Acord de la Junta de Govern de 4 de juliol del 2000.

1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa és d'aplicació als usuaris de qualsevol equipament informàtic de les aules i dels tallers de la Universitat Pompeu Fabra, i de l'equipament informàtic d'ús comú de la Biblioteca, que inclou les Estacions d'Ofimàtica (EdO) i les Estacions d'Informació (EdI).

 

2. Usuaris

Són usuaris de les aules informàtiques i dels altres equipaments informàtics d'ús comú:

 1. El Personal Docent i Investigador (PDI) vinculat administrativament o laboralment a la UPF
 2. El Personal d'Administració i Serveis (PAS) vinculat administrativament o laboralment a la UPF
 3. Els estudiants de la UPF de primer, segon o tercer cicle
 4. Els estudiants, professors o investigadors provinents de programes d'intercanvi, mentre duri la seva estada oficial a la UPF
 5. Els estudiants dels cursos de postgrau aprovats per la UPF, pregrau i extensió universitària durant el període que cobreixi la matrícula del curs corresponent
 6. Altres persones i col·lectius que la UPF autoritzi explícitament.

 

3. Règim d'utilització

3.1. Usos permesos:

Les aules, els tallers i els equipaments informàtics inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa poden ser objecte dels usos següents:

 1. Activitats programades de docència, teòrica o pràctica, relacionada amb les matèries que s'imparteixen a la Universitat; o que, per convenis amb altres entitats, s'autoritzin a fer de manera puntual i de forma expressa (exceptuant les EdO i les EdI).
 2. Activitats programades de formació teòrica o pràctica del personal de la Universitat, ja sigui PDI o PAS (exceptuant les EdO i les EdI).
 3. Activitats relacionades amb l'estudi, la docència, la recerca o la gestió inherents a la funció de la Universitat, en règim d'accés lliure quan no hi hagi programada cap de les activitats descrites en els punts a0nteriors.

3.2. Condicions d'ús:

 1. Les tasques de docència tenen prioritat sobre les d'accés lliure (exceptuant les EdO i les EdI).
 2. La Universitat determina l'horari d'obertura dels espais i en fa l'adequada difusió.
 3. La Universitat pot establir com a requeriment per a l'ús dels ordinadors que els usuaris disposin d'un compte d'accés a la xarxa. En aquest cas, l'usuari, si no disposa d'aquest compte, no podrà utilitzar els ordinadors.
 4. Els usuaris han de mantenir en tot moment una actitud de silenci i de respecte cap als altres usuaris tal com correspon a un lloc destinat al treball.
 5. Els usuaris han de fer un bon ús del material que es trobi a les aules i respectar-lo.
 6. Així mateix, han de fer-se responsables del compte d'accés i, especialment, de la seva clau d'accés; i complir les normes que la Universitat aprovi en relació al seu ús.
 7. En qualsevol cas, els usuaris sempre han de respectar l'espai reservat als altres.
 8. Els usuaris estan obligats a identificar-se a requeriment del personal designat per la UPF com a responsable dels equipaments. Així mateix, els usuaris han de complimentar les instruccions de registre d'inici i de fi de la sessió que estableixi la Universitat. 
 9. En el cas de no haver-hi ordinadors disponibles, els usuaris que portin més d'una hora i quaranta-cinc minuts utilitzant-los, han de cedir el torn als usuaris que estiguin en espera, en el temps màxim de 15 minuts.

3.3. Usos i activitats no permesos:

 1. Realitzar qualsevol actuació que suposi un perill per als equipaments de la UPF o que produeixi molèsties a la resta d'usuaris. Tampoc no es poden utilitzar els ordinadors i els equipaments de la UPF ni les connexions a les xarxes per a actuacions que suposin un perill per a equipaments d'altres institucions o que produeixin molèsties a usuaris d'altres llocs.
 2. Efectuar qualsevol alteració de maquinari i de programari o dels arxius que hagi instal·lat la Unitat d'Informàtica llevat que es disposi d'una autorització expressa. En particular, es prohibeix la modificació del procés normal d'engegada de l'ordinador tal com ha estat instal·lat per l'esmentada unitat.
 3. Instal·lar qualsevol programa, ordinador o perifèric no autoritzat per la Unitat d'Informàtica.
 4. Utilitzar les impressores modificant el sistema de connexió previst per la Unitat d'Informàtica.
 5. Fumar, menjar i beure, en els espais on estiguin instal·lats els equipaments. 
 6. Fer ús dels equipaments per treballs personals o lúdics.

3.4. Reserves d'espais i d'ordinadors:

 1. Per a la utilització de les aules i tallers de la Universitat, així com dels ordinadors individuals que s'hi troben, cal fer la corresponent reserva.
 2. La reserva de la totalitat de l'espai d'una aula informàtica o d'un taller s'ha de fer a través de l'administració del centre d'acord amb la normativa de reserves d'espais de la Universitat.
 3. La reserva d'aules i de tallers s'ha de fer amb una setmana d'antelació. Excepcionalment, i per un motiu degudament justificat, el termini podrà ser inferior.
 4. La reserva d'un ordinador es fa a través d'un programa de reserves accessible des dels mateixos ordinadors de les aules o de la Biblioteca.
 5. Les reserves, ja siguin d'aules, tallers o d'ordinadors, han de ser respectades per tots els usuaris. En particular, els usuaris han d'abandonar l'aula i deixar els ordinadors disponibles i en bon estat d'ús cinc minuts abans de l'hora prevista per a una activitat de docència.
 6. En els casos d'accés lliure, l'usuari que disposi d'una reserva té preferència en la seva utilització sobre els altres usuaris dintre de la franja horària reservada. Aquesta prioritat es perd passats deu minuts de l'hora d'inici de la reserva si no s'ha fet efectiu l'ús.
 7. El règim de lloguer de les aules i dels tallers està subjecte a les tarifes i normes que aprovin els òrgans de govern de la Universitat.
 8. En cap cas, aquestes activitats no poden implicar accions que entorpeixin el normal funcionament de les aules o dels seus ordinadors per a la resta dels usuaris. 
 9. Els ordinadors tipus EdI no estan subjectes al règim de reserves.

3.5. Instal·lació de programes:

 1. Les sol·licituds per a la instal·lació de nous programes a les aules o les modificacions dels existents, les poden fer els membres del col·lectiu del PDI, amb un mínim d'una setmana d'antelació.
 2. No es poden instal·lar ni modificar programes que entorpeixin el funcionament d'altres aplicacions que ja s'utilitzin o que afectin al normal funcionament de la docència d'altres assignatures. 
 3. No es poden canviar les versions dels programes o dels sistemes operatius utilitzats per més d'un estudi, un cop iniciat el curs acadèmic sense la prèvia autorització dels responsables acadèmics de tots els estudis implicats.

 

4. Manteniment dels ordinadors

Correspon a la Unitat d'Informàtica la responsabilitat de mantenir adequadament el maquinari i el programari dels equipaments que són objecte d'aquesta normativa, per tal de satisfer les necessitats dels usuaris.

La Unitat d'Informàtica pot interrompre el servei de les aules informàtiques o dels altres equipaments informàtics d'ús comú per motius de manteniment, substitució o reparació. Aquestes intervencions es realitzaran de forma que pertorbin el mínim possible els serveis als usuaris i es comunicaran per correu electrònic amb una antelació mínima de tres dies, llevat dels casos de força major.

 

5. Responsabilitats

La Universitat sancionarà, d'acord amb els reglaments disciplinaris i d'aplicació als membres de la comunitat universitària, l'incompliment de la present normativa sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en què es pugui incórrer.

A aquests efectes, les presents normes tenen la consideració de normes definidores del bon ordre del servei.

El cap de la Unitat d'Informàtica pot acordar, com a mesura cautelar o complementària, la suspensió de l'accés a les aules informàtiques i a la xarxa d'una manera indefinida o per un termini determinat. En aquest cas, dóna coneixement d'aquest fet al vicerector competent en la matèria, el qual decideix, si és el cas, les accions a dur a terme.

Els usuaris són responsables dels danys i perjudicis que pugui ocasionar un mal ús dels espais i dels equipaments.

 

Disposició addicional

Es deroguen les Normes d'utilització de les aules d'informàtica per part dels estudiants contingudes a l'Annex I de les Normes de l'ús dels espais, equipaments i instal·lacions de la UPF aprovades per acord de la Junta de Govern de 13 de novembre de 1997.