Acord del Consell de Govern de 4 de juny del 2008, modificat per acords del Consell de Govern de 12 de maig del 2010 i 13 d'abril del 2016  

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta norma és la regulació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial dels estudis de Grau regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Article 2. Concepte

Es considerarà estudiant a temps parcial aquell al que la Universitat hagi declarat en aquesta situació mitjançant resolució específica, d'acord amb l'establert a la present normativa.

Segons el curs del pla d'estudis que hagi de realitzar l'estudiant, estarà condicionat a matricular el número de crèdits següent:

a. Primer curs

L'estudiant a temps parcial haurà de matricular el primer curs dels estudis corresponents en dos anys acadèmics.

El primer any acadèmic haurà de matricular, d'acord amb el tutor que tingui assignat, la xifra més propera al cinquanta per cent dels crèdits corresponents al primer curs atenent al valor en crèdits de les assignatures i la seva ordenació temporal.

El segon any acadèmic matricularà la resta dels crèdits que configuren el primer curs dels estudis.

b. Cursos posteriors

L'estudiant podrà matricular un màxim de 35 crèdits d'assignatures noves.

Article 3. Tutor

S'assignarà un tutor a cada estudiant que determinarà les assignatures i el nombre de crèdits a matricular en cada curs acadèmic. Així mateix, correspondrà al tutor l'assignació de torn horari i grup de classe a l'estudiant i fer-ne un seguiment acadèmic global dels seus estudis.

Article 4. Requisits dels sol·licitants

Les persones sol·licitants hauran d'acreditar haver obtingut plaça als estudis per als quals sol·liciten la modalitat a temps parcial i hauran de trobar-se en un dels supòsits següents:

1- Estar treballant amb un promig de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball.

El fet de treballar s'acreditarà normalment amb un contracte de treball en vigor, registrat al servei públic d'ocupació, o un nomenament administratiu; alternativament es podran aportar altres documents que provin l'activitat actual, com els justificants de cotització a qualsevol règim de la Seguretat Social.

2- Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33%, que és l'establert a la normativa que regula la reserva de places per a l'accés a la Universitat d'estudiants amb necessitats educatives especials.

El grau de discapacitat s'acreditarà mitjançant el certificat emès per l'organisme competent per al seu reconeixement.

3- Tenir 50 anys o més a la data d'inici del curs acadèmic, que és l'edat fixada per l'admissió en el programa UPF - Sènior.

4- Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l'òrgan competent valori com a determinants per a ser incorporat a la situació de dedicació a l'estudi a temps parcial.

En tots els supòsits s'hauran d'acreditar documentalment les situacions al·legades; també caldrà autoritzar la comunicació de les dades al·legades a altres organismes de l'Administració Pública, als efectes d'inspecció, control i incompatibilitats.

Article 5. Termini

Les sol·licituds s'hauran de presentar dins el termini de 7 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'assignació de plaça i s'hauran d'acompanyar de la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a la present normativa.

Article 6. Resolució de les sol·licituds

Correspon al rector o rectora resoldre les sol·licituds relatives a la modalitat de temps parcial, i en el seu cas, les de reversió de la situació.

El rector o rectora pot sol·licitar un informe previ del Consell Social en els casos en què consideri que el criteri d'aquest òrgan de representació social pugui aportar un complement a la resolució.

El rector o rectora ha de trametre un informe anual al Consell Social, en què es farà constar tota l'activitat en relació amb les sol·licituds de la modalitat dels estudis a temps parcial.

Article 7. Formalització de la matrícula

Els estudiants que s'acullen a la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial, per tal d'assegurar la reserva de la plaça assignada, s'han de matricular en el mateix termini que la Universitat estableix, amb caràcter general, per a la resta d'estudiants i del curs sencer.

En cas que s'accepti la sol·licitud de dedicació a l'estudi a temps parcial, la Secretaria corresponent haurà de procedir a modificar la matrícula de l'estudiant d'acord amb les indicacions del tutor.

En cas de renúncia a la matrícula, amb independència del sentit de la resolució relativa a la dedicació a l'estudi a temps parcial, s'aplicarà allò que estableix l'article 4.7 de la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau. En tot cas, pel que fa a l'import que els estudiants hauran d'abonar a la Universitat, aquest haurà de correspondre al d'una matrícula a temps parcial.

Article 8. Reversió de la situació

Els estudiants que cursin els estudis en la modalitat de dedicació a temps parcial podran sol·licitar cursar-los en la modalitat a temps complet a partir del segon any acadèmic. 

El Consell Social podrà preveure un règim especial de progressió en els estudis per aquests estudiants.

Els estudiants que cursin els estudis en la modalitat de dedicació a temps complet i que, per circumstàncies excepcionals, demanin entrar en el règim de dedicació a l'estudi a temps parcial hauran de presentar una sol·licitud raonada al Consell Social qui podrà atorgar eventualment l'autorització per la seva inclusió en el règim que estableix la present normativa.

Article 9. Registre

Als efectes de seguiment del rendiment acadèmic, de l'acompliment dels requisits per a ser beneficiari de beca, o altres situacions, la Universitat tindrà un registre específic dels estudiants en la situació de la modalitat d'estudi a temps parcial.