Acord del Consell Social de 25 de maig del 2006, modificat per acord del Consell Social de 13 de maig del 2008

L'article 46.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, estableix que el Consell Social aprova les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, d'acord amb les característiques dels estudis respectius.

Davant la implantació d'uns nous estudis universitaris a la Universitat Pompeu Fabra, com és el màster oficial, corresponent al segon cicle d'estudis de postgrau, és necessari establir els requisits de permanència dels estudiants, requisits que es concreten en la voluntat de garantir un aprofitament intens durant el primer any per part dels estudiants.

El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprova la següent normativa de permanència dels estudiants en els estudis de màster oficial de postgrau.


1. Permanència

Per continuar els mateixos estudis, els estudiants hauran d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de què s'hagin matriculat en el primer curs del màster.

La resolució de les sol·licituds relatives al règim de permanència en els estudis correspon al rector, a proposta del Consell Social, que valorarà les circumstàncies al·legades pels estudiants.

Als efectes d'aquest article, quan calgui computar un nombre determinat de crèdits dels estudis i d'aquest còmput en resulti un número amb fracció decimal, es tindrà en compte el número enter sense la fracció decimal.

2. Convocatòries

2.1. Nombre total de convocatòries d'examen per assignatura

Els estudiants que, de conformitat amb el que estableix aquesta normativa, no hagin perdut el dret de continuar els seus estudis, disposen de dues convocatòries d'examen per assignatura.

2.2. Sol·licitud de convocatòria d'examen extraordinària

Els estudiants que hagin d'abandonar els estudis perquè han exhaurit les dues convocatòries d'examen poden sol·licitar una tercera convocatòria d'examen extraordinària. Per fer-ho cal que adrecin al rector una sol·licitud en aquest sentit, a la qual han d'adjuntar la justificació documental dels motius en què fonamentin la seva sol·licitud, en el termini de quinze dies des que es publiquin les avaluacions definitives.

Correspon al rector, a proposta del Consell Social, la resolució de les sol·licituds, podent establir en la mateixa resolució, en el cas que sigui favorable, les condicions acadèmiques amb que s'autoritza la matrícula de l'estudiant.


3. Estudiants que vulguin continuar estudis a la UPF

Als estudiants que vulguin continuar a la Universitat Pompeu Fabra els seus estudis de màster iniciats en una altra universitat, quan es tracti de màsters amb directrius generals pròpies, els serà d'aplicació aquesta normativa.

Així mateix, quan la Comissió competent en matèria de postgrau oficial determini que el màster és equivalent, també els serà d'aplicació aquesta normativa.