Acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009
La Universitat Pompeu Fabra rep de manera cada vegada més freqüent la visita de recercadors, que fan estades de durada diversa.

És voluntat de la UPF donar més visibilitat a aquests recercadors i és per això que es crea un programa que defineixi les categories d'aquests recercadors, el procediment per canalitzar les seves estades i els serveis que la UPF els ofereix.

Article primer. Es crea el Programa de Recercadors visitants (Visiting scholars) a la UPF.

Article segon. Poden sol·licitar ser Recercadors visitants aquells recercadors d'una altra universitat o centre de recerca que vulguin realitzar una estada d'investigació a la UPF mínima d'un mes seguit i màxima de dos anys.

Article tercer. La figura de Recercador o Recercadora visitant és incompatible amb qualsevol tipus de contracte o nomenament a la UPF.

Article quart. Es distingeixen dues categories de Recercador o Recercadora visitant:

- Recercador/a visitant predoctoral: són d'aquesta categoria els investigadors en formació.

- Recercador/a visitant postdoctoral: són d'aquesta categoria els investigadors amb el títol de doctor.

Article cinquè. Els Recercadors visitants hauran de comptar amb una carta d'invitació de un professor o professora permanent amb el títol de doctor a temps complet o d'un investigador o investigadora amb vinculació a la UPF, amb la conformitat del director o directora de departament o d'institut universitari de recerca en el que el professor o professora que el convida tingui adscrita la seva recerca.

En el moment d'arribada, el recercador o recercadora haurà de presentar-se al departament o institut corresponent i signar el document d'acceptació de les condicions de la seva estada.

Article sisè. Els Recercadors visitants tindran accés als serveis que ofereix la UPF a la comunitat universitària, com ara l'accés als serveis de biblioteca, serveis esportius, servei d'acollida, en els termes següents:

- Els Recercadors visitants predoctorals gaudeixen dels mateixos serveis que els Investigadors en formació de la UPF.

- Els Recercadors visitants postdoctorals gaudeixen dels mateixos serveis que els investigadors doctors de la UPF.

Article setè. Els Recercadors visitants predoctorals la estada dels quals sigui, com a mínim, d'un curs acadèmic i que compleixin les condicions d'accés al doctorat podran demanar règim de cotutela per a la direcció de la seva tesi doctoral.

Article vuitè. Els Recercadors visitants pre i postdoctorals poden assistir a classes de postgrau sense rebre crèdits ni qualificacions, amb la autorització del director o directora del programa de postgrau corresponent.

Article novè. La UPF portarà un registre de Recercadors visitants.

Article desè. Al final del període d'estada, la UPF expedirà al Recercador o Recercadora visitant un certificat de reconeixement de la seva estada.