En la Resolució del rector de 5 de setembre del 2022, s’hi van establir les àrees de gestió en les quals s’havia d’organitzar la Universitat Pompeu Fabra, alhora que es deixava per a més endavant la reorganització de les unitats administratives i dels serveis universitaris, un cop estigués consolidada la nova estructura.

Aquesta nova estructura s’ha consolidat i, per tant, s’han començat a fer les resolucions de les estructures de segon nivell que estableixen l’organització interna de les àrees i els serveis universitaris que presten.

És en aquest context que cal definir i estructurar els serveis que dependran directament de la Gerència, com són els Serveis Jurídics i les direccions de campus.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Punt únic. Aprovar la nova organització de la Gerència, que queda definida de la manera següent:

Article 1. Organització de les àrees de gestió de la Gerència

L'administració de la Universitat Pompeu Fabra s'organitza en les àrees de gestió següents:

- Àrea Econòmica

- Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

- Àrea de Recerca, Transferència del Coneixement i Innovació

- Àrea de Docència

- Àrea de Tecnologia i Recursos d’Informació

- Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària

1.1. L’estructura organitzativa de cadascuna de les àrees es definirà en la seva corresponent resolució.

Article 2. Serveis Jurídics

Els Serveis Jurídics presten assistència jurídica a la Universitat. A efectes administratius s’adscriuen a la Gerència.
2.1. Els correspon la funció consultiva, en l’exercici de la qual no estaran subjectes a dependència jeràrquica –ja sigui orgànica o funcional–, ni rebran instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació dels òrgans que hagin elaborat les disposicions o produït els actes objecte de consulta. Emetran aquells informes que siguin preceptius per les disposicions legals i aquells que els òrgans que els sol·licitin considerin necessaris per resoldre. Atendran igualment les consultes jurídiques formulades pels òrgans de govern i els responsables de les unitats administratives.

2.2. Correspon als lletrats adscrits als Serveis Jurídics la defensa jurídica de la Universitat, així com la coordinació d’aquesta en el cas que sigui encomanada pel rector o rectora a lletrats externs.

Article 3. Estructura administrativa del campus

3.1. El campus de la UPF disposa en cada àrea territorial d'una estructura administrativa que té la missió d’assegurar el correcte funcionament dels espais i dels equipaments del campus; garantir el suport administratiu i logístic a les activitats acadèmiques, institucionals i de gestió que s'hi porten a terme; garantir la realització i el control de les actuacions administratives relatives als moviments econòmics i pressupostaris del campus i aquelles que li puguin ser assignades en matèria de competència dels serveis centrals.

3.2. Aquestes estructures són assimilades a servei i depenen del gerent. Al capdavant hi haurà un director o directora de campus, de qui depenen les seccions previstes a l'apartat següent.

3.3. Les direccions de campus s'estructuren en:

- Secció de Gestió Econòmica
- Secció de Serveis Generals

3.4. Són funcions de la Secció de Gestió Econòmica l'elaboració, el control, el seguiment, l'execució i la liquidació dels pressupostos d'extensió universitària, i de funcionament de les unitats acadèmiques i de recerca ubicades al campus; l'execució de la despesa vinculada a les activitats de recerca, i la gestió i la materialització dels pagaments dels fons de liquiditat assignats.

3.5. Són funcions de la Secció de Serveis Generals coordinar els diferents recursos i donar suport logístic a les activitats acadèmiques i de gestió de les unitats ubicades al campus i aquelles que se li atribueixin en relació amb els serveis generals; mantenir l'inventari de les instal·lacions i els equipaments del campus, i gestionar els espais per a les activitats acadèmiques, institucionals o d'extensió universitària i el suport a aquestes.

Disposició derogatòria

Primera. Queden derogades aquelles resolucions o parts que s’oposin a la present resolució.

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l’1 d’octubre del 2023.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

La rectora

Laia de Nadal Clanchet

Barcelona, 25 de juliol del 2023