Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014, modificat per acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 i per acord de Consell de Govern de 23 de febrer del 2022

Article 1. Objecte i normativa d'aplicació

1. Aquesta normativa té per objecte establir la regulació del Programa d'estudis de Grau Obert de la UPF.

2. Fora de les disposicions específiques previstes en aquesta normativa, als estudiants admesos al Programa, els serà d'aplicació la normativa acadèmica general de la Universitat.

3. Als estudiants que accedeixin a la UPF pel programa de Grau Obert els serà d'aplicació la normativa de la Universitat relativa a la permanència en el primer any del programa.

4. Per al càlcul de la progressió aplicable el primer any que l'estudiant cursi el grau de destinació, es tindran en compte tots els crèdits que hagi superat durant el primer any del programa per poder garantir que cursi un nombre de crèdits equivalent a un curs acadèmic.

Article modificat per acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015

Article 2. Òrgans de supervisió acadèmica

1. El Programa comptarà amb un coordinador acadèmic amb funcions equivalents a les de cap d'estudis, nomenat pel rector, que serà responsable de la tutorització i seguiment dels estudiants, durant els dos primers anys i fins a la tria i assignació de la titulació de grau.

2. Els estudiants disposaran de tutors acadèmics específics del Programa que, sota la direcció del coordinador acadèmic, realitzaran l'assessorament i seguiment acadèmic dels estudiants durant els dos primers anys dels estudis.

3. Cada centre ha de designar un interlocutor del seu equip de direcció per confirmar l'oferta docent de cada curs acadèmic, assessorar el coordinador acadèmic i els tutors acadèmics en relació amb les assignatures de l'àmbit disciplinari corresponent, valorar amb el coordinador acadèmic l'expedient de cada estudiant en el moment de sol·licitar admissió i garantir la disponibilitat de places en cadascun dels seus graus en la convocatòria d'admissió.

 

Article 3. Accés al programa

1. L'accés al programa es durà a terme per mitjà de la preinscripció universitària, de caràcter ordinari, que comptarà amb una opció específica amb places per a l'accés al "Grau Obert UPF".

2. Els requisits d'accés i admissió seran els mateixos establerts amb caràcter general per a l'accés a qualsevol ensenyament de grau.

3. Les places ofertes seran determinades per la Universitat d'acord amb els procediments fixats per la Generalitat de Catalunya.

 

Article 4. Matriculació

1. Abans de la formalització de la matrícula, els estudiants hauran d'adreçar al coordinador acadèmic del Programa una carta de motivació que expliqui les raons per cursar aquest programa i una breu descripció dels ensenyaments i àmbits disciplinaris en els quals està interessat, als efectes de determinar les assignatures més adequades.

2. Les assignatures que l'estudiant haurà de cursar durant els primers quatre trimestres han de correspondre a 1r i 2n curs de qualsevol dels ensenyaments de grau inclosos al Programa.

3. El primer any els estudiants admesos al Programa s'han de matricular obligatòriament  d'un nombre de crèdits equivalent a un primer curs de qualsevol grau.

4. Els estudiants hauran de cursar assignatures en dos o més graus i, el primer any, els crèdits no poden coincidir amb cap dels graus ordinaris en més d'un 70%.

 

Article 5. Informació, acollida i tutorització dels estudiants

1. La Universitat elaborarà una pàgina web específica amb informació sobre aquest Programa i organitzarà sessions específiques del Curs d'Introducció a la Universitat (CIU) per als estudiants del Programa, sens perjudici que puguin completar-ne els requeriments amb qualsevol dels CIU que ja ofereixen els graus de la Universitat.

2. La Universitat oferirà una tutorització personalitzada tant per a la tria de les assignatures dins el Programa com per a l'elecció de la titulació de grau que l'estudiant vulgui elegir, a càrrec del coordinador acadèmic del programa i del tutor acadèmic.

 

Article 6. Titulació de grau

1. El títol de grau a què podran optar els estudiants admesos al Programa d'estudis de Grau Obert pot ser qualsevol dels estudis de grau actuals que ofereix la UPF, amb l'excepció dels graus interuniversitaris, els graus que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades i els dels centres adscrits.

2. La UPF garanteix als estudiants admesos en el Programa una plaça en un dels estudis de grau assenyalats a l'apartat anterior sempre que compleixin la normativa de permanència. Aquests estudiants tindran garantida una plaça en aquells estudis de grau de la seva preferència, sempre que la seva nota d'admissió a la universitat hagi estat igual o superior a la nota mínima d'admissió de la seva via d'accés a aquells estudis en l'any en què van ser admesos en el Programa.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 23 de febrer del 2022

Article 7. Admissió en la titulació de grau

1. Correspon a el/la vicerector/a competent en matèria de Docència i Ordenació Acadèmica efectuar una convocatòria específica destinada exclusivament als estudiants admesos al programa per a l'assignació de plaça en un dels estudis de grau del Programa.

2. Aquesta convocatòria tindrà dos terminis:

a.Per als estudiants interessats a iniciar el grau de destinació el primer trimestre del curs següent, el termini s'obrirà durant el tercer trimestre.

b.Per a la resta d'estudiants, el termini s'obrirà, com a molt tard, a l'inici del primer trimestre del segon any de matriculació.

3. Els estudiants formalitzaran la sol·licitud d'admissió, amb l'assessorament del tutor acadèmic, d'acord amb els terminis previstos a la convocatòria.

4. La convocatòria per a l'admissió en la titulació de grau ha de contenir, almenys, els aspectes següents:

a. Nombre de places ofert en tots i cada un dels ensenyaments de grau de la UPF inclosos en el Programa.  En tots aquests graus s'oferiran places per als estudiants del Programa.

b. Terminis previstos.

c. Criteris d'admissió per a cadascun dels estudis de grau, entre els quals caldrà tenir en compte la nota d'admissió a la Universitat, el rendiment acadèmic obtingut durant el primer any dels estudis a la UPF, i l'afinitat de les assignatures cursades amb la titulació elegida. L'acompliment d'aquests criteris serà valorat per part del coordinador del Programa i l'interlocutor acadèmic de centre dels estudis sol·licitats.

5. Un cop sigui admès en la titulació de grau corresponent, l'estudiant serà considerat estudiant d'aquell estudi a tots els efectes.

6. En tot allò que no estigui previst en el procés d'admissió, s'aplicaran les normes que regulen l'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats.

Article modificat per acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015

Article 7 bis. Constància dels crèdits cursats cap a l'expedient del grau de destinació. 

La incorporació d'assignatures al grau de destinació es farà d'ofici. L'estudiant no ho haurà de sol·licitar expressament.

1. Les assignatures de formació bàsica que pertanyin al grau de destinació, s'incorporaran automàticament a  aquest expedient.

2. Les assignatures de formació bàsica que no pertanyin al grau de destinació, així com les assignatures de caràcter obligatori i optatiu, es reconeixeran a l'expedient d'aquest grau d'acord amb el que disposa l'article 8 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

3. La resta d'assignatures es reconeixeran per crèdits optatius.  

4.Si, com a resultat de la incorporació de crèdits del programa de Grau Obert, abans d'obtenir la titulació de grau, l'estudiant supera el nombre màxim de crèdits de matrícula que estableix la normativa, el vicerector competent en matèria de docència pot resoldre la superació d'aquest límit a fi que l'estudiant pugui obtenir la seva titulació oficial.

Article addicionat per acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015

Article 8. Graduació

1. Un cop els estudiants hagin completat satisfactòriament els requisits del pla d'estudis de la titulació de destinació, obtindran el títol de grau corresponent.

2. Addicionalment, els estudiants podran optar, si ho desitgen, a una titulació pròpia de la UPF que reflecteixi haver cursat un mínim de crèdits d'un àmbit disciplinari diferent al de la titulació de grau, d'acord amb una normativa específica que serà aprovada pel Consell de Govern. (Vegeu Normativa de mínors per al programa de grau obert)

 

Article 9. Comissió de seguiment

1.  Es constituirà una Comissió de Seguiment del Programa, que exercirà les funcions següents:

a. Valorar el desenvolupament del Programa i informar els òrgans competents de la Universitat sobre les seves necessitats específiques.

b. Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament el Programa i vetllar per la seva qualitat en coordinació amb els centres i departaments corresponents.

c. Qualsevol altra funció que li assignin els òrgans competents de la Universitat.

2. Estarà constituïda pels membres següents:

a. El coordinador acadèmic del Programa, que la presideix.

b. Tres professors amb docència a primer curs procedents de diferents estudis, designats pel vicerector/a competent en Docència i Ordenació Acadèmica.

d. Un estudiant elegit entre i pels estudiants del Programa.

e. Un tècnic del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretari.