Acord de la Junta de Govern de 6 de febrer del 2001.

D'acord amb la Normativa que regula els estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra i de conformitat amb la proposta de la Comissió de Formació Contínua de 5 de desembre del 2000, s'estableixen les següents característiques per als títols propis de postgrau:

 

1. Abast i àmbit d'aplicació

D'acord amb l'article 3.2 de la Normativa esmentada, referent als títols a què dóna dret un programa de postgrau de la UPF, aquesta regulació serà d'aplicació als programes de màster, inclosos els programes de màsters vinculats a un programa de doctorat, i als de diplomes de postgrau.

 

2. Continguts

Els continguts que haurà d'incorporar el títol propi de postgrau són els següents:

- Nom del centre responsable del curs.
- Nivell acadèmic del programa (màster o diploma universitari de postgrau)
- Denominació del programa de postgrau, amb indicació de l'edició (curs o bienni acadèmic), si escau.
- Nom i cognoms de l'estudiant.
- Nombre de crèdits superats per l'estudiant (igual o superior al mínim exigit pel programa).
- Data d'expedició del títol propi de postgrau.

 

3. Llengua dels títols propis de postgrau

Els títols propis s'expediran en català o en castellà, d'acord amb les indicacions de la direcció del programa, o bé, en alguna de les llengües de la Unió Europea, per causa justificada i a petició escrita de la persona interessada.

 

4. Signatures

Aquests títols duran les signatures del rector o vicerector en qui delegui, del director del programa i de la persona interessada.

 

5. Preu

No s'estableix preu específic per a l'expedició del títol propi de postgrau atès que es considera abonat juntament amb el pagament de la matrícula. En canvi, l'expedició de duplicats del títol donarà lloc al cobrament del preu públic que determini el Consell Social.

6. Registre

La Universitat durà un registre d'aquests títols propis de postgrau d'acord amb el que estableix l'article 7.3 del Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, sobre expedició i homologació de títols universitaris.

 

7. Format dels títols

Correspon al vicerector competent en matèria de formació contínua l'autorització del format gràfic d'aquests títols.