Acord del Consell Social de 3 de juliol del 2008, modificat per acord del Consell Social de 9 de juny del 2016, acord de Consell Social de 26 de maig del 2020 i per acord de Consell Social de 28 de juny del 2021

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta norma és la regulació d'aspectes relatius a la progressió en els estudis i a la permanència de les modalitats de dedicació a l'estudi a temps complet i a temps parcial dels estudis de Grau, regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Article 2. Modalitat de dedicació a l'estudi a temps complet

2.1. Progressió en els estudis

2.1.1. Per accedir al segon curs, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a primer curs.

2.1.2. Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, el 90% del curs anterior a aquest i el 100% dels cursos anteriors.

2.1.3. Els estudiants a qui s’hagi concedit una estada de mobilitat poden progressar a un curs superior sense tenir superat el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, sempre que compleixin les condicions de progressió dels cursos anteriors.

2.1.4. Els estudiants de dobles graus poden progressar als dos darrers cursos del programa, sempre que hagin superat el 100% dels crèdits dels cursos anteriors

Modificat per acord de Consell de Social de 26 de maig del 2020

2.1.5. Els estudiants als quals s’hagi autoritzat l’acceleració en els estudis quedaran exempts de complir el règim de progressió establert en aquesta Normativa durant el curs acadèmic per al qual se’ls hagi autoritzat l’acceleració.

Afegit per acord de Consell Social de 28 de juny del 2021

2.2. Permanència

2.2.1. Continuïtat

Per poder continuar els mateixos estudis iniciats a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer curs han de superar durant el primer any acadèmic dels estudis el 50% dels crèdits de què consta el curs. 

2.2.2. Convocatòries

Els estudiants que, de conformitat amb el que estableix aquesta normativa, no hagin perdut el dret de continuar els seus estudis, disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per a la superació d'una assignatura.
Exhaurides les quatre convocatòries d'avaluació, els estudiants poden sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.
El rector podrà establir en la mateixa resolució, en el cas que sigui favorable, les condicions acadèmiques amb que s'autoritza la matrícula de l'estudiant.

Article 3. Modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial

Les previsions que regula aquest article són d'aplicació exclusiva a aquells estudiants als què la Universitat hagi declarat en aquesta situació mitjançant resolució específica i en aplicació de la normativa que regula aquesta modalitat d'estudis.

3.1. Progressió en els estudis

3.1.1. Règim general

La progressió en els estudis en la modalitat a temps parcial s’ha de calcular atenent l'ordenació temporal de cursos prevista al pla d'estudis.

Per accedir al segon curs, els estudiants han d'haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a primer curs. 

Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han  d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, el 90% del curs anterior a aquest i el 100% dels cursos anteriors.

Modificat per acord de Consell Social de 26 de maig del 2020

3.1.2. Reversió de la situació

Els estudiants que, havent iniciat els estudis en la modalitat de dedicació a temps parcial, obtinguin una resolució favorable autoritzant-los a passar a la modalitat d'estudi a temps complet podran sol·licitar progressar de curs, sempre i quan hagin superat un 40% dels crèdits del curs anterior. Pels cursos successius s'aplicarà el règim general.

3.2. Permanència

3.2.1. Continuïtat

Per poder continuar els mateixos estudis iniciats a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer curs han de superar durant els dos primers anys acadèmics dels estudis el 50% dels crèdits de què consta el curs.

3.2.2. Convocatòries

Els estudiants que, de conformitat amb el que estableix aquesta normativa, no hagin perdut el dret de continuar els seus estudis, disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per a la superació d'una assignatura.
Exhaurides les quatre convocatòries d'avaluació, els estudiants poden sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.
El rector podrà establir en la mateixa resolució, en el cas que sigui favorable, les condicions acadèmiques amb que s'autoritza la matrícula de l'estudiant.

 

Article 4. Disposicions comunes

4.1. Òrgan competent

Correspon al rector o rectora resoldre les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.

El rector o rectora pot sol·licitar un informe previ del Consell Social en els casos en què consideri que el criteri d'aquest òrgan de representació social pugui aportar un complement a la resolució.

El rector o rectora ha de trametre un informe anual al Consell Social, en què es farà constar tota l'activitat en relació amb les sol·licituds de permanència i progressió.

4.2. Procediment

Els estudiants han de presentar la sol·licitud de convocatòria d'avaluació extraordinària, així com les relatives a la continuïtat i la progressió en els estudis, a les quals han d'adjuntar la justificació documental dels motius en què fonamentin la seva sol·licitud, dins el termini de quinze dies des de la publicació definitiva de les qualificacions.

4.3. Còmputs

Als efectes d'aquesta norma, quan calgui computar un nombre determinat de crèdits dels estudis i d'aquest còmput resulti un número amb fracció decimal, es tindrà en compte el número enter sense la fracció decimal.
Quan el pla d'estudis prevegi una ordenació temporal superior a un any d'un conjunt d'assignatures o activitats formatives, es calcularà la seva afectació a la permanència de forma proporcional al nombre de cursos que aquesta englobi.

4.4. Anul·lació de matrícula

La concessió de l'anul·lació de la matrícula té la mateixa consideració, pel que fa a la permanència, que si l'estudiant no s'hagués matriculat.

4.5 Progressió en els estudis

4.5.1 Acompliment temporal

La progressió en els estudis es computa cada final de trimestre i els estudiants, un cop superat el percentatge de progressió en el període lectiu corresponent, podran tramitar l'ampliació de matrícula davant la unitat administrativa que en tingui la competència.

4.5.2 Reconeixement de crèdits

L'obtenció del reconeixement de crèdits superats en altres ensenyaments oficials, a la Universitat Pompeu Fabra o en una altra Universitat, i segons el curs en què es matriculi l'estudiant, tindrà la repercussió següent sobre la progressió:

Primer curs
Els estudiants amb el 50% de crèdits del primer curs reconeguts, podran matricular assignatures de segon curs.

Cursos posteriors
Els estudiants amb el 50% de crèdits reconeguts d'un curs, podran matricular assignatures del curs següent. Els estudiants podran igualment progressar de curs quan tinguin, a més, un màxim de 12 crèdits corresponents a assignatures pendents dels dos cursos anteriors a aquell al què es vol progressar.

4.5.3 

Sense contingut per acord de Consell Social de 26 de maig del 2020

4.6. Continuació d'estudis iniciats en una altra Universitat

Als estudiants que vulguin continuar a la Universitat Pompeu Fabra uns estudis iguals o equivalents, segons determini el degà o director del centre corresponent, iniciats en una altra universitat, els seran d'aplicació els criteris continguts en aquesta normativa.