Acord del Consell de Govern de 16 de juny del 2004


Per tal de començar a materialitzar la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior, el setembre del 2003 va aparèixer el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional. Així mateix, amb poca diferència temporal, havia aparegut el Reial decret 1.044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per part de les Universitats del Suplement Europeu al Títol (BOE núm. 218, d'11 de setembre). Aquests dos decrets han modificat sensiblement els aspectes formals dels expedients acadèmics, mentre s'està a l'espera dels avenços en els aspectes materials, els quals tenen establert, des de la declaració de Bolonya, un horitzó d'implantació inicial en l'any 2010.

La Universitat Pompeu Fabra ha començat a aplicar el nou sistema de qualificacions per a l'avaluació dels resultats dels estudiants des del primer trimestre del curs 2003-04, cosa que s'ha materialitzat en l'adopció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb l'expressió d'un decimal. No obstant això, les noves normatives requereixen l'adopció de pautes i criteris específics sobre altres aspectes del sistema de qualificacions de les nostres titulacions, tant per a estudis oficials com per a estudis propis. Entre altres, cal esmentar especialment l'atenció que cal donar a les activitats formatives no integrades al pla d'estudis, als crèdits de lliure elecció cursats en estudis previs i a les assignatures convalidades i adaptades.

Així mateix, un altre aspecte que ha quedat singularment afectat pels nous decrets esmentats és la forma de valoració dels expedients acadèmics. Per això aquesta normativa intenta resoldre tots els dubtes que suscita per a obtenir de la mitjana de l'expedient acadèmic amb el nou sistema i, especialment, com obtenir la mitjana en cas de diversos sistemes de qualificació.

Finalment, s'ha tingut present de quina manera caldrà recollir tota la informació de qualificacions a l'expedient acadèmic dels estudiants i per això s'ha previst específicament la regulació de la certificació de les qualificacions a l'expedient acadèmic

Article 1. Sistema de qualificacions per a titulacions de la Universitat Pompeu Fabra

1.1. Qualificacions en estudis oficials

En els estudis oficials de primer, segon i tercer cicles de la Universitat Pompeu Fabra els resultats obtinguts pels estudiants s'expressen en qualificacions numèriques d'acord amb l'escala establerta en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre (BOE núm. 224, de 18 de setembre) i s'hi afegirà la qualificació qualitativa equivalent establerta en el mateix Decret.

1.2. Qualificacions en estudis propis

a) Per a estudis no oficials conduents a títols propis de grau de la Universitat Pompeu Fabra, s'adoptarà el mateix sistema de qualificacions esmentat a l'apartat anterior, llevat que l'òrgan competent n'aprovi un altre específicament.

b) Per als estudis propis de postgrau i els "altres estudis", si així es determina, es pot efectuar una avaluació global del seguiment del programa sense haver de qualificar cada una de les matèries o continguts que l'integrin.

Article 2. Consideració de les activitats formatives no integrades al pla d'estudis

2.1. Estudis oficials de primer i segon cicles

a) A l'efecte d'aquesta normativa, es consideren activitats formatives no integrades als plans d'estudis totes aquelles activitats organitzades per centres, estudis, departaments o institucions universitàries i no universitàries que no figuren als plans d'estudis com a assignatures; en particular, els cursos d'estiu, els idiomes, les activitats academicosocials, els cursos d'extensió universitària, els cicles de conferències, els actes culturals, etc.

b) Les activitats esmentades en l'apartat anterior, quan obtinguin el reconeixement com a crèdits de lliure elecció en els termes que estableixen les normes corresponents, constaran a l'expedient acadèmic amb l'expressió 'crèdits reconeguts'. Aquests crèdits no computaran a efectes de valoració de l'expedient.

c) No queden incloses sota aquesta consideració, les assignatures aprovades en el marc de Programa Específic de Lliure Elecció, les del Programa Interuniversitari Intercampus, les cursades en el marc de programes d'intercanvi i aquelles que la Universitat aprovi expressament, les quals seran qualificades d'acord amb el criteri establert a l'article 1 d'aquesta normativa.

2.2. Estudis oficials de tercer cicle

En aquells programes de doctorat en què es permeti la matriculació de cursos o seminaris no previstos en el pla d'estudis fins a un màxim de cinc crèdits, com a 'crèdits fora de programa' o 'complementaris', aquests es qualificaran d'acord amb el que disposa l'article 1, llevat que figurin a l'expedient com a resultat d'un procés de reconeixement acadèmic, cas en què constaran amb l'expressió 'crèdits reconeguts' i no computaran a efectes de valoració de l'expedient.

Article 3. Consideració dels crèdits de lliure elecció cursats en estudis previs

3.1. Crèdits de lliure elecció cursats en estudis universitaris previs de la Universitat Pompeu Fabra

a) Els crèdits de lliure elecció cursats en estudis previs de la Universitat Pompeu Fabra dels quals es sol·liciti el reconeixement com a assignatures troncals, obligatòries, optatives o de lliure elecció en l'estudi de destinació, constaran a l'expedient acadèmic amb la mateixa qualificació que a l'expedient d'origen i computaran a efectes de valoració de l'expedient.

b) Els crèdits de lliure elecció cursats en estudis previs de la Universitat Pompeu Fabra dels quals es sol·liciti el reconeixement com a complements de formació en l'estudi de destinació constaran a l'expedient acadèmic amb l'expressió 'crèdits reconeguts'. Aquests crèdits no computaran a efectes de valoració de l'expedient.

3.2. Crèdits de lliure elecció cursats en estudis universitaris previs d'altres universitats

Els crèdits de lliure elecció cursats en estudis previs d'altres universitats, dels quals es sol·liciti el reconeixement com a crèdits de lliure elecció en l'estudi de destinació, constaran a l'expedient acadèmic amb l'expressió 'crèdits reconeguts'. Aquests crèdits no computaran a efectes de valoració de l'expedient.

Article 4. Consideració de les assignatures convalidades i adaptades

a) La convalidació per als estudis de primer i segon cicles implica l'equivalència pel que fa a coneixements, contingut i càrrega lectiva entre assignatures de plans d'estudis conduents a diferents títols. L'adaptació implica l'equivalència pel que fa a coneixements, contingut i càrrega lectiva entre assignatures de plans d'estudis conduents al mateix títol.

b) En el cas que els estudiants procedents d'altres universitats o d'altres centres o estudis de la Universitat Pompeu Fabra obtinguin la convalidació o l'adaptació d'alguna assignatura, aquesta circumstància es farà constar a l'expedient acadèmic de la manera següent:

- Indicació del caràcter de l'assignatura en l'expedient de destinació, segons que es tracti de convalidada o adaptada. En el cas d'adaptació d'expedients per extinció de pla d'estudis, es farà constar l'expressió 'equiparada'.


- Equivalència en punts d'acord amb la disposició addicional única del Reial decret 1.044/2003, d'1 d'agost (BOE núm. 218, d'11 de setembre). Si hi ha més d'una assignatura o curs d'origen, s'obtindrà la mitjana d'acord amb el mecanisme de ponderació i l'escala numèrica d'equivalència en punts corresponent a la 'qualificació global de titulat' establerta en el punt 4.5 dels Annexos I i II del mateix Decret. A l'efecte de la valoració de l'expedient i per tal de tenir en compte la qualificació qualitativa, els resultats que s'obtinguin es reconduiran, si és el cas, a la xifra entera corresponent sense considerar els decimals.

Així mateix, es podrà fer constar la denominació i qualificació de l'assignatura o assignatures d'origen objecte de la convalidació i adaptació amb les mateixes característiques amb què figuri a l'expedient d'origen. 
Les qualificacions d'origen que no corresponguin a cap qualificació numèrica o qualitativa de les que estableix l'article 5.4 del Reial decret 1125/2003 es faran constar amb la qualificació que determini l'òrgan competent en convalidacions i, si aquesta manca o no es pot determinar, amb l'expressió 'apte'. En aquest darrer cas, els crèdits corresponents no computaran a efectes de valoració de l'expedient.

Article 5. Valoració dels expedients acadèmics. Vegeu la Instrucció del vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica per al tractament de les mencions de matrícula d'honor en els estudis de grau o equivalents

5.1. Obtenció de la mitjana de l'expedient acadèmic

La mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant s'obtindrà d'acord amb la fórmula establerta en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, sens perjudici del que disposa l'apartat següent.

5.2. Obtenció de la mitjana de l'expedient acadèmic en cas de diversos sistemes de qualificació

Quan en un mateix expedient acadèmic es reflecteixi la utilització de diversos sistemes de qualificació (quantitatius i qualitatius) o en aquells processos de concurrència competitiva en què els expedients acadèmics dels estudiants no presentin els mateixos sistemes de qualificació, als efectes d'homogeneïtzar la valoració dels expedients acadèmics dels estudiants, s'utilitzarà necessàriament l'escala numèrica següent:

Per a obtenir la mitjana de l'expedient acadèmic es farà servir l'escala numèrica corresponent a la 'qualificació global de titulat' establerta en el punt 4.5 dels Annexos I i II del Reial decret 1.044/2003 i la fórmula que s'hi estableix per a ponderar el valor de cada assignatura o curs respecte del total de les que integren l'expedient, d'acord amb els criteris següents:

- Les qualificacions numèriques de les assignatures o cursos s'obtindran d'acord amb la taula d'equivalències següent:

Qualificació Equivalència en punts
5,0-6,9 - Aprovat 1
7,0-8,9 - Notable 2
9,0-10 - Excel·lent 3
9,0-10 - Excel·lent amb menció de Matrícula d'Honor 4


- Les assignatures o cursos convalidats i els adaptats tindran l'equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda en el centre o estudi de procedència, segons el que estableix l'article 4 d'aquesta normativa.


- No es computaran els crèdits reconeguts sense qualificació, aquells que estiguin qualificats amb "apte" i tots aquells que continguin qualsevol altra expressió, incloent els convalidats i adaptats sense informació de l'expedient d'origen.


- Es ponderarà la qualificació de cada assignatura o curs superat en funció del nombre de crèdits que l'integrin, d'acord amb la fórmula següent: 
V = P x Nca / NCs, essent V = valor ponderat de l'assignatura o del curs, P = puntuació de cada assignatura o curs d'acord amb la taula d'equivalència, NCa = nombre de crèdits que integren l'assignatura o el curs i NCs = nombre total de crèdits superats.


- La nota mitjana de l'expedient s'obtindrà mitjançant la suma del valor ponderat de totes les assignatures o cursos superats.

Article 6. Certificació de les qualificacions a l'expedient acadèmic

6.1. Informació objecte de certificació

a) La certificació de l'expedient acadèmic inclourà la informació de qualificacions d'acord amb les especificacions establertes en els apartats anteriors d'aquesta normativa. Les expressions 'crèdits reconeguts', 'apte' i 'equiparada' figuraran en el mateix camp que les qualificacions.

b) En els certificats acadèmics, la mitjana de l'expedient acadèmic, obtinguda d'acord amb l'article 5 d'aquesta normativa es consignarà quan l'estudiant hagi finalitzat els estudis i abonat els drets d'expedició del títol.

6.2. Certificació en els estudis de doctorat
Les certificacions dels estudis oficials de doctorat inclouran aquelles altres valoracions acadèmiques únicament qualitatives previstes per les normes específiques d'aquests estudis, com la de l'avaluació de la suficiència investigadora o la de superació dels períodes de docència i de recerca.

Disposicions transitòries

1. Els idiomes cursats al Programa d'Ensenyament d'Idiomes de la Universitat Pompeu Fabra dels quals s'hagi sol·licitat el reconeixement com a crèdits de lliure elecció durant el curs 2003-04 mantindran la qualificació qualitativa corresponent. A partir dels curs vinent, com a activitats formatives no integrades en un pla d'estudis, estaran subjectes al que disposa l'article 2 d'aquesta normativa.

2. Els cursos d'estiu de la Universitat Pompeu Fabra dels quals s'hagi sol·licitat el reconeixement com a crèdits de lliure elecció fins a l'entrada en vigor d'aquesta normativa mantindran la qualificació qualitativa corresponent. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta normativa, com a activitats formatives no integrades en un pla d'estudis, estaran subjectes al que disposa l'article 2 d'aquesta normativa.

3. Els crèdits de lliure elecció cursats en estudis previs de la Universitat Pompeu Fabra dels quals s'hagi sol·licitat el reconeixement com a complements de formació fins a l'entrada en vigor d'aquesta normativa mantindran la qualificació qualitativa corresponent A partir de l'entrada en vigor d'aquesta normativa els complements de formació que hagin de constar a l'expedient a partir del curs 2004-05 estaran subjectes al que disposa l'article 3 d'aquesta normativa.

4. Els crèdits de lliure elecció cursats en estudis previs d'altres universitats, dels quals s'hagi sol·licitat el reconeixement com a crèdits de lliure elecció en l'estudi de destinació fins a l'entrada en vigor d'aquesta normativa mantindran la qualificació d'origen corresponent A partir de l'entrada en vigor d'aquesta normativa estaran subjectes al que disposa l'article 3 d'aquesta normativa.

Disposició addicional

Les qualificacions de la tesi doctoral seran les que estableix el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 104 d'1 de maig).

Disposició derogatòria

Queda derogada la normativa de valoració dels expedients acadèmics dels estudiants aprovada per acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997.

Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.