Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016.

El nou pla estratègic de la Universitat Pompeu Fabra 2016-2025 contempla la docència i l'aprenentatge com un dels eixos principals de les seves actuacions i presenta una sèrie de reptes perquè la UPF segueixi innovant i adoptant el resultat de les innovacions constants en el seu ecosistema acadèmic.

En aquest marc, la UPF segueix afrontant els reptes educatius i el procés de reflexió permanent sobre el processos d'aprenentatge amb el màxim esperit d'innovar i seguir en l'avantguarda a nivell nacional i internacional.

A aquest efecte, l'article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius i promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant als professors com als equips docents.

És per això que

Article únic. S'aprova el Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement. PlaCLIK, que es regeix per les bases que s'annexen.

Annex

 

1. Objecte

Atesa la voluntat de la UPF de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc de les titulacions, es convoquen els ajuts del PlaCLIK per ser desenvolupats durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018. El fet que apareguin dos cursos a la convocatòria respon a la nova tipologia de projectes, que poden ser executats en un curs o en dos en funció de les característiques i les necessitats de la proposta.

La convocatòria té per objecte donar suport a iniciatives que  plantegin:

1. Una redefinició de la presencialitat en el procés d'aprenentatge de manera que  s'hi incorporin totes les possibilitats que ofereix la tecnologia actual per separar els processos d'interacció i educació personal dels  processos de descobriment i coneixement, i que s'estableixin nous espais de docència més enllà dels fixats a l'aula. Cal aprofitar totes les possibilitats tant de la docència presencial i de la docència virtual com de les metodologies híbrides o els nous models que  aposten per un intercanvi de rols del professor i l'estudiant i una inversió en les dinàmiques i els moments d'aprenentatge.

2. Afavorir el disseny i el desenvolupament d'entorns innovadors d'aprenentatge, models presencials, virtuals i híbrids que promoguin l'aprenentatge autònom de l'estudiant i d'aprenentatge contextualitzat i significatiu amb nous enfocaments, plataformes i recursos. Promoure un model d'ensenyament-aprenentatge innovador i de qualitat, a partir d'iniciatives i d'estratègies que incideixin en la motivació i la participació real dels estudiants en el seu procés d'aprenentatge, el seu trànsit i adaptació; que augmentin el seu rendiment i la satisfacció en els estudis universitaris, a través d'un ús transversal del multilingüisme amb una segona i tercera llengua, i una orientació internacionalitzadora de la seva formació.

3. Fusionar la recerca i la docència en el procés d'aprenentatge de manera que  els docents facin els estudiants partícips de les activitats de recerca de la Universitat i que els resultats de recerca s'apliquin més directament sobre l'ensenyament a les titulacions. Amb aquesta finalitat, cal incorporar competències específiques a les matèries de grau, permeabilitzar la reorientació d'assignatures a les línies d'investigació actuals, vincular els treballs de fi de grau i de màster a grups de recerca, impulsar projectes que estableixin la investigació com a eix longitudinal i aspirar a fer possible que tots els professors imparteixin docència en el grau.

4. Fomentar les activitats d'aprenentatge obertes i compartides, ja sigui a través de la connexió amb la recerca, ja sigui enfocades a l'adquisició de competències de docència específiques, esdevé un estímul per a la millora de la innovació i la qualitat en l'ensenyament. La participació conjunta de docència amb altres universitats, empreses o institucions -tot aprofitant l'ús de les noves tecnologies- es contempla com un eix d'interès per a la transversalitat del coneixement, la compartició de metodologies, la integració de perfils d'estudiants i de docents, i la transferència mútua de resultats.

5. Optimitzar el disseny i la implementació de models i eines d'avaluació del procés d'aprenentatge des de diferents perspectives i dimensions, que millorin el feedback bidireccional de les dinàmiques d'adquisició de coneixement, tant per part de l'estudiant com del professor, i contemplant ostensiblement el rol de les figures del mercat laboral, així com la col·laboració amb diferents organitzacions. Aquestes eines haurien d'anar més enllà que les enquestes de satisfacció i no s'haurien de restringir a paràmetres merament quantitatius.

6. I, finalment, afavorir el desenvolupament d'exercicis i pràctiques docents orientats a la millora de l'ocupació dels estudiants i a la connexió amb les vies d'inserció al mercat laboral. A través de metodologies d'aplicació professionalitzadora, es vol incentivar la connexió entre l'aprenentatge universitari i l'exercici real de les professions per a les quals s'està formant.

2. Destinataris

Aquests ajuts poden ser sol·licitats pel professorat, a títol individual o col·lectiu, per equips docents i de recerca, i per unitats acadèmiques. Estan adreçats al desenvolupament de projectes  per a ensenyaments de grau i de postgrau.

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui prevista l'assignació de docència durant el curs acadèmic 2016-2017, en un màxim de 2 projectes. Només es pot ser coordinador en un sol projecte.

Els projectes poden estar conformats per membres d'una mateixa unitat acadèmica, o bé ser interdepartamentals o interuniversitaris. En aquest darrer cas, la coordinació ha d'anar a càrrec del professorat de la UPF i el projecte ha de preveure la transferència de resultats a la UPF i el cofinançament de la iniciativa per part de l'altra institució universitària o organització.

Els sol·licitants que hagin gaudit d'un ajut anterior poden concórrer a aquesta convocatòria amb un nou projecte que tracti aspectes substancialment diferents als que hagin estat objecte d'ajut en convocatòries anteriors, i sempre que hagin justificat els projectes previs.

3. Àmbits temàtics

Línies estratègiques

En atenció a l'assoliment de l'objecte de la convocatòria, es plantegen les línies estratègiques següents:

  • Redefinició de la presencialitat en el procés d'aprenentatge
  • Ús i experimentació amb noves plataformes, formats i models docents
  • Fusió de recerca i docència en el procés d'aprenentatge
  • Models i eines d'avaluació del procés des de diferents perspectives i dimensions.
  • Projectes col·laboratius docents amb altres organitzacions
  • Desenvolupament de pràctiques docents que contribueixin a l'ocupabilitat i la inserció laboral

Línies transversals

Els projectes poden incloure alguna de les línies transversals següents:

- Internacionalització i Multilingüisme

- Responsabilitat social

- Pluridisciplinarietat i hibridació de camps d'estudi

4. Modalitats

La convocatòria preveu dues modalitats per sol·licitar l'ajut a projectes i a iniciatives:

Projectes d'innovació en el model educatiu

Experiències d'aprenentatge en entorns innovadors en algun dels àmbits temàtics estratègics de la convocatòria, que prioritàriament tinguin en compte la posterior transferència i la seva sostenibilitat en el temps.

Projectes de reorganització docent

Iniciatives que replantegin l'organització de la docència tal com es du a terme actualment de manera que optimitzi la logística associada al procés d'aprenentatge tant en programes formals com no formals. Projectes que proposin investigacions, estudis i anàlisis d'impacte relacionats amb algun dels àmbits temàtics estratègics, que incorporin millores en els actuals plans d'estudis i que es plantegin  incidir de manera efectiva i continuada en els processos d'ensenyament-aprenentatge dels titulats.

5. Dotació econòmica de la convocatòria

L'import total destinat a la convocatòria del PlaCLIK 2016-2017 és de 90.000€ que es distribuiran entre les sol·licituds rebudes per a cada modalitat.

Quantia dels ajuts i d'altres aspectes econòmics

Modalitat

Import fins a

A. Projectes d'innovació docent

8.000

B. Projectes de reorganització docent

8.000

 

Quan el pressupost d'un projecte superi la quantia assignada a l'ajut es valorarà que la sol·licitud prevegi mecanismes que completin el finançament total.

En cas d'un projecte interdepartamental, l'import de l'ajut s'ingressarà a la unitat on estigui assignat el coordinador del projecte.

La gestió de les despeses de cada projecte atorgat es farà a través de la secretaria de la Unitat de Coordinació Acadèmica on es desenvolupi el projecte i segons les normes establertes per la UPF.

Els ajuts atorgats seran vigents durant el cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-18. Els romanents que, a 30 d'octubre del 2018, puguin quedar després de la justificació, retornaran al pressupost general de la UPF.

6. Sol·licituds i documentació

La convocatòria es durà a terme en dues fases: una primera de recollida d'idees i una segona de presentació de projectes. En la primera fase es recolliran propostes i idees a partir del formulari accessible al Campus Global i es lliurarà una informació preliminar d'una sola pàgina amb l'encaix de la idea dins del programa, el seu desenvolupament i l'impacte esperat. En una segona fase, i a partir d'una preselecció de les idees presentades, es convidarà a desenvolupar propostes de projectes que ampliaran les idees seleccionades.

Aquesta modalitat de presentació té un triple objectiu: fomentar la col·laboració entre les propostes tot convidant a la preparació d'un projecte comú aquelles idees semblants, provinents d'equips diferents; alinear millor els objectius estratègics del Pla amb els projectes seleccionats; i fer més efectiva la dedicació dels sol·licitants en la preparació de projectes.

En la segona fase les sol·licituds han de ser formalitzades per qui coordina el projecte.  Cada sol·licitant adquireix el compromís d'haver informat de la proposta al responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica on estigui previst desenvolupar-la i comptar amb la seva conformitat. Si escau, també ha de tenir garantida la viabilitat i el suport dels serveis implicats en les accions de la proposta.

El procediment i el format de la memòria es descriu en l'annex 1 d'aquestes bases.

La documentació requerida per formalitzar la sol·licitud és la següent:

Primera fase: formulari de proposta d'idea

Segona fase:

- Formulari de sol·licitud

- Memòria descriptiva del projecte

7. Coordinació, valoració, selecció i resolució

Coordinació i gestió

La gestió i la coordinació d'aquest pla correspon al Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), que vetlla per "promoure, impulsar i donar suport a les accions de renovació pedagògica i d'innovació docent entre els professors per millorar els models educatius". A ell també li correspon "contribuir a les iniciatives docents destinades a millorar el rendiment dels estudiants". El CLIK concreta la seva intervenció facilitant el seguiment en el plantejament, el disseny i en la fase d'adjudicació i la justificació dels projectes seleccionats.

Valoració i resolució de sol·licituds

Valoració formal i tècnica

Una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, des del CLIK es comprovarà que es compleixen els requisits formals i es farà la valoració tècnica d'adequació de la proposta a les bases de la convocatòria.

Comissió d'Avaluació

La Comissió d'Avaluació és l'òrgan competent per valorar les propostes. Està formada per professors de la UPF que no participin en la convocatòria amb experiència en termes d'innovació docent i de qualitat educativa, a proposta de degans i directors i nomenats per la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica. La Comissió farà la valoració d'acord amb els criteris que es detallen a continuació i elevarà un informe al Comitè d'Adjudicació.

Criteris de valoració de les sol·licituds

1. En la Fase de Recollida d'Idees 

Adequació a les línies estratègiques i transversals del PlaCLIK 

(0-3 punts)

Implementació i viabilitat de la idea proposada

(0-3 punts)

Impacte

(0-4 punts)

 

2. En la Fase de Redacció de Projectes

Excel·lència:

Grau d'originalitat i innovació en els projectes

Adequació als àmbits temàtics estratègics

Integració d'una o més línies transversals

Implicació de treball col·laboratiu i interdisciplinari

(0-3 punts)

Implementació:

Viabilitat i adequació al context

Pla de Treball

Equip acadèmic

Adequació del pressupost

(0-3 punts)

Impacte:

Resultats que s'esperen obtenir, rellevància i impacte en la docència i l'aprenentatge

Possible transferència social/empresarial

Pla d'extensió a altres estudis/cursos

Previsió de difusió de resultats

(0-4 punts)

 

Comitè d'Adjudicació

El Comitè d'Adjudicació -format pels vicerectors dels àmbits de Docència  i Ordenació Acadèmica, de Qualitat i Projectes Estratègics, de Responsabilitat Social i Promoció, i d'Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals- i el director del CLIK- resoldrà la convocatòria tenint en compte en la selecció de les propostes l'informe de la Comissió d'Avaluació amb la puntuació obtinguda per cada proposta, el pressupost sol·licitat i la disponibilitat pressupostària.

El Comitè d'Adjudicació pot proposar una llista de reserva, integrada per les sol·licituds  que no hagin estat seleccionades per rebre l'ajut i que hagin obtingut la major puntuació.

El Comitè d'Adjudicació pot, així mateix, tenir en compte projectes que no hagin assolit la puntuació necessària per a l'assignació d'una dotació econòmica. En aquests casos, tot i no tenir dret a una assignació pressupostària, el CLIK pot certificar la realització del projecte a partir de la memòria justificativa presentada pel responsable del projecte.

Notificació de la resolució

La resolució serà publicada al Campus Global, a la intranet del CLIK. Contra la resolució, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació.

Es comunicarà als responsables dels projectes i als òrgans acadèmics i administratius corresponents tant l'atorgament com la desestimació de l'ajut.

8. Acceptació de l'ajut

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat que es farà arribar a cada responsable dels projectes atorgats, el qual l'ha de retornar signat. Aquest document compromet a complir totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i en la resolució de concessió dels ajuts, si és el cas. L'acceptació s'ha d'adreçar a la Direcció del CLIK, no més tard  del 21 de juliol de 2016.

S'entén que renuncia a l'ajut concedit qui, en el termini i les condicions establertes, no presenti l'esmentat document.

9. Compromisos dels beneficiaris del PlaCLIK 2016-2018

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l'atorgament d'ajuts externs que tinguin el mateix objecte i subjecte, excepte en els casos de projectes interuniversitaris quan el finançament extern provingui d'una altra universitat participant. En aquest sentit, si una proposta rep finançament extern, el responsable del projecte ha de renunciar al PlaCLIK concedit, i l'import assignat inicialment es redistribuirà seguint l'ordre de la llista de reserva de la convocatòria  PlaCLIK 2015-2016.

En finalitzar el projecte, o per defecte abans del 30 d'octubre de 2016, cada responsable de projecte ha de justificar-ne la realització d'acord amb el format que s'indica en l'annex 2, i fer-ne la tramesa per correu electrònic a clik@upf.edu.

La justificació dels projectes previs és condició per a la participació en posteriors edicions del PlaCLIK.

Així mateix, el beneficiari adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF. Els projectes han d'incloure en la difusió una referència explícita a la convocatòria PlaCLIK 2016-2017.

La no-realització del projecte en el termini previst comportarà el reintegrament de l'import assignat al pressupost general de la universitat.

En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, s'ha d'enviar un escrit motivat al director del CLIK, adreçat a clik@upf.edu, qui resoldrà, en el termini d'un mes, des de la data de presentació. Les modificacions es comunicaran als interessats i als òrgans acadèmics i administratius corresponents, si escau.

Incomplir les obligacions que es deriven de la concessió d'ajuts dins de la convocatòria del PlaCLIK 2016-2017 comportarà l'obligació de reintegrar l'import percebut, i pot implicar la denegació d'ajuts en edicions posteriors d'aquest Pla.

10. Calendari

Procés

Data

Aprovació de les bases de la convocatòria del PlaCLIK 2016-2017 al Consell de Govern

17 de febrer de 2016

Període de lliurament de les idees (fase de recollida d'idees)

8 de març al 7 d'abril de 2016

Publicació de les idees seleccionades

25 d'abril de 2016

Període de lliurament de les propostes de projecte (fase de presentació de projectes)

26 d'abril al 27 de maig de 2016

Publicació de la resolució de la convocatòria

28 de juny de 2016

Tramesa de la carta d'acceptació de l'ajut pels responsables dels projectes atorgats

Fins al 15 de juliol de 2016

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats

Fins al 30 d'octubre de 2018

 

11. Difusió dels projectes aprovats

Una vegada finalitzat el procés de justificació dels projectes, el CLIK trametrà les memòries dels projectes a l'e-repositori de la UPF per publicar-les.

D'acord amb el punt 9, s'adquireix el compromís de participar en jornades i sessions internes o externes de difusió organitzades per la UPF, segons les condicions indicades.

 

ANNEX 1

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Formulari de sol·licitud

Cada responsable de projecte ha de formalitzar les sol·licituds, segons el formulari electrònic normalitzat que es tramita per mitjà de l'aplicació informàtica CLIK, que està disponible des del Campus Global/Docència/CLIK/Ajuts al PDI PlaCLIK 2016-2017, a partir del 8 de març de 2016.

Cada sol·licitant adquireix el compromís d'haver informat de la proposta al responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica (centre o departament) on estigui previst desenvolupar el projecte i comptar amb la seva conformitat, que no cal presentar-la per escrit. Si escau, també ha de tenir garantida la viabilitat i el suport dels serveis de la UPF que puguin estar implicats en les accions del projecte.

El formulari no admet guardar els canvis i continuar omplint-lo en un altre moment. Per tant, s'ha d'emplenar sencer i adjuntar-hi la memòria descriptiva del projecte en un fitxer electrònic, per poder desar els canvis i enviar la sol·licitud. Una vegada finalitzat aquest pas, el sistema envia un correu electrònic confirmant la recepció de la sol·licitud.

La memòria descriptiva no ha d'incloure cap indicació ni referent -noms ni cognoms- de la persona responsable del projecte, ni de l'equip participant. El text ha de permetre que l'avaluació sigui anònima.

Existeix un formulari per a cadascuna de les fases:

1. Fase de Recollida d'Idees

2. Fase de Presentació de Projectes

Documentació que s'ha d'annexar a la Fase 1. Recollida d'Idees

El document a lliurar per a la fase de recollida d'idees ha de comptar amb els apartats següents:

- Títol del projecte (ha de sintetitzar l'objectiu general de la proposta).

- Resum.

- Breu justificació de l'adequació a la convocatòria del PlaCLIK i a les seves línies estratègiques.

 Documentació que s'ha d'annexar a la Fase 2. Presentació de Projectes

La memòria descriptiva del projecte ha de tenir entre tres i sis pàgines i ha de comptar amb els apartats següents:

- Títol del projecte (ha de sintetitzar l'objectiu general de la proposta).

-  Resum.

-  Paraules clau: mínim 3.

-  Motivació del projecte: necessitats i context.

- Finalitat del projecte.

- Objectius que s'han d'assolir.

- Metodologia del projecte.

- Planificació temporal: pla de treball.

- Avantatges que comporta respecte de la situació actual o problemàtica real que resol.

- Avaluació del procés i dels resultats.

- Impacte esperat de les accions definides.

- Mecanismes de difusió previstos.

- Pressupost amb el detall dels diferents conceptes de despesa, amb els imports estimats, tenint en compte els conceptes finançats.

Requeriments econòmics i logístics que s'han de tenir en compte

Conceptes finançables

-  Professionals experts que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte*

- Personal de suport, becari o contractat, amb caràcter temporal*

- Material específic  indispensable per desenvolupar el projecte.

- Material fungible.

- Despeses d'inscripció, viatge i allotjament, si escau, per presentar una comunicació relacionada amb el projecte en una jornada o un congrés.

- Despeses de coordinació (viatges i desplaçaments) si s'escauen.

-  Despeses de publicació dels resultats del projecte.

-  Altres despeses justificades en relació amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

*Autoritzats pel servei de PDI i/o PAS segons la normativa de contractació de la UPF.

En cas que el pressupost total del projecte superi la quantia de l'ajut assignat, s'han d'indicar els mecanismes que completin el finançament total o bé reajustar el pressupost.

En el cas que el projecte tingui implicacions o que necessiti el suport d'altres serveis de la UPF, el sol·licitant, abans de presentar la sol·licitud, s'hi ha de posar en contacte per valorar les possibilitats de desenvolupament del projecte. Per exemple, si l'execució del projecte afecta espais o equipaments comuns en els campus de la Universitat, o bé si requereix el suport de la Unitat d'Informàtica per determinar si encaixa amb els requeriments de programari i de maquinari actuals a la Universitat o en comporta una modificació i posterior manteniment. Altres exemples serien que el projecte pogués estar afectat per normatives de seguretat o de protecció intel·lectual. EL CLIK assumirà un paper orientador i assessor en tots aquests tràmits, si el sol·licitant ho desitja.

 

Comprovant de recepció

  

Un cop confirmades i enviades les dades en el formulari, el sistema emetrà un rebut electrònic de recepció de la sol·licitud.

 

ANNEX 2

PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ

El responsable de l'ajut ha de trametre una memòria justificativa del projecte abans del 30 d'octubre de 2018, data límit de finalització del PlaCLIK 2016-2017.

La memòria ha de seguir el format següent:

- Núm. de ref. del PlaCLIK i convocatòria

- Títol del projecte

- Paraules clau (mínim 3)

- Resum

- Abstract

- Introducció

- Objectius

- Desenvolupament del pla de treball

- Resultats del projecte: evidències obtingudes i impacte

- Conclusions

- Referències bibliogràfiques

- Accions de difusió realitzades o programades*

- Resum de l'execució pressupostària: conceptes i imports de la despesa feta

*El CLIK gestionarà d'ofici la publicació d'aquelles memòries adequades al format en l'e-repositori institucional. A més, els responsables dels projectes han de preveure alguna acció de difusió, com per exemple: la realització d'un vídeo breu sobre el projecte, la redacció d'un article o d'una comunicació en format escrit o pòster per presentar en un congrés o en una jornada de bones pràctiques, la proposta d'una activitat dins de la programació de formació del CLIK.

Després que el responsable del projecte hagi lliurat la justificació, el CLIK n'emetrà els certificats de realització.