Acord del Consell de Govern de 21 de juliol del 2010

Els instituts universitaris de recerca propis de la UPF són centres dedicats a la recerca o a la creació artística, que poden realitzar activitats docents en els termes previstos en els Estatuts i en les normes que els desenvolupen, i proporcionar assessorament tècnic en l’àmbit de la seva competència.

D’acord amb l’article 27 dels Estatuts de la UPF, són membres dels instituts universitaris de recerca propis el personal docent i investigador (PDI) que hi estigui adscrit, en els termes que s’estableixin en la normativa aprovada a l’efecte pel Consell de Govern.

Fins ara, l’adscripció del PDI als instituts universitaris de recerca ha estat regulada  per l’Acord de la Junta de Govern de 16 de febrer del 2000 que basa l’adscripció en la participació en projectes de recerca de l’institut o en la impartició de cursos de doctorat.

Passat un temps d’experiència és voluntat regular noves condicions d'adscripció del PDI dels departaments als instituts universitaris de recerca propis.

 

Article 1. Àmbit objectiu

L’adscripció del Personal Docent i Investigador dels departaments als instituts universitaris de recerca propis es regeix per la present normativa.

 

Article 2. Àmbit subjectiu

1. El personal docent i investigador d’un departament de la UPF poden estar adscrits, totalment o parcialment, a un institut universitari de recerca propi.

2. Els investigadors en formació poden estar adscrits totalment a un institut universitari de recerca propi.

3. Els instituts universitaris de recerca propis poden rebre personal docent i investigador d'altres centres de recerca o universitats per fer-hi estades temporals.

4. En cap cas s’admet l’adscripció simultània, sigui total o parcial, a més d’un institut universitari de recerca propi.

5. L’adscripció s’ha de motivar sobre la base de l’aportació del PDI o investigador en formació a l’activitat investigadora de l’institut.

 

Article 3. Procediment d’adscripció

1. El personal docent i investigador de la UPF que vulgui adscriure la seva activitat de recerca a un institut universitari propi haurà de presentar una sol·licitud al Servei de Recerca, adreçada al  vicerectorat competent en matèria de recerca, fent-hi constar els motius que ho justifiquen i l’acceptació de l’institut. El rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, podrà autoritzar l’adscripció, previ informe favorable de la Comissió de Recerca i escoltat l’òrgan competent del departament al que pertany.

2. L’adscripció dels investigadors en formació serà proposada per l’òrgan competent de l’institut, el qual presentarà una sol·licitud al Servei de Recerca, adreçada al  vicerectorat competent en matèria de recerca. La sol·licitud haurà d’incloure una breu explicació del motiu de l’adscripció i assenyalar la línia de recerca en què es treballarà. Les sol·licituds d’adscripció han de ser informades favorablement per la Comissió de Recerca.

 

Article 4. Desadscripció

1. El procediment de desadscripció de l’activitat de recerca a un institut universitari exigirà que la persona interessada presenti una sol·licitud al Servei de Recerca, adreçada al  vicerectorat competent en matèria de recerca.

2. La desadscripció de qualsevol membre adscrit a un institut pot ser proposada per l’òrgan competent del mateix institut.

3. Les sol·licituds de desadscripció hauran de ser degudament motivades per qui les sol·liciti. El rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, podrà autoritzar la desadscripció, previ informe favorable de la Comissió de Recerca i escoltat l’òrgan competent de l’institut al qual pertany el sol·licitant.

 

Article 5. Òrgans competents

1. La resolució d'adscripció o desadscripció a un institut universitari de recerca propi correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, i serà comunicada al director o directora d’institut universitari de recerca i, si és el cas, al director o directora del departament al qual està adscrit, i notificada a l’interessat. També se’n farà arribar una còpia al Servei competent en matèria de Personal Docent i Investigador.

2. L’aprovació d’una estada de personal docent i investigador d'altres centres de recerca o universitats correspon a l’òrgan competent de l’institut universitari de recerca propi.

 

Article 6. Durada de l’adscripció

L'adscripció del PDI als instituts universitaris de recerca propis es mantindrà mentre hi hagi voluntat per part del PDI i es donin les condicions que la justifiquin. Això no obstant, preferentment en el primer trimestre del curs acadèmic, els instituts elevaran al vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca les modificacions d’adscripció que siguin necessàries. Les resolucions que contemplin aquestes modificacions seran comunicades en els mateixos termes que els previstos a l’article 5.

 

Article 7. Activitat docent

L'adscripció a un institut universitari de recerca propi no afecta les obligacions docents ordinàries dels professors previstes al Pla d'Activitat Docent i no afecta la seva pertinença al departament d’adscripció.

 

Article 8. Activitat de recerca

La informació sobre l’activitat de recerca de PDI adscrit tant a un departament de la UPF com a un institut universitari propi constarà en la seva totalitat com a activitat del departament i de l’institut, amb independència del lloc d’adscripció i de la unitat acadèmica que realitzi la gestió de suport a aquesta activitat.

 

Article 9. Assignació de recursos

Als efectes d’assignar recursos de suport a la investigació als instituts universitaris propis, incloent-hi espais i personal, només es tindran en compte els membres de la UPF adscrits totalment a l’institut. En qualsevol cas l’activitat del investigador només podrà ser comptabilitzada una vegada.

 

Disposició transitòria única

Les sol·licituds d’adscripció presentades pels instituts universitaris de recerca a partir del moment d’entrada en vigor d’aquesta normativa seguiran la seva tramitació d’acord amb el procediment establert a la present normativa.

 

Disposició derogatòria única

Queda derogat l’Acord de la Junta de Govern de 16 de febrer del 2000 pel qual s’aprova la normativa d'adscripció del professorat i personal investigador als instituts universitaris propis.