Curs d'implantació: 2012-2013

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 22 de maig del 2014)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol de 2013)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012)

 

BOE núm. 135, de 7 de juny del 2017

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca en Ciència Política_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 22 de maig del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012 i l'acord d ela Comissió d'ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca en Ciència Política_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca en Ciència Política_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, verificat positivament per resolució de 19 de maig del 2012 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2012-2013