Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2007, modificat per acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013

Article 1. Àmbit d'aplicació

1.1. Són estudiants visitants aquells que cursen a la Universitat Pompeu Fabra un conjunt d'assignatures, bé de grau (o equivalent) o de postgrau, sense formar part d'un programa d'intercanvi subscrit per la Universitat Pompeu Fabra.

1.2. El règim de l'estudiant visitant es regularà per allò que es disposa en la present normativa, llevat que hi hagi un conveni entre la Universitat Pompeu Fabra i el centre de procedència de l'estudiant; en aquest cas serà d'aplicació preferent allò que s'hagi disposat en l'esmentat conveni.

Article 2. Requisits i procediment d'admissió

2.1 Estudis de grau

2.1.1. En el moment d'efectuar la sol·licitud, l'estudiant visitant haurà d'estar matriculat a la seva universitat d'origen en el mateix nivell d'estudis que vulgui cursar a la Universitat Pompeu Fabra.

2.1.2. L'estudiant visitant haurà de presentar una sol·licitud motivada, abans del 15 de maig (si vol iniciar l'estada el primer trimestre) o del 15 d'octubre (si vol iniciar la seva estada el segon o tercer trimestre) del curs acadèmic anterior a la seva estada a la Universitat Pompeu Fabra, especificant els estudis dels quals desitja cursar assignatures. El màxim de crèdits que pot matricular l'estudiant visitant, en el conjunt de les seves estades a la Universitat Pompeu Fabra, és el total de crèdits establert per la normativa vigent per a cada curs acadèmic dels ensenyaments oficials."

2.1.3. La sol·licitud esmentada haurà d'anar acompanyada d'un certificat acadèmic dels estudis realitzats fins al moment a la universitat d'origen unit a un document expedit per la mateixa universitat, en què s'indiqui l'escala de qualificació utilitzada; un currículum vitae detallat; i un document acreditatiu dels coneixements de Castellà i de Català si s'escau.

2.1.4. Correspondrà al degà o director del centre o estudi responsable dels ensenyaments corresponents decidir sobre l'admissió de l'estudiant per cursar assignatures dels estudis sol·licitats.

2.2 Estudis de postgrau

2.2.1. Els estudiants visitants que vulguin cursar assignatures de postgrau hauran de complir els requisits generals d'accés dels programes de postgrau i els requisits específics d'accés de cadascun dels màsters o doctorats corresponents.

2.2.2. L'estudiant visitant haurà de presentar una sol·licitud motivada, abans del 30 de juny (si vol iniciar l'estada el primer trimestre) o del 15 d'octubre (si vol iniciar la seva estada el segon o tercer trimestre) del curs acadèmic anterior a la seva estada a la Universitat Pompeu Fabra, especificant els estudis dels quals desitja cursar assignatures o activitats formatives. El màxim de crèdits que pot matricular l'estudiant visitant, en el conjunt de les seves estades a la Universitat Pompeu Fabra, és el total de crèdits establert per la normativa vigent per a cada curs acadèmic dels ensenyaments oficials.

2.2.3 La sol·licitud esmentada haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés, un currículum vitae i un document acreditatiu dels coneixements de Castellà i de Català si s'escau.

2.2.4. Correspondrà a la comissió del Programa Oficial de Postgrau corresponent decidir sobre l'admissió de l'estudiant per cursar assignatures o activitats formatives dels estudis sol·licitats.

Article 3. Condicions de matrícula

3.1. L'estudiant visitant només podrà matricular assignatures pertanyents als ensenyaments indicats a la seva sol·licitud i prèvia admissió per part de cadascun dels òrgans corresponents.

3.2. En el cas d'admissió, l'estudiant visitant haurà de formalitzar la matrícula de les assignatures a què hagi estat admès, dins dels terminis de matrícula establerts amb caràcter general per als estudiants de programes d'intercanvi. Aquesta matrícula quedarà supeditada a la disponibilitat de places vacants en els cursos sol·licitats.

3.3. El Consell Social fixarà el preu que es meritarà per la matriculació en aquesta modalitat d'estudis.

Article 4. Drets dels estudiants visitants

4.1. La unitat competent en matèria de Relacions Internacionals lliurarà una acreditació a l'estudiant visitant amb la finalitat de facilitar-li la identificació i la utilització dels serveis de què, si és el cas, la Universitat Pompeu Fabra l'autoritzi a ser usuari, en les mateixes condicions que els estudiants de programes d'intercanvi.

4.2. L'estudiant visitant té dret a assistir a classe i a ser avaluat de les assignatures de què estigui matriculat, en les mateixes condicions que els estudiants oficials de la Universitat Pompeu Fabra, així com a obtenir un certificat, expedit per la Universitat Pompeu Fabra, en què constin les qualificacions obtingudes.

4.3. L'admissió com a estudiant visitant no implica en cap cas l'admissió als estudis oficials corresponents, ni atorga cap validesa oficial als estudis que es realitzen a la Universitat Pompeu Fabra.

Article 5. Accés a estudis oficials

L'estudiant visitant podrà sol·licitar l'accés a la Universitat Pompeu Fabra pels procediments ordinaris previstos per a l'accés als estudis oficials, per a la qual cosa haurà de complir els requisits previstos en la normativa corresponent. En cas d'admissió a estudis de grau, el degà o director del centre o estudi responsable de l'ensenyament i, en els estudis de postgrau, el director del departament responsable del Programa Oficial de Postgrau, després de verificar la vigència dels programes de les assignatures cursades, autoritzarà, si escau, i a petició de l'interessat, el trasllat al seu expedient acadèmic oficial de les qualificacions que hagués obtingut com a estudiant visitant, sempre que corresponguin al mateix pla d'estudis. En cap cas no serà d'aplicació la devolució dels preus satisfets pel fet d'haver cursat estudis en règim d'estudiant visitant.

Disposició derogatòria

Es deroga la Normativa per la qual es regula el règim dels estudiants visitants aprovada per Acord de la Junta de Govern de 9 de gener del 2001.