complir els requisits que estableix la normativa de grau pel que fa als límits del reconeixement de crèdits.

 

Article 4. Selecció de candidats

1. El procés d'admissió es realitzarà d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Totes les sol·licituds rebudes seran valorades d'acord amb els criteris de selecció que inclou aquesta normativa.

En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a l'oferta de places s'aplicarà el procés de selecció següent:

Fase 1.

En aquesta fase es valoraran les sol·licituds fins a un màxim d'11 punts d'acord amb els criteris següents:

a) D'una banda, es valorarà la nota d'accés a la universitat i es podrà obtenir fins a un màxim de 5 punts.

b) D'altra banda es farà una anàlisi de l'expedient de l'estudiant en els estudis universitaris d'origen fins a la data de fi de termini de la presentació de la sol·licitud d'admissió. En aquesta anàlisi es comprovarà que es compleixen els requisits b), c) i d) de l'article 3 i es valorarà el grau d'afinitat i l'adequació acadèmica de les assignatures superades en els estudis universitaris iniciats amb les dels ensenyaments als quals es vol accedir, fins a un màxim de 5 punts.

c) Els estudiants provinents de sistemes educatius de l'EEES tindran 1 punt suplementari.

Una vegada superada la fase 1, es publicarà, a la pàgina web institucional, una llista amb la puntuació dels candidats admesos i la dels candidats no admesos, com també la llista d'espera.

Fase 2.

En aquesta fase tan sols hi prendran part les persones admeses a la Fase 1, que hauran de presentar una sol·licitud d'estudi de reconeixement de crèdits, seguint el procediment previst a la convocatòria. En els terminis previstos a la convocatòria es farà pública la llista final d'admesos per a cada estudi.

2. Correspon als degans i directors de centre dirigir el procés d'admissió i elevar al rector les propostes d'admissió.

3 El rector, o vicerector en qui delegui, resoldrà les sol·licituds d'admissió

 

Article 5. Trasllat d'expedient

La Universitat Pompeu Fabra expedirà la corresponent acreditació als estudiants admesos. Aquests sol·licitaran a la Universitat d'origen que tramiti el trasllat de l'expedient acadèmic.

 

Article 6. Sol·licitud d'admissió i reconeixement de crèdits

1. La sol·licitud d'admissió i la de reconeixement de crèdits s'ha d'adreçar al degà o director del centre organitzador de l'estudi al qual es vol accedir, i s'ha de presentar en el lloc indicat a la convocatòria.

2. La sol·licitud d'admissió s'ha d'acompanyar amb la documentació següent:

- Original i fotocòpia del DNI o passaport

- Fotocòpia de la documentació acreditativa que va donar accés a la universitat

- Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda en els estudis d'origen i la mitjana de l'expedient

- Resguard del pagament de la sol·licitud d'admissió, si s'escau

2bis. La sol·licitud de reconeixement de crèdits s'ha d'acompanyar amb la documentació següent:

- Detall de les assignatures d'origen per les quals es demana el reconeixement o la convalidació, assenyalant la correspondència concreta amb les assignatures de destinació.

- Fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent.

- Fotocòpia del pla docent o del programa de les assignatures cursades on aparegui la matèria de coneixement a la que pertanyen, degudament segellats pel centre corresponent

- Resguard del pagament del preu públic per a la sol·licitud d'estudi del reconeixement de crèdits

3. Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:

a)  Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

b)  Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si s'escau, mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

c) Han d'anar acompanyats, si s'escau, de la corresponent traducció oficial al català o castellà.

4. En el cas que el sol·licitant ja hagués obtingut en els mateixos ensenyaments de la Universitat Pompeu Fabra el reconeixement del nombre de crèdits requerit amb anterioritat a demanar aquesta admissió, haurà de fer constar expressament aquesta circumstància en la sol·licitud dins el mateix termini i haurà de presentar la mateixa documentació prevista en aquest article, llevat de la relativa al reconeixement.

Els tràmits referents a l'admissió als centres d'ensenyament superior adscrits a la Universitat Pompeu Fabra que, d'acord amb aquesta normativa, correspongui resoldre al degà o director de centre, seran resolts per l'òrgan designat pels centres adscrits. De la mateixa manera, la sol·licitud d'admissió a aquests estudis s'haurà de presentar directament al centre d'ensenyament superior adscrit que correspongui.

 

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Queda derogat el Capítol 1 de la Normativa d'admissió d'estudiants, reconeixement de valor acadèmic d'estudis, simultaneïtat d'estudis i reincorporació a la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per acord de la Junta de Govern de 17 de maig del 2000, modificada per acords del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, de 18 de juliol del 2007 i de 3 d'octubre del 2007.