Acord de Consell de Govern de 20 de febrer del 2019

El Pla Estratègic 2016-2025 estableix la docència com un dels cinc àmbits estratègics de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb l'impuls de tres eixos transversals: 1) una universitat global, plenament multilingüe amb una cultura de projecció internacional; 2) que aposta per un model transformador, socialment responsable i sostenible,  de caràcter integral; 3) que treballa en xarxa, teixint vincles i relacions que esdevinguin oportunitats d'aprenentatge i millora, aprofundint i aportant valor en les relacions amb interlocutors del món professional, social, productiu i cultural.

En aquest marc, la UPF continua construint un model educatiu singular, distintiu, innovador i de qualitat, configurat per una formació orientada a l'excel·lència, on s'integren les dimensions docent, investigadora, social i humana, a partir de la reflexió dels processos d'ensenyament-aprenentatge i l'impuls de la innovació. Aquests trets  la situen com un referent educatiu tant dins del sistema universitari català, com en l'àmbit estatal i internacional.

La societat evoluciona; la universitat, també. Per respondre als nous reptes del coneixement i l’aprenentatge, la UPF està treballant a través del projecte EDvolució en el redisseny del seu model educatiu, perquè expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució d’ensenyament i s’adeqüi a les necessitats del futur i que inspiren les línies estratègiques de la convocatòria d’enguany.

Així mateix, la integració dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) és un repte per posar a l’Agenda 2030, aprovada per la ONU (2015), al centre de la tasca de les nostres universitats, com s’expressa en “El compromís de les universitats catalanes amb els objectius de desenvolupament sostenible: cap a una educació transformadora per a un món nou com un repte assolit pel conjunt de les universitats catalanes”.

A aquest efecte, l'article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius, així com promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant al professorat com als equips docents.

La coordinació i la gestió del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) correspon al Centre per a  la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), que vetlla per "promoure, impulsar i donar suport a les accions de renovació pedagògica i d'innovació docent entre els professors per millorar els models educatius".

En conseqüència, Es proposa al Consell de Govern que adopti l’acord següent:

ACORDA:

Article únic. Aprovar la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK 2019-2020), que es regeix per les bases que s’estableixen a continuació.

Annex

1. Objecte i finalitat

Atesa la voluntat de la UPF de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc de les titulacions, es convoquen els ajuts del PlaCLIK per ser desenvolupats durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021, si escau. En funció del tipus i les necessitats de cada proposta, els projectes es podran desenvolupar en un curs o en dos.

La convocatòria té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes, relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau, que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de diferents línies transversals i eixos temàtics estratègics, tendències internacionals, ODS i metodologies actives d’aprenentatge.  

Les propostes poden ser projectes de disseny, implementació i avaluació d'iniciatives o investigacions, estudis i anàlisis d'impacte sobre la innovació docent relacionats amb alguna de les línies transversals i dels eixos temàtics  estratègics.

Els projectes han d’integrar en cada cas una línia transversal, com a mínim un eix temàtic estratègic d’EDvolució en relació amb una tendència internacional, incloure algun dels ODS, així com indicar quina metodologia d’aprenentatge actiu es proposa desenvolupar.  

2. Les línies transversals

Les línies transversals de la convocatòria són les següents:

—Internacionalització

—Multilingüisme

—Compromís social i desenvolupament sostenible

—Pluridisciplinarietat i treball en xarxa

3.  Eixos temàtics estratègics, tendències internacionals, ODS i metodologies de aprenentatge

3.1. Eixos temàtics estratègics d’EDvolució

—Acompanyament a l’estudiant: tutoria que ajuda a fomentar l’aprenentatge no estrictament acadèmic i afavoreix uns lligams socials que poden repercutir positivament en el futur professional dels estudiants. 

—Arquitectura d’aprenentatge: organització i distribució del pas dels estudiants per la universitat (com estructurar itineraris acadèmics interdisciplinaris), competències que han d'adquirir al llarg de la seva trajectòria (internacionalització) i manera d'aconseguir-ho.

—Entorns i recursos innovadors d’aprenentatge: redisseny i reorganització dels espais com a  espais polivalents capaços d'acollir tota mena d'esdeveniments (tutories, treballs en grups, xerrades, coworking, etc.) connexió total d’espais físics d’aprenentatge, espais virtuals, entorns col·laboratius i espais orientats als recursos i als serveis.

—Format educatiu: les noves modalitats educatives i la inclusió de les TIC han propiciat una nova manera de relacionar-se i d'adquirir coneixement. Dinàmiques com el flipped learning, les classes per videoconferència, els MOOC o el núvol s'ofereixen com un complement efectiu a l'educació presencial.

—Identitat UPF: desenvolupament competencial transversal identitari,  competències transversals que els singularitzin com a estudiants UPF.

3.2. Tendències internacionals  

EDvolució pensa en les tendències educatives de futur i integra algunes de les iniciatives en l’àmbit internacional. Per facilitar la tria de cada temàtica s’ofereix un recull d’aquestes tendències a partir d’un estudi que ha tingut en compte les referències següents

  • Premis Reimagine Education
  • Global University Network for Innovation (GUNI)
  • OCDE Schools for 21st Century Learners
  • Radar de la tecnologia: tecnologies emergents (150 tecnologies emergents) 
  • Horizon Report NMC 2017 - Key Trends Accelerating Higher Technology Adoptions 
  • Innovating Pedagogy 2017 - Open University

Metodologia docent

Aquestes tendències educatives s'emmarquen en els següents àmbits:"

—Adaptació a les motivacions i emocions de les persones que aprenen (Emotional Learning).

—Personalització de l’ensenyament-aprenentatge.

—Cultures d’innovació i promoció de l’aprenentatge profund.

—Aprenentatge social col·laboratiu.

—Potenciació de la curiositat.

—Integració del coneixement humanístic i de la perspectiva a la comunitat.

—Aprenentatge immersiu.

Acompanyament i orientació

—Millorar i enfortir l’orientació de futur.

Organització de la docència

—Disseny d’entorns i espais innovadors d’aprenentatge

—Disseny blended learning i aprenentatge col·laboratiu.
—Interacció  docent-alumne.

—Agrupació d’alumnes

—Interacció intergrupal.

—Promoció de la connexió horitzontal.

—Implicació dels Alumni

—Nous models temporals

Recursos i tecnologia

—Repertori de recursos pedagògics

—Open Textbooks.
—Tecnologies d’aprenentatge adaptatiu i d’aprenentatge mòbil.
—Eines transmèdia.

Comunitat d’aprenentatge

—Coneixement humanístic i transferència social.
—Construcció de coneixement científic i integració de la recerca a la docència.

Avaluació i impacte

—Anàlisi de dades i big data: pensar i prendre decisions amb dades.

3.3. Metodologies actives d’aprenentatge

Les propostes han d’explicitar la/les metodologies  entre aquelles que fomenten l’aprenentatge actiu de l’alumnat:

Aprenentatge basat en problemes (ABP): metodologia d'aprenentatge en què el/la docent planteja un problema real l’estudiantat i l’ajuda a investigar-ne la resposta, tot deixant que sigui l’alumnat qui trobin la solució.

Aprenentatge orientat a projectes (AOP): mètode de treball en què l'estudiantat es fa responsable del seu propi aprenentatge, tot investigant i solucionant una hipòtesi plantejada pel professorat.

Aprenentatge basat en recerca (ABR): metodologia pedagògica en què el professorat incorpora els últims resultats i avenços d'una determinada investigació als continguts de l'assignatura.

Aprenentatge servei (ApS): proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. A través d’aquest projecte, l’estudiantat es forma mitjançant el treball sobre necessitats reals de l'entorn i amb l'objectiu de millorar-lo.

Flipped classroom: metodologia docent en què l'alumnat desenvolupa les seves activitats d’estudi fora de l’aula i aprofita l'experiència de la classe presencial per consolidar els coneixements apresos mitjançant dinàmiques i casos pràctics guiats pel docent. S'inverteix, així, el model anterior en què el professorat explicava la teoria a classe i els exercicis pràctics es feien fora de l’aula sense ajuda. 

Estudi de casos: metodologia en què el professorat presenta a classe un cas real d'una institució o empresa i l’estudiantat l’ha de resoldre'l de manera autònoma.

Ludificació (gamification): utilització dels mecanismes propis dels jocs per fomentar la motivació de l’alumnat.

3.4. Objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides 

La sol·licitud haurà de detallar quin dels ODS s’identifiquen a la proposta i com es preveuen treballar a fi de desenvolupar una docència amb perspectiva sostenible.

L’Agenda 2030 compta amb 17 objectius de desenvolupament sostenible que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins al combat contra el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les ciutats. Són els següents:

1) Erradicació de la pobresa: acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

2) Lluita contra la fam: acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.

3) Bona salut: garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

4) Educació de qualitat: garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

5) Igualtat de gènere: aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

6) Aigua potable i sanejament: garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament.

7) Energies renovables: garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.

8) Ocupació digna i creixement econòmic: promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.

9) Innovació i infraestructures: construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10) Reducció de la desigualtat: reduir la desigualtat entre els països i a dins.

11) Ciutats i comunitats sostenibles: crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.

12) Consum responsable: garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

13) Lluita contra el canvi climàtic: combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

14) Flora i fauna aquàtiques: conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.

15) Flora i fauna terrestres: protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

16) Pau i justícia: promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17) Aliances per als objectius mundials: enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.

4. Destinataris

Poden sol·licitar els ajuts el professorat de la UPF, a títol individual, o a títol col·lectiu a través d’equips docents i de recerca o d’unitats acadèmiques. 

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui prevista l'assignació de docència durant el curs 2019-2010, en un màxim de dos projectes, tot i que només es pot coordinar una de les iniciatives.

Els projectes poden estar conformats per membres d'una mateixa unitat acadèmica, o bé ser interdepartamentals o interuniversitaris. Així mateix es pot preveure la col·laboració d'entitats i d'organitzacions externes, d'unitats de gestió i de serveis. En el cas de projectes interuniversitaris, la coordinació ha d'anar a càrrec de PDI de la UPF i el projecte ha de vetllar per la transferència mútua de resultats i el cofinançament de la iniciativa per part de l'altra institució universitària o organització.

El PDI sol·licitant que hagi gaudit d'un ajut del PlaCLIK anteriorment, sempre que aquest hagi estat justificat en el temps i la forma previstos, pot concórrer a aquesta convocatòria amb un nou projecte que tracti aspectes substancialment diferents als que hagin estat objecte d'ajut en convocatòries anteriors.

5. Període d'execució

La convocatòria preveu que els projectes tinguin caràcter anual o biennal. En el cas dels projectes anuals, el període d'implementació serà en el transcurs del curs 2019-2020. Els projectes biennals podran desenvolupar-se en els cursos 2019-2020 i 2020-2021.

6. Dotació econòmica

L'import total destinat a la convocatòria del PlaCLIK 2019-2020 és de 90.000 €.

L'import màxim que s'atorgarà per projecte és de 8.000 €.

Quan el pressupost d'un projecte superi la quantia de l'ajut assignat, la sol·licitud ha de preveure mecanismes que completin el finançament o bé el seu reajustament pressupostari, tot atenent els criteris de compatibilitat de la convocatòria.

L'ajut atorgat s'ingressarà al centre o departament on estigui assignada la coordinació i la gestió econòmica del projecte.

Les despeses a càrrec de l'ajut han de ser necessàries per executar el projecte i correspondre's als conceptes elegibles especificats en l’apartat següent. Així mateix, s'han d'haver fet constar a la sol·licitud i han d'haver-se efectuat en el període d'execució del projecte.

7. Despeses elegibles

Els conceptes elegibles d'aquesta convocatòria són:

—Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte.

—Personal de suport o contractat, amb caràcter temporal.

—Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte.

—Despeses d'inscripció, viatge i allotjament, si escau, per presentar una comunicació relacionada amb el projecte en una jornada o un congrés.

—Despeses de coordinació (viatges i allotjament), en el cas de projectes interuniversitaris.

—Despeses de publicació i difusió dels resultats del projecte.

—Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

8. Compatibilitat

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l'atorgament d'altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i destinatari/s, excepte en el cas de projectes interuniversitaris quan el finançament extern provingui d'una altra universitat participant. En aquest sentit, si una proposta rep finançament extern, el responsable del projecte ha de renunciar a l'ajut PlaCLIK concedit.

Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació educatives.

9. Procediment de sol·licitud: fases de la convocatòria

La convocatòria es durà a terme en dues fases, a fi i efecte de:

a. Fomentar la col·laboració entre les propostes similars, tot convidant a la preparació d'un projecte comú.

b. Alinear els projectes amb els objectius estratègics i transversals de la convocatòria.

c. Fer més efectiva la dedicació dels sol·licitants en la preparació de projectes.

d. Assimilar-se a altres processos competitius internacionals tant en l'àmbit de la recerca com de la docència.

Fase I. Idees

L'objectiu d'aquesta primera fase és recollir idees d'innovació educativa que fonamentin els posteriors projectes que se'n derivin. En la sol·licitud s'inclourà una breu descripció de la idea, la viabilitat del seu desenvolupament i l'impacte esperat.

Fase II. Projectes

Una vegada valorades i seleccionades les idees, es convidarà a concretar i ampliar les propostes amb una valoració positiva, tot definint els projectes amb una memòria més extensa.

Així mateix, les idees seleccionades pel CLIK s'exposaran en una sessió per definir i concretar projectes, a fi de fomentar el treball comú entre propostes similars.

En aquesta segona fase cada responsable adquireix el compromís d'haver informat el responsable del centre o departament on es preveu executar el projecte.

En el cas que el projecte tingui implicacions o  que necessiti el suport d'altres serveis de la UPF, cada sol·licitant, abans de presentar la sol·licitud, s'hi ha de posar en contacte per valorar les possibilitats de desenvolupament del projecte i garantir-ne la viabilitat. EL CLIK assumirà un paper orientador i assessor en tots aquests tràmits, si el sol·licitant ho demana.

10. Sol·licituds i documentació que s'ha de presentar

La sol·licitud a cadascuna de les fases es farà a través de l'aplicació PlaCLIK-Innovació, accessible des del web del CLIK.  

Cada fase es formalitzarà de la manera següent:

—Fase I. Idees: formulari de proposta d'idea i breu descripció de la idea.

En la fase I, es presentarà una informació preliminar segons un model normalitzat amb l'encaix de la idea a les línies de la convocatòria, la viabilitat del seu desenvolupament i l'impacte esperat.

—Fase II. Projectes: formulari de sol·licitud i memòria descriptiva del projecte.

En la fase II, es presentarà la informació concretada segons el model normalitzat.

La memòria descriptiva no ha d'incloure cap indicació ni referència —ni noms ni cognoms— de la persona responsable del projecte, ni de l'equip participant. La memòria hauria de detallar quin dels ODS s’identifiquen i com es preveuen treballar, així com la metodologia activa d’aprenentatge. El text ha de permetre que l'avaluació sigui anònima.

11. Selecció i avaluació

11.1. Coordinació

La coordinació del PlaCLIK correspon al CLIK, el qual assessora en el plantejament i en el disseny de les propostes i en fa el seguiment en les diferents fases fins a la justificació dels projectes.

11.2. Valoració formal i tècnica

Una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, a cadascuna de les fases, el CLIK comprovarà que es compleixen els requisits formals, i farà  la valoració d'adequació de la proposta a les baproses de la convocatòria i l'ajustament a les línies transversals i estratègiques. A més, a la segona fase, l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació (ASTRI) estudiarà la viabilitat tècnica del projecte.

El CLIK traslladarà aquestes valoracions als avaluadors.

11.3. Sistema d'avaluació

1) En la primera fase, cada proposta serà avaluada amb un sistema peer review per dos experts externs en matèria d'innovació educativa, nomenats pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació, a proposta del CLIK. El CLIK publicarà la llista de les propostes que passen a la segona fase.

2) A la segona fase, cada proposta serà avaluada per una comissió formada pels dos experts que han intervingut en la primera fase i un mínim d'un professor i un màxim de dos professors per proposta​, que no participin en la convocatòria, amb experiència en temes d'innovació docent, nomenats pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació, a proposta del centre o departament on s'adscriu el projecte. La Comissió seguirà igualment un sistema d'avaluació peer review. La Comissió valorarà les propostes d'acord amb els criteris que es detallen a l'apartat 11.4. Es facilitarà una rúbrica a la Comissió per avaluar cadascun dels aspectes objecte d'avaluació.

3) El CLIK elevarà un informe de la valoració formal i tècnica i les valoracions dels avaluadors a l'òrgan competent per resoldre.

Els projectes han d’integrar en cada cas una línia transversal, com a mínim un eix temàtic estratègic d’EDvolució en relació amb una tendència internacional, incloure algun dels ODS, així com indicar quina metodologia d’aprenentatge actiu es proposa desenvolupar. 

11.4. Criteris de valoració de les sol·licituds

1) En la fase I. Idees

Adequació a les línies estratègiques i transversals del PlaCLIK

(0-3 punts)

Implementació i viabilitat de la idea proposada

(0-3 punts)

Impacte

(0-4 punts)

2) En la fase II. Projectes

Excel·lència:

Grau d'originalitat i innovació en els projectes

Integració mínim d’un eix temàtic estratègic

Adequació i integració d'una o més línies transversals

Implicació de treball col·laboratiu i interdisciplinari

(0-3 punts)

Implementació:

Viabilitat i adequació al context

Pla de treball

Equip acadèmic

Adequació del pressupost

(0-3 punts)

Impacte:

Resultats que s'esperen obtenir, rellevància i impacte en la docència i l'aprenentatge

Possible transferència social/empresarial

Pla d'extensió a altres estudis/cursos

Previsió de difusió de resultats

(0-4 punts)

 

12. Resolució

El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació és l'òrgan competent per resoldre la convocatòria. Per a l'adjudicació i la resolució podrà comptar amb l'assessorament del director acadèmic del CLIK i el suport tècnic d'un membre de l'equip pedagògic del CLIK. També podrà demanar assessorament a altres vicerectors, segons l'àmbit del projecte sol·licitat.

El vicerector o vicerectora resoldrà la convocatòria tenint en compte l'informe de valoració formal i tècnica del CLIK, la puntuació atorgada pels avaluadors, el pressupost sol·licitat i la disponibilitat pressupostària.

Es pot proposar una llista de reserva integrada per les sol·licituds que no hagin estat seleccionades per rebre l'ajut i que hagin obtingut la major puntuació.

El vicerector o vicerectora pot resoldre atorgar projectes sense dotació econòmica, atès l'especial interès de la proposta. En aquest cas, el CLIK pot certificar la realització del projecte prèvia presentació de la memòria justificativa segons el model normalitzat per part del responsable del projecte.

13. Notificació de la resolució

La resolució es publicarà al web del CLIK. Contra aquesta, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació.

 

14. Acceptació

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat signat pel responsable del projecte, en el qual es comprometi a totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i a les exposades a la resolució de la convocatòria, si és el cas. L'acceptació s'ha d'adreçar al director acadèmic del CLIK segons la data prevista al calendari.

S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut concedit les persones beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació en el termini i les condicions descrites en aquest apartat.

15. Compromisos dels beneficiaris dels ajuts

En finalitzar el projecte, d'acord amb el calendari de la convocatòria i segons temporització de cada projecte, el responsable de la proposta ha de justificar-ne la realització d'acord amb el format normalitzat i enviar-ho a l'adreça [email protected].

Així mateix, cada beneficiari adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF: en la realització d'un vídeo breu, la redacció d'un article o d'una comunicació per presentar en un congrés o la participació en una activitat dins de la programació del CLIK.

A les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, s'ha de fer una referència explícita al suport rebut del PlaCLIK 2019-2020 de la UPF.

El fet de participar en aquesta convocatòria implica que les persones beneficiàries dels ajuts autoritzen que la memòria justificativa del projecte presentada, segons el model normalitzat establert, es publiqui a l'e-Repositori institucional. La gestió d'aquesta publicació serà a càrrec del CLIK.

16.  Renúncia o incompliment de les condicions de la convocatòria

La no realització total o parcial del projecte en el termini previst així com l'incompliment de les obligacions que es deriven de la concessió de l'ajut, comportarà el reintegrament de l'import concedit. Així mateix, pot implicar la denegació d'ajuts en convocatòries posteriors.

En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, el responsable del projecte ha d'enviar un escrit motivat al director acadèmic del CLIK, des de l’aplicació PlaCLIK-Innovació o a través d’un altre recurs que s’estableixi des del web del CLIK. El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació resoldrà en el termini d'un mes, des de la data de presentació. Les modificacions, si escau, es comunicaran a l'interessat i als òrgans acadèmics i administratius corresponents.

En cas que es produeixi alguna renúncia, o que no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, el vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació podrà adjudicar l'ajut a projectes de la llista d'espera segons l'ordre de priorització proposat. 

17. Termini i forma de justificació

Les persones beneficiàries dels ajuts han de justificar l'execució efectiva dels projectes d'acord amb el calendari de la convocatòria, segons la durada anual o biennal establerta per a cadascun dels projectes, mitjançant el model normalitzat de justificació acadèmica i econòmica que es pot obtenir a la pàgina web del CLIK. En el cas de projectes atorgats sense dotació econòmica, la memòria només inclourà la justificació acadèmica. Aquesta justificació s'enviarà a l'adreça [email protected].

El CLIK emetrà els certificats de realització del projecte sempre que el responsable hagi lliurat la documentació de justificació establerta.

Els romanents que quedin a la data de justificació, segons la durada anual o biennal establerta per a cadascun dels projectes, es retornaran al pressupost general de la UPF.

La justificació dels projectes, en temps i forma, és condició per poder participar en posteriors edicions dels ajuts PlaCLIK.

18. Calendari

Procés

 

Data

Publicació de les bases de la convocatòria del PlaCLIK 2019-2020

25 de febrer del 2019

Període de presentació de fase I. Idees

Del 25 de febrer al 25 de març del 2019

Publicació de les idees seleccionades

 

11 d’abril del 2019

*Període de presentació de la fase II. Projectes

Del 6 de maig al 3 de juny del 2019

Publicació de la resolució de la convocatòria

 

5 de juliol del 2019

Tramesa de la carta d'acceptació de l'ajut per part dels responsables dels projectes atorgats

 

Fins al 26 de juliol del 2019

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats

 

Fins al 31 d’octubre del 2020 o 2021 (en funció
de la temporització
del projecte)

 

*Després de la publicació de les idees seleccionades s'organitzarà una sessió per preparar la fase de projectes.