Acord del Consell de Govern d'11 de març del 2015

Una de les línies estratègiques de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per al període 2013-2015 ha estat el disseny d'un model de docència amb personalitat pròpia, que el distingeixi de l'entorn i que s'adeqüi als seus objectius i als requeriments d'un model de qualitat, tant interns com externs, des de la promoció d'una formació integral, polivalent i interdisciplinària.

D'altra banda, el món planteja actualment reptes en l'educació superior conduents a una reflexió permanent sobre com redissenyar la manera de treballar per obtenir els millors resultats, el que implica desenvolupar noves competències i noves maneres d'aprendre i d'ensenyar.

En general, la Universitat està vivint canvis importants que  en termes d'ensenyament suposen la generació d'un entorn innovador d'aprenentatge on aprofitar, per exemple, les oportunitats d'aplicar la tecnologia a les situacions d'estudi que proposen les assignatures, les noves maneres de participació de l'estudiant en el procés dins i fora de l'aula, els nous formats de presentació de materials, o la necessitat de treballar en xarxa amb d'altres docents i amb professionals de fora de la pròpia àrea d'actuació, i entre els mateixos estudiants. Alhora, els processos d'acreditació de les titulacions de grau i de postgrau comporten també un seguiment de la qualitat acurat i continuat  i el desenvolupament d'accions de millora.

Per aquest motiu, seguint la voluntat de la Universitat de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació, qualitat i millora de la docència de les seves titulacions, es proposa l'aprovació de la  convocatòria dels ajuts del PlaQUID per tal de ser desenvolupats durant el curs 2015-2016.

L'article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius i promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant als professors com als equips docents.

1. Objecte

Atesa la voluntat de la UPF de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc de cada titulació, es convoquen els ajuts del PlaQUID per ser desenvolupats durant el curs 2015-2016.

La convocatòria té per objecte donar suport a iniciatives que  plantegin:

-Promoure un model d'ensenyament-aprenentatge innovador i de qualitat, a partir d'iniciatives i d'estratègies que incideixin en la motivació i la participació real dels estudiants en el seu procés d'aprenentatge, el seu trànsit i adaptació; que augmentin el seu rendiment i la satisfacció en els estudis universitaris, a través d'un ús transversal del multilingüisme amb una segona i tercera llengua, i una orientació internacionalitzadora de la seva formació.

-Afavorir el disseny i el desenvolupament d'entorns innovadors d'aprenentatge, presencials i virtuals, que promoguin l'aprenentatge autònom de l'estudiant i d'aprenentatge contextualitzat i significatiu amb nous enfocaments i recursos.

-Afavorir metodologies innovadores de seguiment i avaluació de la docència i l'aprenentatge.

-Estimular accions docents orientades al desenvolupament de la responsabilitat social entre els alumnes, com a factor clau en la formació integral del seu perfil competencial, amb perspectiva de compromís amb l'entorn, a través d'un treball sistemàtic de les competències transversals.

-Intensificar els projectes d'investigació, estudi i anàlisi en els equips docents, relacionats amb el seguiment de la qualitat pedagògica de les titulacions de grau i de postgrau i orientats a l'acreditació de les titulacions.

-Fomentar el treball col·laboratiu entre els professors a través de la creació d'equips docents orientats a línies d'innovació i de millora a través de xarxes nacionals o internacionals, i d'espais de reflexió metodològica docent, cultura docent compartida i transferència de coneixement.

-Incrementar la difusió dels resultats dels projectes d'innovació i de qualitat docent dins i fora de la UPF, per ampliar el seu impacte i aplicació en altres contextos.

-Impulsar i posar en marxa projectes transversals de suport a la innovació en el context de les unitats acadèmiques.

2. Destinataris

Aquests ajuts poden ser sol·licitats pels professors, a títol individual o col·lectiu, per equips docents, unitats acadèmiques i adreçats al desenvolupament de projectes  per a ensenyaments de grau i de postgrau.

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui prevista l'assignació de docència durant el curs acadèmic 2015-2016, en un màxim de 2 projectes. Només es pot ser coordinador en un sol projecte.

Els projectes col·lectius poden estar conformats per membres d'una mateixa unitat acadèmica, o bé ser interdepartamentals o interuniversitaris. En aquest darrer cas, la coordinació ha d'anar a càrrec de professors de la UPF i el projecte ha de preveure la transferència de resultats a la UPF i el cofinançament de la iniciativa per part de l'altra institució universitària.

Els sol·licitants que hagin gaudit d'un ajut anterior poden concórrer a aquesta convocatòria amb un nou projecte que tracti aspectes substancialment diferents als que hagin estat objecte d'ajut en convocatòries anteriors, i sempre que estiguin al corrent de la justificació d'aquests projectes.


3. Àmbits temàtics

Línies estratègiques

En atenció a l'assoliment de l'objecte de la convocatòria, es plantegen les línies estratègiques següents:

-Desenvolupament competencial transversal

-Entorns innovadors d'aprenentatge

-Ús de tecnologia aplicada a la docència

-Acompanyament en la vida universitària

-Integració del coneixement teòric i pràctic: dimensió professional i investigadora

-Millora curricular en el procés d'acreditació de les titulacions de grau i de postgrau

 

Línies transversals

Els projectes poden incloure alguna de les línies transversals següents:

-Internacionalització 

-Responsabilitat social

-Multilingüisme

-Interdisciplinarietat

4. Modalitats

La convocatòria preveu tres modalitats per sol·licitar l'ajut a projectes i a iniciatives per al curs 2015-2016:

A) Projectes d'innovació docent

Experiències d'aprenentatge en entorns innovadors en algun dels àmbits temàtics estratègics de la convocatòria, que prioritàriament tinguin en compte la posterior transferència i la seva sostenibilitat en el temps.

B) Projectes d'assegurament de la qualitat educativa

Projectes que proposin investigacions, estudis i anàlisis d'impacte relacionats amb algun dels àmbits temàtics estratègics, que incorporin millores en els actuals plans d'estudis i que es plantegin  incidir de manera efectiva i continuada en els processos d'ensenyament-aprenentatge dels titulats.

C) Projectes de suport i impuls transversal de la innovació docent des de les unitats acadèmiques

Projectes i iniciatives orientades a la innovació estratègica de les titulacions, coordinades per les USQUID.

5. Dotació econòmica de la convocatòria

L'import total destinat a la convocatòria del PlaQUID 2015-2016 és de 83.000€.

Distribució dels ajuts entre modalitats

Modalitat

Import

A. Projectes d'innovació docent

30.000

B. Projectes d'assegurament de la millora de la qualitat educativa

44.000

C. Projectes de suport i impuls transversal de la innovació docent des de les unitats acadèmiques

9.000

En el cas que les sol·licituds adjudicades en una modalitat no exhaureixin la dotació prevista, l'import restant pot ser transferit a l'altra modalitat.

Quantia dels ajuts i d'altres aspectes econòmics

Modalitat

Import fins a

A. Projectes d'innovació docent

3.500

B. Projectes d'assegurament de la millora de la qualitat educativa

4.000

C. Projectes de suport i impuls transversal de la innovació docent des de les unitats acadèmiques

2.000

Quan el pressupost d'un projecte superi la quantia assignada a l'ajut es valorarà que la sol·licitud prevegi mecanismes que completin el finançament total.

En cas d'un projecte interdepartamental, l'import de l'ajut s'ingressarà a la unitat on estigui assignat el coordinador del projecte.

La gestió de les despeses de cada projecte atorgat es farà a través de la secretaria de la unitat acadèmica on es desenvolupi el projecte i segons les normes establertes per la UPF.

Els ajuts atorgats seran vigents durant el curs acadèmic 2015-2016. Els romanents que, a 30 d'octubre del 2016, puguin quedar després de la justificació, retornaran al pressupost general de la UPF.

6. Sol·licituds i documentació

La convocatòria compta amb una aplicació electrònica per sol·licitar els ajuts, la qual és accessible des del Campus Global, (Docència/CQUID/Ajuts per a projectes docents/PlaQUID), durant el període de presentació establert, on cal adjuntar un fitxer amb la memòria descriptiva del projecte.

Les sol·licituds han de ser formalitzades per qui coordina el projecte.  Cada sol·licitant adquireix el compromís d'haver informat de la proposta al responsable de centre o departament on estigui previst desenvolupar-la i comptar amb la seva conformitat. Si escau, també ha de tenir garantida la viabilitat i el suport dels serveis implicats en les accions de la proposta.

El procediment i el format de la memòria es descriu en l'annex 1 d'aquestes bases.

La documentació requerida per formalitzar la sol·licitud és la següent:

-Formulari de sol·licitud

-Memòria descriptiva del projecte

7. Coordinació, valoració, selecció i resolució

Coordinació i gestió

La gestió i la coordinació d'aquest pla correspon al Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), que vetlla per "promoure, impulsar i donar suport a les accions de renovació pedagògica i d'innovació docent entre els professors per millorar els models educatius" i també li correspon "contribuir a les iniciatives docents destinades a millorar el rendiment dels estudiants". El CQUID concreta la seva intervenció facilitant el seguiment en el plantejament, el disseny i en la fase d'adjudicació i la justificació dels projectes seleccionats.

 

Valoració i resolució de sol·licituds

Valoració formal i tècnica

Una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, des del CQUID es comprovarà que es compleixen els requisits formals i es farà la valoració tècnica d'adequació de la proposta a les bases de la convocatòria.

Comissió d'Avaluació

La Comissió d'Avaluació és l'òrgan competent per valorar les propostes. Està formada per professors de la UPF que no participin en la convocatòria amb experiència en termes d'innovació docent i de qualitat educativa, a proposta de degans i directors i nomenats per la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica. La Comissió farà la valoració d'acord amb els criteris que es detallen a continuació i elevarà un informe al Comitè d'Adjudicació.

Criteris de valoració de les sol·licituds

 

-Adequació als àmbits temàtics estratègics   (0-5 punts)
-Integració d'una o més línies transversals (0-5 punts)
-Viabilitat i adequació al context (0-5 punts)
-Resultats que s'esperen obtenir, rellevància i impacte en la docència i l'aprenentatge (0-5 punts)
-Aplicabilitat a d'altres contextos  (0-5 punts)
-Previsió de difusió de resultats (0-5 punts)
-Grau d'originalitat i innovació en els projectes de la modalitat A) i millora de la qualitat en els projectes de la modalitat B) (0-5 punts)
-Implicació de treball col·laboratiu i interdisciplinari (0-5 punts)

 

Comitè d'Adjudicació

El Comitè d'Adjudicació -format pels vicerectors dels àmbits de Docència  i Ordenació Acadèmica, de Professorat, i de Planificació i Avaluació Institucional, i el director tècnic del CQUID- resoldrà la convocatòria tenint en compte en la selecció de les propostes l'informe de la Comissió d'Avaluació amb la puntuació obtinguda per cada proposta, el pressupost sol·licitat i la disponibilitat pressupostària.

El Comitè d'Adjudicació pot proposar una llista de reserva, integrada per les sol·licituds  que no hagin estat seleccionades per rebre l'ajut i que hagin obtingut la major puntuació.

El Comitè d'Adjudicació pot, així mateix, tenir en compte projectes que no hagin assolit la puntuació necessària per a l'assignació d'una dotació econòmica. En aquests casos, tot i no tenir dret a una assignació pressupostària, el CQUID pot certificar la realització del projecte a partir de la memòria justificativa presentada pel responsable del projecte.

Notificació de la resolució

La resolució serà publicada al Campus Global, a la intranet del CQUID. Contra la resolució, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació.

Es comunicarà als responsables dels projectes i als òrgans acadèmics i administratius corresponents tant l'atorgament com la desestimació de l'ajut.

8. Acceptació de l'ajut

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat que es farà arribar a cada responsable dels projectes atorgats, el qual l'ha de retornar signat. Aquest document compromet a complir totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i en la resolució de concessió dels ajuts, si és el cas. L'acceptació s'ha d'adreçar a la Direcció del CQUID, no més tard  del 21 de juliol del 2015.

S'entén que renuncia a l'ajut concedit qui, en el termini i les condicions establertes, no presenti l'esmentat document.

9. Compromisos dels beneficiaris del PlaQUID 2015-2016

Els ajuts del PlaQUID no són compatibles amb l'atorgament d'ajuts externs que tinguin el mateix objecte i subjecte, excepte en els casos de projectes interuniversitaris quan el finançament extern provingui d'una altra universitat participant. En aquest sentit, si una proposta rep finançament extern, el responsable del projecte ha de renunciar al PlaQUID concedit, i l'import assignat inicialment es redistribuirà seguint l'ordre de la llista de reserva de la convocatòria  PlaQUID 2015-2016.

En finalitzar el projecte, o per defecte abans del 30 d'octubre del 2016, cada responsable de projecte ha de justificar-ne la realització d'acord amb el format que s'indica en l'annex 2, i fer-ne la tramesa per correu electrònic a cquid@upf.edu.

La justificació dels projectes previs és condició per a la participació en posteriors edicions del PlaQuid.

Així mateix, el beneficiari adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF. Els projectes han d'incloure en la difusió una referència explícita a la convocatòria PlaQUID 2015-2016.

La no-realització del projecte en el termini previst comportarà el reintegrament de l'import assignat al pressupost general de la universitat.

En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, s'ha d'enviar un escrit motivat al director del CQUID, adreçat a cquid@upf.edu, qui resoldrà, en el termini d'un mes, des de la data de presentació. Les modificacions es comunicaran als interessats i als òrgans acadèmics i administratius corresponents, si escau.

Incomplir les obligacions que es deriven de la concessió d'ajuts dins de la convocatòria del PlaQUID 2015-2016 comportarà l'obligació de reintegrar l'import percebut, i pot implicar la denegació d'ajuts en edicions posteriors d'aquest Pla.

10. Calendari

Procés

Data

Aprovació de les bases de la convocatòria del PlaQUID 2015-2016 al Consell de Govern

11 de març del 2015

Període de lliurament de sol·licituds

Del 7 d'abril del 2015 al 11 de maig del 2015

Publicació de la resolució de la convocatòria

19 de juny del 2015

Tramesa de la carta d'acceptació de l'ajut pels responsables dels projectes atorgats

Fins al 21 de juliol del 2015

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats

Fins al 30 d'octubre del 2016

  

11. Difusió dels projectes aprovats

Una vegada finalitzat el procés de justificació dels projectes, el CQUID trametrà les memòries dels projectes a l'e-repositori de la UPF per publicar-les.

D'acord amb el punt 9, s'adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzades per la UPF, segons les condicions indicades.

 

ANNEX 1

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Formulari de sol·licitud

Cada responsable de projecte ha de formalitzar les sol·licituds, segons el formulari electrònic normalitzat que es tramita per mitjà de l'aplicació informàtica QUID, que està disponible des del Campus Global/Docència/CQUID/Ajuts al PDI PlaQUID 2015-2016, a partir del 7 d'abril del 2015.

Cada sol·licitant adquireix el compromís d'haver informat de la proposta al responsable de la unitat acadèmica (centre o departament) on estigui previst desenvolupar el projecte i comptar amb la seva conformitat, que no cal presentar-la per escrit. Si escau, també ha de tenir garantida la viabilitat i el suport dels serveis de la UPF que puguin estar implicats en les accions del projecte.

El formulari no admet guardar els canvis i continuar omplint-lo en un altre moment. Per tant, s'ha d'emplenar sencer i adjuntar-hi la memòria descriptiva del projecte en un fitxer electrònic, per poder desar els canvis i enviar la sol·licitud. Una vegada finalitzat aquest pas, el sistema envia un correu electrònic confirmant la recepció de la sol·licitud.

La memòria descriptiva no ha d'incloure cap indicació ni referent -noms ni cognoms- de la persona responsable del projecte, ni de l'equip participant.

Documentació que s'ha d'annexar

La memòria descriptiva del projecte ha de tenir entre tres i sis pàgines i ha de comptar amb els apartats següents:

- Títol del projecte (ha de sintetitzar l'objectiu general de la proposta).

- Resum.

- Paraules clau: mínim 3.

- Motivació del projecte: necessitats i context.

- Finalitat del projecte.

- Objectius que s'han d'assolir.

- Metodologia del projecte.

- Planificació temporal: pla de treball.

- Avantatges que comporta respecte de la situació actual o problemàtica real que resol.

- Avaluació del procés i dels resultats.

- Impacte esperat de les accions definides.

- Mecanismes de difusió previstos.

- Pressupost amb el detall dels diferents conceptes de despesa, amb els imports estimats, tenint en compte els conceptes finançats.

 

Requeriments econòmics i logístics que s'han de tenir en compte

Conceptes finançables

- Professionals experts que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte*

- Personal de suport, becari o contractat, amb caràcter temporal*

- Material específic  indispensable per desenvolupar el projecte.

- Material fungible.

- Despeses d'inscripció, viatge i allotjament, si escau, per presentar una comunicació relacionada amb el projecte en una jornada o un congrés.

- Despeses de publicació dels resultats del projecte.

- Altres despeses justificades, en relació amb el projecte, prèviament autoritzades per la unitat de gestió de la convocatòria.

*Autoritzades pel servei de PDI i/o PAS segons la normativa de contractació de la UPF. 

En cas que el pressupost total del projecte superi la quantia de l'ajut assignat, s'han d'indicar els mecanismes que completin el finançament total o bé reajustar el pressupost.

En el cas que el projecte tingui implicacions o que necessiti el suport d'altres serveis de la UPF, el sol·licitant, abans de presentar la sol·licitud, s'hi ha de posar en contacte per valorar les possibilitats de desenvolupament del projecte. Per exemple, si l'execució del projecte afecta espais o equipaments comuns en els campus de la Universitat, o bé si requereix el suport de la Unitat d'Informàtica per determinar si encaixa amb els requeriments de programari i de maquinari actuals a la Universitat o en comporta una modificació i posterior manteniment. D'altres exemples serien que el projecte pogués estar afectat per normatives de seguretat o de protecció intel·lectual.

Comprovant de recepció

Un cop confirmades i enviades les dades en el formulari, el sistema emetrà un rebut electrònic de recepció de la sol·licitud.

 

ANNEX 2

PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ

El responsable de l'ajut ha de trametre una memòria justificativa del projecte abans del 30 d'octubre del 2016, data límit de finalització del PlaQUID 2015-2016.

La memòria ha de seguir el format següent:

Núm. de ref. del PlaQUID i convocatòria

Títol del projecte

Paraules clau (mínim 3)

Resum

Abstract

Introducció

Objectius

Desenvolupament del pla de treball

Resultats del projecte: evidències obtingudes i impacte

Conclusions

Referències bibliogràfiques

Accions de difusió realitzades o programades*

Resum de l'execució pressupostària: conceptes i imports de la despesa feta

 

*El CQUID gestionarà d'ofici la publicació d'aquelles memòries adequades al format en l'e-repositori institucional. A més, els responsables dels projectes han de preveure alguna acció de difusió, com per exemple: la realització d'un vídeo breu sobre el projecte, la redacció d'un article o d'una comunicació en format escrit o pòster per presentar en un congrés o en una jornada de bones pràctiques, la proposta d'una activitat dins de la programació de formació del CQUID.

 

Després que el responsable del projecte hagi lliurat la justificació, el CQUID n'emetrà els certificats de realització.