Acord del Consell de Govern de 3 d'octubre del 2007.

La Universitat Pompeu Fabra participa en projectes de mobilitat de les xarxes acadèmiques de comunicacions, amb l'objectiu de facilitar l'accés telemàtic tant als membres d'institucions acadèmiques i de recerca quan visiten la nostra universitat com als membres de la nostra universitat quan visiten altres institucions. Les polítiques d'ús de les xarxes que hi ha en els projectes de mobilitat anteriorment mencionats han de ser complementades i particularitzades per a la UPF mitjançant una normativa.

És per això que el Consell de Govern aprova les Normes d'ús del servei d'accés a la xarxa sense fils de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. L'objecte del servei d'accés a la xarxa sense fils permet als usuaris la connexió als recursos electrònics de la Universitat i a Internet en general mitjançant dispositius mòbils.

1.2. La present normativa és d'aplicació a tots els usuaris del servei d'accés a la xarxa sense fils de la Universitat, i la seva utilització implica l'acceptació d'aquesta normativa.

Article 2. Usuaris

Són usuaris de la xarxa sense fils de la Universitat Pompeu Fabra:

a. El personal docent i investigador (PDI) vinculat administrativament o laboralment a la UPF.
b. Els estudiants d'estudis oficials que imparteix la UPF en els seus centres integrats.
c. El personal d'administració i serveis (PAS) vinculat administrativament o laboralment a la UPF.
d. De manera puntual, professors visitants, congressistes i personal que visiti temporalment la Universitat i que s'hagin autoritzat explícitament.
e. Personal autoritzat expressament que pertanyi a institucions amb les quals la Universitat mantingui vincles d'algun tipus.
f. Usuaris itinerants: usuaris d'organitzacions que pertanyin als projectes de mobilitat en els quals la Universitat també participa.

Article 3. Condicions d'utilització del servei

3.1. El servei d'accés a la xarxa sense fils s'ofereix de manera gratuïta, i per poder accedir-hi l'usuari o usuària ha de disposar de l'ordinador o dispositiu mòbil necessari per materialitzar la connexió. El servei d'accés a la xarxa sense fils proporciona als seus usuaris una infraestructura i unes credencials necessàries per accedir-hi. L'abast d'aquesta infraestructura i d'aquestes credencials està determinat per la tipologia d'usuari o usuària.

3.2. La Universitat proporciona infraestructura d'accés en els seus campus universitaris a tots els usuaris. El servei d'accés es presta únicament dins les dependències del campus de la Universitat, tot i que el mitjà de transmissió utilitzat (ones electromagnètiques) pugui excedir els seus límits físics.

3.3. La Universitat proporciona credencials d'accés al servei als usuaris de les categories (a), (b), (c) i (d).

Els usuaris de la categoria (e) disposaran de credencials d'accés proporcionades bé per la Universitat o bé per la seva institució d'origen, en funció del que s'hagi acordat entre ambdues institucions.

La Universitat no proporciona credencials d'accés als usuaris itinerants -categoria (f)-. Aquestes credencials, necessàries per accedir al servei, les ha d'obtenir l'usuari o usuària en la seva institució d'origen.

La Universitat proporciona credencials d'accés a aquells usuaris de les categories (a), (b) i (c) que visitin organitzacions afiliades a projectes comuns de mobilitat. Aquestes credencials permetran als usuaris accedir a la infraestructura d'accés de la institució visitada.

3.4. La UPF proporciona suport informàtic als usuaris de les categories (a), (b), (c) i (d). En els altres casos, el suport informàtic l'ha d'obtenir l'usuari o usuària en la seva institució d'origen.

Article 4. Usos permesos

La xarxa sense fils es pot utilitzar per a les finalitats següents:

a. Activitats relacionades amb l'aprenentatge, la docència, la recerca o la gestió inherents a la funció de la Universitat Pompeu Fabra.
b. Activitats relacionades amb l'aprenentatge, la docència, la recerca o la gestió inherents al tipus de relació que mantingui l'usuari o usuària amb la institució, gràcies a la qual l'usuari o usuària ha aconseguit les credencials d'accés a la xarxa sense fils de la UPF.

Article 5. Usos i activitats no permesos

No es pot utilitzar la xarxa sense fils per a les finalitats següents:

a. Actuacions que destorbin l'activitat normal de la resta d'usuaris.
b. La utilització de programes que permetin la captura del trànsit que circula per la xarxa sense autorització expressa de la Universitat.
c. La interferència de l'espectre de radiofreqüències utilitzat per la xarxa sense fils.
d. L'obtenció i l'ús de credencials d'accés alienes.
e. Tots els usos no previstos a l'article 4, en especial els que comportin una actuació delictiva, deshonesta o no ètica.

Article 6. Obligacions dels usuaris

6.1. És responsabilitat dels usuaris:

a. Tenir cura de les seves credencials d'accés de manera que no puguin ser utilitzades per terceres persones.
b. Assegurar-se que l'ordinador o dispositiu mòbil utilitzat per accedir a la xarxa està lliure de virus, troians i qualsevol altre tipus de programari que pugui generar activitats alienes als usos permesos.
c. Assegurar-se que l'ordinador o dispositiu mòbil utilitzat està correctament protegit davant de possibles intents de connexió fraudulents que aquest pugui rebre per part d'altres usuaris de la xarxa sense fils.

6.2. El Servei d'Informàtica facilitarà informació als usuaris sobre els sistemes de protecció i la seva configuració.

Article 7. Funcions del Servei d'Informàtica

7.1. Correspon al Servei d'Informàtica de la Universitat l'administració i el manteniment del maquinari i del programari necessaris per al funcionament de la xarxa sense fils de la Universitat. Aquesta administració i manteniment inclouen:

a. Administrar l'espectre radioelèctric dins les freqüències que la legislació autoritzi per als usos definits en aquest document. El Servei d'Informàtica coordinarà possibles conflictes que puguin aparèixer en aquest àmbit i representarà la UPF en cas de necessitat de coordinació amb altres institucions.
b. Mantenir un registre d'accessos que permeti identificar una credencial d'accés a partir d'una adreça de xarxa utilitzada en un determinat moment.
c. Garantir que la validació de les credencials d'accés es realitza de manera encriptada i sense possibilitat de ser accessible per una tercera persona.
d. Fer públics els serveis ('ports') permesos en la xarxa sense fils. Aquests serveis seran els recomanats per les iniciatives de mobilitat en les quals es participa, i s'hi incorporaran aquells que les necessitats particulars de la UPF ho justifiquin.
e. La resta de funcions prevista en aquesta normativa i qualsevol altra que sigui necessària per a la seva aplicació.

7.2. El Servei d'Informàtica pot interrompre la xarxa sense fils per motius de manteniment, substitució o reparació de l'equipament. Aquestes intervencions es realitzaran de manera que pertorbin el mínim possible el servei a l'usuari o usuària, i es comunicaran amb una antelació mínima de tres dies, llevat dels casos de força major.

7.3. Prèviament a la instal·lació de qualsevol punt d'accés a la xarxa sense fils s'obrirà un procés informatiu de com a mínim 15 dies per permetre a aquells usuaris que ho desitgin canalitzar els seus suggeriments o aportacions.

7.4. La Universitat farà públiques les mesures radioelèctriques generades pels punts d'accés.

Article 8. Responsabilitats dels usuaris

8.1. En cas d'incompliment de la present normativa el cap del Servei d'Informàtica pot acordar la suspensió temporal de l'accés a la xarxa per un màxim de 15 dies naturals, que l'ha de notificar a l'interessat. El vicerector o vicerectora competent en la matèria, escoltat l'usuari o usuària, acordarà l'anul·lació de la mesura, la seva ampliació o la suspensió de manera indefinida, sense perjudici de l'aplicació dels reglaments disciplinaris pertinents. Els usuaris són responsables dels danys i perjudicis que pugui ocasionar un mal ús del servei.

8.2. La Universitat sancionarà, d'acord amb els reglaments disciplinaris i d'aplicació als membres de la comunitat universitària, l'incompliment de la present normativa sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en què es pugui incórrer.