Acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012

El règim disciplinari aplicable als estudiants universitaris es troba regulat en el Reglament de disciplina acadèmica, aprovat per Decret de 8 de setembre de 1954.

El Tribunal Constitucional ha assenyalat reiteradament que el terme "legislació vigent", referent a les normes penals i administratives sancionadores, contingut en l'article 25.1 de la Constitució Espanyola és expressiu d'una reserva de Llei en matèria sancionadora. No sempre s'havia entès així pel legislador universitari, que en l'article 27.3 de la derogada Llei orgànica de reforma universitària atribuïa a les universitats l'establiment de les normes reguladores,per tant normes reglamentàries i no amb rang de Llei, de les responsabilitats dels estudiants. A dia d'avui la situació ha quedat correctament reconduïda a l'ortodòxia constitucional, i així el Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, que va aprovar l' Estatut de l'Estudiant Universitari, contempla en la seva disposició addicional segona un mandat al Govern de l'Estat per tal que presenti un projecte de  llei regulador de la potestat disciplinària dels estudiants universitaris.

Aquesta reserva de Llei en matèria sancionadora, com també ha dit el Tribunal Constitucional, no és exigible, però, de manera retroactiva a disposicions reguladores de matèries respecte de les quals tal reserva no existia d'acord amb el Dret anterior a la Constitució, i és per això que no es planteja cap dubte sobre la constitucionalitat i vigència del Decret de 8 de setembre de 1954, en allò que no hagi resultat derogat per disposicions posteriors.

Aquesta norma reglamentària planteja però diferents problemes en la seva aplicació ordinària. La defectuosa tipificació d'algunes conductes, la utilització de conceptes jurídics indeterminats, tot i que també ha esta admesa pel Tribunal Constitucional, la manca de concreció, sobre tot en termes de temporalitat, d'algunes de les sancions, i altres mancances que la norma intenta solucionar amb una remissió a les disposicions de caràcter disciplinari aplicables als funcionaris públics i als principis generals del dret penal, provoquen dubtes i discrepàncies de criteri en els diferents procediments, deixant marges d'actuació excessivament amplis per als funcionaris que els han d'instruir.

Aquesta situació fa convenient l'aprovació d'una regulació interna per part de la Universitat, la qual, sense innovar el sistema d'infraccions i sancions contemplat al Decret de 8 de setembre de 1954, complementi i adeqüi les previsions de l'esmentat Reglament. Com també ha reconegut el Tribunal Constitucional, una regulació d'aquestes característiques no infringiria la prohibició d'alterar el sistema sancionador sense cobertura legal apropiada.

 

Article 1. Àmbit d'aplicació

1. Aquesta disposició s'aplicarà als estudiants matriculats a la Universitat Pompeu Fabra, en qualsevol dels ensenyaments que s'hi imparteixen.

2. Estan inclosos dins del concepte d'actes acadèmics i universitaris tant els que es desenvolupen a la seu de la universitat com els que, sota la tutela o la organització de la universitat, es desenvolupen en entitats col·laboradores, com, per exemple, les pràctiques curriculars o extra-curriculars que es desenvolupen en empreses o institucions externes.

3. S'entenen incloses dins del concepte de persones depenents de la universitat el personal de les entitats col·laboradores o que prestin serveis a la universitat.

 

Article 2. Classificació de les faltes

Les faltes comeses pels estudiants es classifiquen en greus, menys greus i lleus, d'acord amb allò que disposa l'article 5 del Reglament de Disciplina Acadèmica, aprovat mitjançant Decret de 8 de setembre de 1954.

 

Article 3. Faltes greus

1. Són faltes greus:

a) La injúria, l'ofensa o la insubordinació contra les autoritats acadèmiques o contra els professors

b) L'ofensa greu, de paraula o d'obra, a companys, personal d'administració i serveis o altre personal depenent de la Universitat

c) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació de documents

d) La manca de probitat i les constitutives de delicte

e) La reiteració de faltes menys greus

2. Queden subsumides en el concepte de manca de probitat, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les conductes següents:

2.1 Referides als exàmens o altres activitats avaluables:

a) Copiar o facilitar la còpia de forma premeditada.

b) Elaborar, aportar o facilitar amb premeditació instruments per a la còpia o l'obtenció il·legítima d'informació.

c) Ometre conscientment el reconeixement d'una persona en treballs o activitats acadèmiques, o falsejar aquesta aportació.

d) El plagi, la còpia, les citacions evidentment incorrectes en els documents, i les altres manques greus de respecte a la propietat intel·lectual.

e) La publicació duplicada de treballs no autoritzada, la supressió rellevant de dades pertinents o la inclusió de dades falses.

f) Accedir irregularment o apoderar-se anticipadament del contingut d'una prova o examen, o facilitar o procurar l'apropiació, alteració o la destrucció posterior del contingut o dels resultats d'una activitat avaluable.

2.2 Referides a actes acadèmics, o de gestió o administració universitàries:

a) L'apropiació dels fons bibliogràfics, maquinari, instruments, programari, o altres recursos educatius.

b) L'acceptació o l'oferiment indeguts de regals o beneficis en contraprestació d'actuacions acadèmiques o administratives, que puguin influir o aparèixer com a una influencia d'actuacions acadèmiques o administratives futures.

3. Queden subsumides en la tipificació d'injúria, ofensa o insubordinació contra autoritats acadèmiques, professors, personal d'administració i serveis o companys les conductes següents:

a) La coacció, l'aldarull, les injúries o tota altra ofensa que limiti o impedeixi el normal desenvolupament de les activitats acadèmiques, i la respectuosa expressió de les opinions.

b) La intimidació o l'assetjament que amenacin algú o que li impedeixin la vida acadèmica que legítimament faria en absència d'aquesta conducta.

c) L'alteració, l'obstrucció o els incompliments greus de les mesures de prevenció i seguretat establertes al campus.

d) El tracte discriminatori per raó d'origen, gènere, creences o qualsevol altra circumstància personal o social dels altres membres de la comunitat universitària o personal depenent de la universitat.

4. Queden subsumides en la tipificació de falsificació de documents les conductes següents:

- La falsificació, l'alteració o l'omissió de dades rellevants, en instàncies, sol·licituds, impresos, formularis, o qualsevol altre document o tràmit administratiu; o l'ús conscient de documents no verídics o alterats.

 

Article 4. Faltes menys greus

1. Són faltes menys greus:

a) Les paraules o els fets indecorosos o qualsevol acte que pertorbi notablement l'ordre que ha d'existir a la Universitat, dins o fora de les aules.

b) La resistència, en qualsevol forma, a les ordres o als acords superiors.

c) La reiteració de faltes lleus.

2. S'entendrà, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, que són actes que pertorben notablement l'orde acadèmic les conductes següents:

2.1 Referides als exàmens o altres activitats avaluables:

a) Copiar o facilitar la còpia de les respostes o de l'activitat avaluable.

b) Menystenir o exagerar l'aportació d'una persona en els treballs o en les activitats acadèmiques plurals.

c) El plagi, la còpia, o la cita incorrecta en proporcions no rellevants dels documents, i en general la manca de respecte a la propietat intel·lectual.

d) La reutilització parcial de treballs sense autorització i cita correcta, i la supressió o alteració de dades pertinents.

2.2 Referides a actes acadèmics, o de gestió o administració universitàries:

a) Alterar els procediments de disponibilitat, consulta, o préstec dels fons i recursos d'aprenentatge, de forma que notablement n'alteri l'ús igualitari previst en les disposicions universitàries.

b) Els comportaments que danyin el patrimoni universitari, o que clarament en dificultin o alterin el seu ús.

c) L'accés indegut o la vulneració d'ús del programari, maquinari, instruments o altres recursos educatius.

d) L'obstrucció o la violació conscients de les mesures de prevenció i seguretat establertes al campus.

e) Els comportaments personals que malmetin o degradin perceptiblement el bon nom o la reputació de la universitat.

f) La desconsideració per raó d'origen, gènere, creences o qualsevol altra circumstància personal o social dels altres membres de la comunitat universitària o personal depenent de la universitat.

g) La revelació o el comentari a tercers de dades o informacions privades a les quals hagi tingut accés en alguna activitat acadèmica.

 

Article 5. Faltes lleus

Són faltes lleus qualsevol altres fets no compresos en els articles anteriors, que puguin causar pertorbació en l'orde o la disciplina acadèmica.

 

Article 6. Sancions per a les faltes greus

1. Per la comissió de faltes greus es podrà imposar la sanció d'expulsió temporal de la Universitat, prevista a l'article 6 a) del  Reglament de disciplina acadèmica.

2. L'expulsió temporal no podrà ser superior a quatre anys ni inferior a sis mesos.

 

Article 7. Sancions per a les faltes menys greus

Per la comissió de faltes menys greus es podran imposar les sancions contemplades a l'article 6 b) del Reglament de disciplina acadèmica:

a) Pèrdua del dret a ser avaluat de la totalitat o part de les assignatures en què l'estudiant es trobi matriculat, en totes les convocatòries del curs acadèmic.

b) Pèrdua del dret a ser avaluat en la convocatòria ordinària d'una o més assignatures.

c) Pèrdua parcial o total, definitiva o temporal, de beques o altres beneficis concedits per la Universitat.

 

Article 8. Sancions per a les faltes lleus

Per la comissió de faltes lleus es podran imposar les sancions previstes a l'article 6 c) del Reglament de disciplina acadèmica:

a) Pèrdua de matrícula d'una o més assignatures.

b) Privació, durant el curs o per un període inferior, del dret d'assistència a una o més classes determinades.

c) Amonestació pública.

d) Amonestació privada.

 

Article 9. Sancions accessòries

1. La sanció d'expulsió temporal comportarà l'accessòria de pèrdua de matrícula i de curs durant el temps de compliment la sanció, amb prohibició de traslladar l'expedient acadèmic dins del curs en què s'hagi dictat la sanció.

2. Les sancions de pèrdua del dret a ser avaluat comportaran l'accessòria de prohibició de traslladar l'expedient acadèmic dins del mateix curs.

3. Les sancions consistents en pèrdua del dret d'avaluació o pèrdua de matrícula implicaran que les assignatures afectades s'incorporin a l'expedient de l'alumne amb la consideració de no presentat.

 

Article 10. Procediments

1. La imposició de sancions per faltes greus o menys greus requeriran la instrucció d'un expedient disciplinari, d'acord amb el procediment establert al Reglament de disciplina acadèmica.

2. La imposició de sancions per faltes lleus es portarà a terme per un procediment sumari, sense necessitat de nomenament d'instructor, en el qual s'haurà de respectar, en tot cas, el tràmit d'audiència a l'inculpat.

 

Article 11. Prescripció

1. Les faltes greus prescriuran als tres anys, les menys greus als dos anys i les lleus als sis mesos.

2. Les sancions imposades per faltes greus prescriuran als tres anys, les menys greus als dos anys i les lleus a l'any.

3. El termini de prescripció de les faltes començarà a comptar des que la falta s'hagués comès i el de les sancions des de la fermesa de la resolució sancionadora.

 

Article 12. Incoació d'expedients disciplinaris

1. Correspon al rector la incoació dels expedients disciplinaris, ja sigui per pròpia iniciativa, a proposta raonada dels subordinats o com a conseqüència de denúncia.

2. En la resolució per la qual s'incoï el procediment es nomenarà instructor, que haurà de ser un funcionari de carrera dels cossos docents universitaris.

3. Quan la complexitat o la transcendència dels fets a investigar ho exigeixi, es nomenarà un secretari, que haurà de tenir en qualsevol cas la condició de funcionari de carrera

4. La incoació de l'expedient es notificarà a l'inculpat així com a l'instructor i en el seu cas al secretari.

 

Article 13. Mesures provisionals

1. Iniciat el procediment, el rector, d'ofici o a proposta de l'instructor,  podrà acordar, de manera motivada, les mesures provisionals que estimi oportunes per assegurar l'eficàcia de la resolució que pugui recaure, sempre i quan no causin perjudicis irreparables o impliquin violació de drets emparats per les Lleis.

2. La suspensió provisional dels drets annexos a la condició d'estudiant, com a mesura cautelar, no podrà excedir de sis mesos, llevat del cas de paralització del procediment per causa imputable a l'interessat.

 

Article 14. Instrucció de l'expedient disciplinari

1. En la instrucció del procediment s'observaran les prescripcions del Reglament de disciplina acadèmica, les quals s'inclouen a continuació.

2. L'instructor prendrà declaració a l'interessat i ordenarà la pràctica de les proves que consideri necessàries per a l'esclariment dels fets, formulant, si hi ha lloc, el corresponent plec de càrrecs

3. El plec de càrrecs es comunicarà a l'inculpat, que l'haurà de respondre per escrit en el termini improrrogable de 8 dies des de la notificació del mateix.

4. Rebuda la contestació al plec de càrrecs, i practicades les actuacions que l'instructor consideri convenients, donarà audiència a l'interessat, amb vista de l'expedient, per un termini comú que no podrà ser inferior a deu dies ni superior a quinze. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni s'hagin de tenir en compte en la resolució altres fets, al·legacions i proves que els adduïts per la persona imputada.

5. Si es té constància que hi ha un procediment judicial obert pel mateix comportament, o si la gravetat dels fets constatats fa necessari posar-los en coneixement del jutge, es suspendrà la tramitació de l'expedient abans de dictar la resolució, i fins que hi hagi resolució judicial ferma.

6. Un cop transcorregut el termini d'audiència, l'instructor formularà proposta fonamentada de responsabilitat, la qual serà notificada a l'inculpat per tal que en un termini de cinc dies pugui al·legar davant del rector tot allò que consideri convenient per a la seva defensa.

7. Transcorregut aquest termini el rector dictarà la resolució pertinent.

 

Article 15. Resolució dels procediments disciplinaris

1. La resolució que posi al procediment disciplinari resoldrà totes les qüestions plantejades en l'expedient, haurà de ser motivada i no s'hi podran acceptar fets diferents d'aquells que van servir de base al plec de càrrecs i a la proposta de resolució, sense perjudici d'una diferent valoració jurídica.

2. En la resolució es determinarà amb precisió la falta comesa, assenyalant el precepte en què aparegui recollida, la identitat del responsable i la sanció que s'imposa, amb expressió també del precepte que la contempla.

3. Igualment la resolució farà les declaracions pertinents en relació a les mesures provisionals que s'haguessin pogut acordar.

 

Article 16.  Caducitat

1. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució sancionadora expressa és d'un any a comptar des de la data de notificació a l'interessat de la resolució d'incoació.

2. El venciment del termini màxim per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, produeix la caducitat. En aquest cas la resolució que declari la caducitat ha d'ordenar l'arxiu de les actuacions.

3. La caducitat no produeix per si sola la prescripció de la falta, però el procediment caducat no interromprà el termini de prescripció.

 

Article 17. Execució de les sancions

1. Les sancions s'executaran en els termes i terminis indicats a la resolució.

2. El rector, d'ofici o a instància de l'interessat, i sempre que existeixi causa fonamentada, podrà acordar la no execució de la sanció o bé la suspensió temporal, en aquest cas per un període inferior al de prescripció.

3. A sol·licitud de l'interessat, i de manera motivada, el rector podrà acordar la substitució de la sanció per la prestació de serveis a la comunitat universitària.

 

Article 18. Anotació a l'expedient de l'estudiant

Les sancions, excepte la d'amonestació privada, s'anotaran en l'expedient de l'estudiant amb expressió de la falta que les va motivar, i es cancel·laran d'ofici o a petició de l'interessat, transcorreguts un, dos o tres anys del seu acompliment, segons es tracti de faltes lleus, menys greus o greus.

 

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.