Acord de Consell de Govern de 9 de juny del 2021

PREÀMBUL

La UPF, fidel a la finalitat de promoure una docència de qualitat, ha impulsat el replantejament del seu model educatiu, sobre com han de canviar els plans d’estudis, la manera d’impartir les classes, els instruments que han de facilitar l’aprenentatge dels estudiants, etc.

Aquest replantejament proporciona les bases des de les quals aquestes iniciatives de millora i d’innovació docent han de passar a formar part del marc comú de la Universitat. D’aquí neix EDvolució, el projecte que vol fer evolucionar el model educatiu de la UPF, establint un nou marc que permeti una transformació esglaonada de les estructures i dels recursos educatius de la Universitat.

EDvolució posa l’aprenentatge de l’estudiant al centre i està pensat des de la versatilitat d’aquest estudiant; des de la transdisciplinarietat i la interdisciplinarietat de l’aprenentatge individual, col·lectiu i col·laboratiu; des de la flexibilitat i l’obertura dels programes; des de la cooperació entre societat, empresa i universitat; des de la generació de coneixement; des de la integració de la docència i la recerca, etc.

Es tracta d’un marc educatiu que vol oferir a l’estudiant una visió global i versàtil per enfrontar-se a les professions del futur de manera autònoma i proactiva, i que ofereix a la societat professionals altament qualificats, tant en l’àmbit teòric com en el pràctic, amb una alta competència tecnològica i una excel·lent capacitat comunicativa.

És des d’aquest plantejament que es presenta el Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement – PlaCLIK 2021-2022.

 

L’article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius, així com a promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant al professorat com als equips docents.

 

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA:

Article únic. Aprovar les bases del Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement - PlaCLIK 2021-2022, que figuren en l’annex.

 

ANNEX

 

BASES DEL PLA D’AJUTS DE SUPORT A LA QUALITAT I A LA INNOVACIÓ EN L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT - PLACLIK 2021-2022

 

1. Objecte

Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement.

L’objecte de la convocatòria PlaCLIK 2021-2022 és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge, promoure la recerca en la pràctica docent i promoure projectes transversals com a UPF.

 

2. Tipologia dels projectes

La convocatòria d’enguany presenta quatre tipologies de projectes:

a) Projectes emmarcats en la Xarxa d’Innovació Educativa de la UPF:

La Xarxa d'Innovació Educativa és l’espai de coordinació entre els responsables d’innovació de les UCA, el Vicerectorat de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, i el personal tècnic del CLIK. Té com a objectiu impulsar i implementar estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i la coordinació entre diverses UCA. Més informació.

Aquest any, els projectes estan orientats a dues línies estratègiques de la Xarxa. S’hi poden presentar propostes per implementar aquestes temàtiques a assignatures específiques, grup d’assignatures o graus. Una de les persones integrants de la Xarxa coordinarà de manera transversal el conjunt de propostes dins de la mateixa línia:

  1. Aprenentatge basat en problemes (ABP) i objectius de desenvolupament sostenible (ODS): consolidació del projecte de la xarxa d’innovació iniciat al curs 2020-2021. Línia orientada a crear material educatiu sobre els ODS amb la metodologia d’ABP.
  2. Treballs de fi de grau (TFG): millora en la visibilització i la difusió dels TFG individuals o grupals, i promoció d’intercanvis entre alumnat i alumni.

b) Projectes de recerca sobre la docència: projectes orientats a la investigació de pràctiques educatives per millorar la qualitat docent. Es prioritzaran aquells projectes relacionats amb els eixos d’EDvolució.

c) Projectes col·lectius: projectes de caràcter col·laboratiu, que engloben diverses matèries o que depassen el marc de les assignatures per construir propostes de caràcter transversal o interuniversitari.

d) Projectes individuals: projectes d’un o més professors en una mateixa assignatura. S'entén com una categoria oberta a les necessitats i la millora de la docència, focalitzada en un context concret amb impacte en un grup específic de l’alumnat.

 

3. Destinataris

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui previst tenir assignada docència durant el curs 2021-2022, i pot fer-ho en un màxim de dos projectes, tot i que només pot ser responsable de projecte d’una de les iniciatives.

Els projectes poden ser individuals o col·lectius. En aquest segon cas, els projectes poden ser impulsats per una unitat acadèmica, per diferents departaments o fins i tot per diferents universitats. Així mateix, es pot preveure la participació d’alumnat i de PAS de la UPF i la col·laboració d'organitzacions externes. En el cas de projectes interuniversitaris, el responsable del projecte ha de ser necessàriament PDI de la UPF i ha de vetllar per la transferència mútua de resultats i pel cofinançament de la iniciativa per part de l’altra institució universitària.

El PDI sol·licitant que hagi gaudit d'un ajut del PlaCLIK anteriorment, sempre que aquest hagi estat justificat en el temps i la manera previstos, pot concórrer a aquesta convocatòria amb un nou projecte.

 

4. Període d'execució

Els projectes poden tenir caràcter anual o biennal. En el cas dels projectes anuals, el període d’implementació serà el curs 2021-2022, i els projectes biennals hauran de desenvolupar-se entre els cursos 2021-2022 i 2022-2023.

 

5. Dotació econòmica

L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 50.000 euros.

A continuació es detalla l’import màxim que es pot sol·licitar per projecte segons la tipologia:

 

Projectes emmarcats en la Xarxa d’Innovació Educativa de la UPF

 

Màxim 1.500 euros per projecte

Projectes de recerca sobre la docència

Màxim 5.000 euros per projecte

Projectes col·lectius

Màxim 6.000 euros per projecte

Projectes individuals

Màxim 1.500 per projecte

 

En cas que el pressupost que es demana sigui superior a l’import màxim de la tipologia de projectes en la qual s’inscriu la iniciativa, s'ha d'incloure en la memòria del projecte el confinançament previst per dur a terme el projecte.

L’ajut atorgat s'ingressarà al departament en el qual figuri adscrit el responsable del projecte, que gestionarà econòmicament l’execució del projecte.

Les despeses a càrrec de l’ajut han de ser les necessàries per executar el projecte, i s’han de correspondre amb els conceptes elegibles especificats en la base següent. Així mateix, aquestes despeses han de constar en el pressupost de la sol·licitud i s'han de fer durant el període d'execució del projecte.

 

6. Despeses elegibles

  • Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte, contractats d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
  • Personal de suport contractat, amb caràcter temporal, d’acord amb la  normativa vigent en aquesta matèria a la UPF.
  • Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte.
  • Despeses d’edició de materials produïts.
  • Despeses d’inscripció, de desplaçament, de manutenció i d’allotjament, si escau, per presentar una comunicació o una ponència relacionades amb el projecte en una jornada o un congrés.
  • Despeses de coordinació (viatges, manutenció i allotjament), en el cas de projectes interuniversitaris.
  • Despeses de publicació i de difusió dels resultats del projecte.
  • Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

 

7. Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l’atorgament d’altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i destinatari o destinataris. Només en el cas de projectes PlaCLIK interuniversitaris es podrà optar a l’ajut de l’altra o les altres universitats participants per completar el finançament del projecte.

Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació educatives.

 

8. Procediment de sol·licitud dels ajuts

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) efectua d’ofici els actes d’instrucció, subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant l’aplicatiu, a través de la web del CLIK, en el termini fixat al calendari de la convocatòria.

La pantalla de sol·licitud consta d’un formulari amb dades generals, i cal adjuntar-hi un document descriptiu del projecte d’acord amb el model que figura a la web del CLIK.

En el cas excepcional que no es pugui presentar la sol·licitud electrònicament per motius tècnics, la persona sol·licitant podrà presentar-la al Registre General de la Universitat (presencialment o a través de la seu electrònica) adreçant la sol·licitud al CLIK.

 

9. Avaluació dels projectes presentats

Una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, el CLIK comprovarà que es compleixen els requisits formals d’adequació a la convocatòria i, si escau, l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació (ASTRI) estudiarà la viabilitat tècnica dels projectes.

El vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació nomenarà una comissió avaluadora integrada per cinc persones: tres professors permanents de la UPF provinents de diferents disciplines o àmbits, un professor extern amb experiència en l’àmbit de la innovació educativa i un tècnic del CLIK, de l’àmbit de la innovació. Aquesta comissió avaluarà les sol·licituds d’acord amb els criteris d’avaluació i traslladarà la proposta de concessió, a través del CLIK, al vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació.

Criteris d’avaluació

 

Fonamentació de la necessitat del projecte, transversalitat, adequació a les modalitats previstes a la convocatòria i al context de la titulació

0-10 punts

Coherència entre els objectius i les accions plantejades. Adequació i viabilitat del pressupost presentat

0-20 punts

Pla de treball: descripció de la metodologia, accions per desenvolupar, incloent-hi l’avaluació de la implementació del projecte

0-25 punts

Vinculació del projecte a reptes socials: gènere, sostenibilitat, equitat, solidaritat

0-5 punts

Impacte esperat: indicis i resultats que s’esperen obtenir, i rellevància per al conjunt de la titulació i per a altres titulacions

0-5 punts

 

Puntuació màxima: 65 punts

En el cas de presentar una proposta basada en un projecte finançat en altres convocatòries del PlaCLIK, es valorarà l’aportació de noves idees i l’evolució substancial del projecte.

 

10. Convocatòria dels ajuts i resolució

El vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, per delegació del rector, convocarà els ajuts i resoldrà la concessió del PlaCLIK 2021-2022.

Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada a la web del CLIK.

Contra aquesta resolució els interessats poden interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes comptant a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió.

 

11. Acceptació de l’ajut

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat signat pel responsable del projecte. En aquest document, el responsable del projecte es compromet a complir totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i, si escau, les exposades en la resolució de la convocatòria, així com actuar d’acord amb els principis del Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat pel Consell de Govern de 8 de juliol del 2020.

En el cas que el pressupost demanat sigui superior a l’atorgat, caldrà indicar en l'acceptació del projecte el reajustament del pressupost al qual ha estat atorgat o indicar que hi ha cofinançament.

En cas que no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos per la convocatòria 2021-2022, el vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació pot adjudicar l’ajut a projectes de la llista d'espera, segons l’ordre de puntuació que aquests projectes hagin obtingut. 

 

12. Compromisos dels beneficiaris

Cada projecte finançat acordarà un representant que adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF, com per exemple la i-Week, la realització d'un vídeo breu, la redacció d'un article per publicar-lo en una revista o a l’e-Repositori institucional, la preparació d’una comunicació per presentar-la en un congrés sobre educació superior o la participació en una activitat dins la programació del CLIK.

En les publicacions i altres productes dels projectes finançats per aquesta convocatòria s'haurà de fer una referència explícita al suport rebut de la convocatòria del PlaCLIK 2021-2022.

 

13. Renúncia, canvi o incompliment de les condicions de la convocatòria

En cas que es produeixin canvis, incidències o renúncies de participants en la fase d’execució del projecte, el responsable haurà d’enviar a l’adreça placlik@upf.edu un escrit motivat adreçat al vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, el qual resoldrà en el termini d'un mes des de la data de presentació. Les modificacions, si escau, es comunicaran als interessats i als òrgans acadèmics i administratius corresponents.

 

14. Justificació

Els responsables del projecte han de justificar, per correu electrònic a l’adreça placlik@upf.edu, l’execució efectiva dels projectes d'acord amb el calendari de la convocatòria, mitjançant el model normalitzat de justificació acadèmica i econòmica, que es pot obtenir a la pàgina web del CLIK.

La justificació dels projectes, en temps i forma, és condició indispensable per poder participar en posteriors edicions dels ajuts del PlaCLIK.

 

Disposició final

Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.