L’Àrea de Projectes Transversals i Comunitat Universitària es va crear per Resolució del rector, de 5 de setembre del 2022, de reestructuració administrativa, amb la finalitat de coordinar aquelles unitats vinculades a projectes i àmbits transversals de la Universitat que tenen incidència sobre la comunitat universitària; així com per impulsar diferents projectes amb la voluntat de transcendir més enllà de l’àmbit universitari, amb impacte sobre el benestar de les persones. A més, coordina les unitats de gestió i administració (UGA) dels àmbits acadèmics de la Universitat per continuar avançant en un model de gestió centrat en la millora contínua.

L’Àrea desenvolupa les actuacions relacionades amb:

 • La coordinació de les unitats de gestió i administració dels àmbits acadèmics de la UPF.
 • El disseny, la gestió i la coordinació de les activitats universitàries.
 • El disseny, la gestió i la coordinació de les accions relacionades amb el compromís social, incloses la igualtat i la diversitat.
 • El disseny, la gestió i la coordinació de les activitats de patrocini i mecenatge per captar recursos.
 • Les relacions amb la Fundació UPF.

La gestió ordinària de la Universitat es fa a través de les vuit unitats de gestió i administració dels àmbits acadèmics de la UPF. Aquesta gestió és transversal i implica la interactuació amb la major part de les unitats i serveis de la Universitat. Per aquest motiu es proposa que aquestes unitats depenguin de l’Àrea de Projectes Transversals i Comunitat Universitària, amb la finalitat de millorar la coordinació amb la resta de serveis de la UPF.

Les activitats universitàries fan referència a les accions que fins ara ha desenvolupat el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, relacionades amb cultura, esports, participació dels estudiants i dinamització de la vida universitària. Alhora, la Resolució del rector de 14 de febrer del 2020 assignava a diverses unitats i serveis administratius les accions que integren el Programa de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible. En aquest sentit i amb la finalitat de poder donar una resposta més eficient a aquests programes, es posa de manifest la necessitat de coordinar-los sota la direcció d’un mateix servei.

Aquesta àrea també coordinarà les activitats associades al patrocini i el mecenatge, així com la captació de recursos financers i de filantropia (fundraising), amb l'objectiu d'implicar persones, empreses i institucions en els projectes i programes  de la Universitat, amb la finalitat de crear sinergies amb la societat i contribuir així al seu benestar i a la creació de valor. Aquesta àrea col·laborarà amb el Consell Social en la seva funció de promoure la captació de recursos econòmics destinats al finançament de la Universitat, procedents dels diversos àmbits socials, empresarials i institucionals locals, nacionals i internacionals.

Finalment, la Fundació UPF és un mitjà propi al qual la Universitat fa encàrrecs de caràcter transversal d’activitats vinculades a la comunitat universitària, tals com el servei de carreres professionals, idiomes i alumni, entre d’altres. Així doncs, per tal de facilitar aquesta col·laboració, la coordinació amb la Fundació UPF es farà des d’aquesta àrea.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Punt únic. Aprovar l’estructura de l’Àrea de Projectes Transversals i Comunitat Universitària, que queda definida de la manera següent:

Article 1. Estructura de l’Àrea de Projectes Transversals i Comunitat Universitària

L’Àrea de Projectes Transversals i Comunitat Universitària, al capdavant de la qual hi ha un vicegerent o vicegerenta, té com a missió coordinar projectes i activitats vinculats a la comunitat universitària; supervisar i representar l’activitat de les unitats de gestió i administració, i promoure la captació de recursos amb l’objectiu de crear vincles estables entre la UPF i les empreses o les institucions que puguin generar valor afegit a la creació, la gestió i la transmissió del coneixement i que, a més, aportin recursos a la Universitat.

1.1. Funcions de l’Àrea de Projectes Transversals i Comunitat Universitària

Són funcions de l’Àrea de Projectes Transversals i Comunitat Universitària: dirigir, coordinar i impulsar les activitats associades al suport a la comunitat universitària; les accions de compromís social, incloses la igualtat i la diversitat; les de patrocini i mecenatge de la captació de recursos; la coordinació de les unitats de gestió i administració dels àmbits acadèmics de la UPF, i la coordinació de les relacions amb la Fundació UPF.

1.2. L’Àrea de Projectes Transversals i Comunitat Universitària s’estructura en:

 • Les unitats de gestió i administració
 • El Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris

Article 2. Les unitats de gestió i administració

2.1. Són funcions de les unitats de gestió i administració garantir el suport als equips de direcció dels àmbits acadèmics de la Universitat, així com fer la gestió i l’execució dels procediments i de les activitats dels processos de gestió acadèmica, de docència, de recerca, de professorat i d'aquells altres que se'ls assignin.

2.2. Les unitats de gestió i administració depenen orgànicament del vicegerent o vicegerenta de l'Àrea i, funcionalment, també dels responsables dels àmbits acadèmics.

2.3. Les  unitats de gestió i administració són:

 • Unitat de Gestió i Administració de Ciències Polítiques i Socials
 • Unitat de Gestió i Administració de Comunicació
 • Unitat de Gestió i Administració de Dret
 • Unitat de Gestió i Administració d’Economia i Empresa
 • Unitat de Gestió i Administració d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (ETIC)
 • Unitat de Gestió i Administració d’Humanitats
 • Unitat de Gestió i Administració de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS)
 • Unitat de Gestió i Administració de Traducció i Ciències del Llenguatge

2.4. Les unitats de gestió i administració s’organitzen en tres àmbits:

 • Àmbit de Docència
 • Àmbit de Gestió Econòmica
 • Àmbit de Professorat

Article 3. El Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris

3.1. Són funcions del Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris planificar, organitzar i promoure la participació de la comunitat universitària i dels estudiants, en especial en els àmbits de la cultura, la participació i els esports, així com altres serveis de dinamització de la vida universitària per afavorir la seva formació integral com a persones; alhora, aquest servei també ha de planificar, coordinar, promoure i gestionar els programes relacionats amb el compromís social, incloses la igualtat i la diversitat.

3.2. El Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris s’organitza en l’Àmbit d’Activitats Universitàries i Compromís Social i en l’Àmbit de Gestió de Recursos i Comunicació. També coordina la Unitat d’Igualtat i Diversitat.

3.3. Són funcions de l’Àmbit d’Activitats Universitàries i Compromís Social promoure, coordinar, gestionar i donar suport a les activitats relacionades amb la participació dels estudiants en els diferents òrgans de govern i representació; les activitats de dinamització cultural i el Programa de Cultura de la Universitat; els plans i programes d’actuació en matèria de promoció de la salut de la comunitat universitària; l'esport universitari i la dinamització esportiva així com el Programa d'Esportistes d'Alt Nivell; les accions del Programa de Desenvolupament Sostenible, del Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i la Solidaritat, així com fer efectiva l’oferta d’activitats universitàries amb reconeixement de crèdits.

3.4. Són funcions de l’Àmbit de Gestió de Recursos i Comunicació gestionar el pressupost del servei; crear i mantenir els recursos d'informació; coordinar l'oferta d'allotjament i promoure i gestionar l'oferta de serveis amb condicions avantatjoses per a la comunitat universitària.

3.5. La Unitat d’Igualtat i Diversitat té com a funcions elaborar i fer el seguiment del Pla d’Igualtat i coordinar la seva implementació; assessorar els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives en matèria de polítiques d'igualtat de gènere; proposar i promoure mesures que garanteixin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals; proporcionar serveis d’acompanyament a les persones afectades per les situacions les situacions de violència masclista, LGBTI-fòbia i assetjament sexual.

També haurà de coordinar el desenvolupament de les polítiques universitàries d’inclusió i antidiscriminació en el conjunt de les activitats i funcions de la Universitat, així com les activitats derivades del Pla d’Inclusió. Alhora, aquesta unitat haurà de coordinar, gestionar i dur a terme l’atenció als estudiants amb necessitats especials; coordinar i gestionar el Servei d’Assessorament Psicològic, així com el Servei de Mediació pel que fa als estudiants.

Disposicions derogatòries

Primera. Queden derogats els articles de la Resolució del rector de 4 de maig del 2009 de reestructuració administrativa que fan referència al Gabinet del Rector, així com aquelles resolucions o parts que s’oposin a la present resolució.

Segona. Queda derogada la Resolució del rector de 14 de febrer del 2020 per la qual es modifica la Resolució del rector de 23 d'octubre del 2012 per la qual s’assignen a diverses unitats i serveis administratius les accions que integren el Programa de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible.

Tercera. Queda derogada la Resolució del rector de 23 d'octubre del 2012 per la qual s'assignen a diverses unitats i serveis administratius les accions que integren el Programa de Responsabilitat Social, modificada per Resolució de 14 de febrer del 2020.

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l’1 d’octubre del 2023.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

La rectora

Laia de Nadal Clanchet

Barcelona, 25 de juliol del 2023