Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2021

Article 1. Pressupost

La dotació global del Pla de Foment per als màsters universitaris (PFM) 2022 està integrada per 91.600 euros, dins les disponibilitats pressupostàries de la UPF.

 

Article 2. Dotació  de l’ajut

La dotació de l’ajut que la Universitat atribueix als departaments pren en consideració el nombre d’estudiants matriculats en els màsters universitaris i la seva procedència, en els termes en què figura en els apartats següents:

a) Dotació segons el nombre d’estudiants matriculats al curs 2021-22 de nou accés (màsters d’un any) o de nou accés i 2n curs (màsters de dos anys)

    Es diferencien 4 tipus de dotació, d’acord amb els valors següents:

  • Dotació de 10.000€:  màsters amb més de 200 estudiants matriculats
  • Dotació de 5.000€: màsters amb més de 35 estudiants matriculats
  • Dotació de 3.000€: màsters que tenen entre 30 i 35 estudiants matriculats
  • Dotació de 2.000€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants matriculats i màsters que tenen menys de 20 estudiants matriculats però el curs 2020-21 tenien més de 19 estudiants matriculats.

 

b) Dotació en concepte d’internacionalització

Segons el nombre d’estudiants matriculats de nou accés al curs 2021-22 o de segon curs en el cas de màsters de dos anys, de fora de la Unió Europea i que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada, s’estableixen els valors següents:

  • Dotació de 600€: màsters que tenen entre 10 i 19 estudiants internacionals 
  • Dotació de 1.200€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants internacionals   
  • Dotació de 1.800 €: màsters que tenen 30 o més estudiants internacionals   

 

Article 3. Gestió dels ajuts

La gestió dels ajuts correspon als directors de departament els quals poden delegar-la en el coordinador de màster corresponent.

 

Article 4. Conceptes finançables

El PFM permet el finançament dels conceptes que figuren a continuació, sempre que estiguin relacionats amb la coordinació, gestió o organització acadèmica dels màsters:

- Despeses de viatge i allotjament de conferenciants

- Retribució de conferenciants

- Despeses de preparació de material docent

- Ajuts a l’estudi

- Despeses per a captació i promoció d’estudiants

 

Article 5. Pagament

Es preveu que la Universitat transfereixi a tots els departaments les dotacions corresponents als màsters que gestionen durant el primer trimestre de 2022.

 

Article 6. Concessió dels Ajuts

El vicerector d’Ordenació Acadèmica adjudicarà directament els ajuts a tots aquells màsters que oficialment formen part de l’oferta de màsters universitaris per al curs 2021-2022, d’acord amb les condicions estipulades a l’article 2, sense necessitat de formalització de sol·licituds per part dels departaments.

 

Article 7. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar per al cofinançament de les activitats dels Màsters universitaris impartits tant el curs 2021-2022 com el 2022-2023 i per a despeses generades des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre del 2022.

Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de la Universitat.

 

Article 8. Interpretació i aplicació d’aquest Pla

Correspon al vicerector d’Ordenació Acadèmica adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d’aquest Pla.

 

Article 9. Justificació econòmica i acadèmica

El 31 de desembre del 2022, els directors de departament hauran de presentar una memòria justificativa de les despeses ocasionades. L'extensió màxima de l'informe serà de dues pàgines i s’haurà de presentar amb la signatura del director del departament i del coordinador del màster.