Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008, modificat per Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012
Aquesta normativa queda derogada per acord de Consell de Govern de 26 d'octubre del  2022 sense perjudici de la plena validesa de tots els plans docents d'assignatura ja elaborats de conformitat amb la normativa anterior, mentre no siguin substituïts per les noves guies docents. 

La progressiva adaptació als principis de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) incideix clarament en els mecanismes i els processos del disseny i planificació de les assignatures. El document resultant d'aquest disseny formatiu s'anomena Pla Docent de l'Assignatura (PDA).

La base d'aquesta normativa es troba en les directrius dels nous plans d'estudis, els principis generals de l'EEES i l'aplicació del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30-10-2007).

En aquest marc, el PDA constitueix una necessitat ineludible per permetre la transparència del procés docent i és, per tant, un element estratègic de primera línia dins de les activitats acadèmiques de formació dels estudiants universitaris. Cal, per tant, una normativa bàsica que permeti donar coherència a la redacció del document esmentat en totes les assignatures dels nous estudis conduents al títol de Grau.

El PDA ha de permetre l'assoliment de diversos objectius, entre els quals podem assenyalar el d'organització i planificació de l'assignatura; el d'oferir informació adequada de competències, continguts i mecanismes d'avaluació de l'assignatura; així com, el de facilitar els intercanvis dels estudiants entre diferents universitats. A fi d'acomplir els objectius assenyalats, ha d'ésser aprovat per l'òrgan competent i ha d'estar adreçat als estudiants per tal d'informar-los tant dels seus drets sobre l'assignatura com dels seus deures respecte la matèria esmentada, com també d'allò que han d'assolir i els mecanismes d'avaluació.

Fins ara a la UPF, per acord del Consell de Govern de 4 d'octubre del 2006, s'havia aprovat la normativa del Pla Docent de l'Assignatura dels màsters oficials, la qual contenia uns principis bàsics que, en bona mesura, es recullen en aquesta normativa general per a tots els estudis oficials de la Universitat. No obstant això, resulta oportú donar un pas més enllà, atès que la normativa relativa als màsters oficials no especificava alguns aspectes essencials des del punt de vista de la garantia dels drets dels estudiants. Per això, aquesta normativa incorpora, entre aquests aspectes essencials, la determinació d'uns terminis de presentació del PDA per part dels departaments, amb els quals es pretén assegurar l'antelació mínima del coneixement de cada PDA respecte el període docent en què s'ha d'impartir la docència corresponent. A més, com a conseqüència de la progressiva internacionalització de la Universitat i la implantació de les línies de treball derivades del Pla d'Acció pel Multilingüisme, s'estableix la necessitat de publicar els plans en català, castellà i anglès.

Finalment, no s'ha d'oblidar la importància que té l'adopció d'aquesta normativa tant davant dels processos d'acreditació a què estan sotmesos els plans d'estudis conduents a titulacions oficials per requeriment normatiu, com per la voluntat de la Universitat mateixa d'oferir el servei públic de l'ensenyament superior amb les condicions de garantia de la màxima qualitat.


Article 1. Concepte i caràcter públic del pla docent d'assignatura

El PDA és l'instrument que defineix el model d'organització docent de l'assignatura. Té abast públic i es pot consultar des dels espais de difusió acadèmica previstos per la Universitat.

 

Article 2. Àmbit d'aplicació

El PDA, tal com es regula en aquesta normativa, s'aplicarà a tots els estudis oficials de grau i de màster universitari de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Article 3. Contingut mínim del PDA

El PDA, que ha de ser únic per cada assignatura, ha de recollir com a mínim els continguts següents:

- Dades descriptives de l'assignatura

- Competències associades

- Continguts

- Metodologia docent amb descripció de les activitats formatives

- Sistema d'avaluació i qualificació

En el cas d'ensenyaments de grau, el PDA ha de recollir també l'aspecte següent:

- Descripció de les activitats d'avaluació amb informació del procés de recuperació i dels seus requisits, així com de la ponderació de cada activitat dins de la nota final.

 

Article 4. Aprovació del PDA

Correspon a cada departament l'aprovació dels PDA de les assignatures coordinades pels professors que hi estan adscrits i, quan es tracti d'ensenyaments de grau, tindran en compte els criteris establerts pels centres.

El director o directora del departament podrà assignar un professor-coordinador per assignatura amb responsabilitat sobre l'elaboració del PDA. Aquest coordinador o coordinadora requerirà la col·laboració de tot l'equip docent implicat en l'assignatura.

 

Article 5. Termini de presentació del PDA

El PDA s'ha de presentar abans de l'inici de cada trimestre segons el calendari acadèmic aprovat per a cada curs.

 

Article 6. Llengües del PDA

El PDA ha d'estar escrit en català, castellà i anglès i es publicarà i difondrà a través del web de la UPF

 

Article 7. Formalització del PDA

El vicerector competent en matèria d'Ordenació Acadèmica establirà un document específic per tal d'orientar als departaments en la formalització del PDA.

 

Disposició transitòria

El PDA del primer trimestre del curs acadèmic 2008-2009 podrà ser lliurat al començament del segon trimestre del mateix curs.

 

Disposició addicional

Les previsions dels articles 3 i 4 pel que fa als ensenyaments de grau són d'aplicació a les llicenciatures, enginyeries, diplomatures i enginyeries tècniques,  els plans d'estudis de les quals es troben  en procés d'extinció.

 

Disposició derogatòria

Es deroguen els acords de 4 d'octubre del 2006 pels quals s'aprovava la Normativa del Pla Docent de l'Assignatura dels màsters oficials, sens perjudici de la plena validesa de tots els plans docents d'assignatura ja elaborats de conformitat amb la normativa anterior, mentre no siguin substituïts per uns de nous, i s'establia el model de pla docent a seguir pels estudis de grau en el procés d'adaptació a l'EEES, així com per les assignatures amb ajuts atorgats de la Modalitat A del Pla de Mesures de Suport a la Innovació i Qualitat Docents.

 

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor el curs acadèmic 2008-2009.

 

Disposició final (Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012)

La modificació als articles 3 i 4 entraran en vigor l'endemà de la seva aprovació i seran d'aplicació als plans docents d'assignatura a partir del curs 2012-2013.