Acord de la Junta de Govern de 17 de maig del 2000

D'acord amb el que disposa l'article 6.3 del Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, sobre el reconeixement de la Suficiència Investigadora en els estudis de doctorat i l'obtenció del Diploma d'Estudis Avançats (d'ara endavant, DEA), s'estableixen les característiques d'aquest diploma per als estudis de doctorat de la UPF.

1.-Continguts

De conformitat amb la proposta de l'acord de la Comissió de Doctorat de 13 d'abril del 2000, els continguts del DEA seran els següents:

  • Nom i cognoms de l'estudiant
  • Nombre de crèdits superats per l'estudiant en el programa de doctorat.
  • Nom del programa de doctorat realitzat per l'estudiant.
  • Nom del departament o institut universitari responsable del programa de doctorat.
  • Data de superació de l'examen de suficiència investigadora per part de l'estudiant.
  • Nom de l'àrea de coneixement en la qual l'estudiant obté la suficiència investigadora.

2.- Signatures

Aquest diploma durà les signatures del rector i de la persona interessada.

3.-Preu

El preu d'expedició del DEA serà l'establert pel Decret de la Generalitat que fixa els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per a cada curs acadèmic.

4.-Registre

La Universitat durà un registre d'aquests diplomes d'acord amb el que estableix l'article 7.3 del Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, sobre expedició i homologació de títols universitaris.