Acord del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003, modificat per acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006, per acord del Consell de Govern d'11 de novembre del 2009 i per acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020.

Primer. El Programa de Cursos per a Estrangers passa a denominar-se Programa d'Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program).

L'oferta acadèmica d'aquest programa es compon de les modalitats següents:

-Programa BaPIS (Barcelona Program for Interdisciplinary Studies), que es regirà per les normes que aprovi el Consell de Govern.
-Oferta dels cursos d'idiomes oferts pel PEI: cursos de castellà i català per a estrangers i el Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera del MEC. 
-Cursos a mida.
-Cursos amb matèries regulars dels plans d'estudis.

El programa es completa amb les modalitats de lloguer d'aules i despatxos i de participació de professorat de la UPF en cursos organitzats directament per les universitats o organitzacions universitàries estrangeres a Barcelona.

 

Segon. La Universitat formalitzarà els corresponents convenis de col·laboració amb les universitats o organitzacions universitàries estrangeres participants en el Programa, en els quals s'establiran els termes de la col·laboració i les condicions econòmiques d'aquesta.

 

Tercer. Es crea la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers, a la qual correspon vetllar per la qualitat dels acords que s'estableixen dins el Programa i acordar l'oferta acadèmica que s'ofereix als estudiants de les universitats o organitzacions universitàries que hi participen. La Comissió estarà formada per:

- El vicerector o vicerectora de Relacions Internacionals, que la presideix.
- Els degans/nes i directors/es de centre competents en el grau, o els professors/es que designin en la seva representació.
- El director/a acadèmic/a del Programa BaPIS (Barcelona Program for Interdisciplinary Studies).
- El cap o la cap del Servei de Relacions Internacionals.
- La persona del Servei de Relacions Internacionals que coordina el Programa, que n'exerceix la secretaria.

 

Disposició final. Queda sense efecte l'acord de la Junta de Govern de 6 de febrer del 2001 pel qual es creava el Programa de Cursos per a Estrangers.