Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, principalment en els articles 57 i 58, estableixen les funcions del gerent. En l’article 58, lletra g), s’estableix que a més de les assignades tindrà aquelles que li assignin o deleguin altres òrgans.

Als efectes d’una millor distribució de funcions i competències, es fa necessari establir una assignació de competències en el gerent, així com les competències que exerceix per delegació del rector.

És per això que, en virtut de l'article 52 i 58 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i vistes les lleis de procediment administratiu i règim jurídic aplicables a la Universitat,

RESOLC:

Article 1. El gerent exerceix, a més de les competències que li atorguen els articles 57 i 58 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, les següents:

 En matèria de la gestió del PDI:

 • Comunicar a l'administració educativa competent la contractació de professorat a efectes del registre de personal.
 • Atorgar les comissions de serveis per assistència a tribunals de tesis, a comissions de concursos d'accés de professorat i altres activitats similars organitzades per altres universitats o administracions, i sol·licitar a les altres universitats les del seu professorat.
 • Autoritzar els permisos, llicències i vacances a què té dret el professorat d'acord amb la legislació vigent.
 • Resoldre sobre el reconeixement de triennis i els serveis previs a l'Administració.
 • Autoritzar el pagament de les indemnitzacions en concepte de despeses de viatge i primera instal·lació que estiguin previstes.

En matèria de gestió patrimonial:

 • Representar la Universitat en relació amb les actuacions administratives necessàries per a l'obtenció de llicències i la gestió d'instruments urbanístics davant l'Ajuntament de Barcelona i, si escau, davant la Generalitat de Catalunya, relacionades amb la implantació física de la Universitat.
 • Formalitzar els contractes de lloguer de locals.
 • Formalitzar els contractes de lloguer d'equipaments generals i d'adquisició de llicències informàtiques.
 • La signatura de convenis o contractes per a la gestió de residències universitàries.
 • Formalitzar els contractes de cessió de drets d'explotació de materials didàctics.
 • Autoritzar o concedir l’ús dels béns demanials.

Amb caràcter general:

 • Planificació institucional i l’organització administrativa de la Universitat
 • Política sobre recursos materials, sistemes d’informació i administració electrònica
 • La prevenció de riscos laborals
 • La signatura dels convenis o contractes amb terceres entitats en els quals s'acordin específicament avantatges per a la comunitat universitària i el foment d'activitats d'extensió universitària, culturals, esportives, recreatives i similars.
 • La formalització d'acords de mecenatge i fundraising.
 • Signatura de contractes de patrocini.

Article 2. Es deleguen en el gerent les competències de la rectora següents:

En matèria de PDI:

 • Formalitzar els contractes subscrits a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats que tinguin per finalitat l'encàrrec a professors de la UPF d'activitats de formació en ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació.
 • En matèria del personal d’administració i serveis:
 • Nomenar els funcionaris interins del personal d'administració i serveis.
 • Subscriure els contractes del personal laboral temporal d'administració i serveis, llevat dels contractes d'alta direcció i declarar-ne l'extinció.
 • Declarar les situacions administratives, llevat de la de suspensió d'ocupació, del PAS.
 • La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris del PAS de caràcter abreujat.
 • Fer tots aquells actes i resolucions de tramitació ordinària en matèria de concursos a places, llevat del de convocatòria.

En matèria econòmico-financera:

 • Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses de capítol I referents al personal de la UPF.
 • Les facultats econòmico-financeres d'autorització, disposició, reconeixement d'obligacions i ordenació del pagament de la resta de despeses.
 • Signar o autoritzar de manera telemàtica transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament de les despeses a què fan referència els apartats anteriors.
 • Autoritzar les modificacions de crèdit següents:
  • Ampliació i generació de crèdits.
  • Transferències de crèdit, la competència de les quals sigui atribuïda a la rectora per les bases d'execució del pressupost de la UPF.
  • Baixa per anul·lació de crèdits.
  • Incorporació de romanents.
 • Autoritzar les peticions d'ajornament i fraccionament de pagaments de deutes.
 • Resoldre els expedients de devolució d'ingressos, inclosa la resolució de les reclamacions sobre preus públics.
 • Signar les cessions de crèdit.

En matèria de contractació administrativa:

 • Totes les actuacions que la legislació en matèria de contractes del sector públic atribueix al rector com a òrgan de contractació en els contractes amb valor estimat igual o inferior a 2.000.000,00 d’euros.
 • L’adhesió a centrals de contractació i als contractes que aquestes centrals de compres licitin, així com acordar la modificació i la extinció de l’adhesió.
 • La signatura de convenis de contractació conjunta amb altres òrgans de contractació o centrals de contractació.
 • L’encàrrec a mitjans propis personificats i l’aprovació de les tarifes aplicables a aquests encàrrecs.
 • S’atorga el mandat al gerent per a què, per delegació del rector, representi la Universitat en les següents actuacions:
 • La signatura de contractes pels quals la Universitat s’obligui a lliurar béns mobles, drets o prestar algun servei.
 • La signatura de contractes de concessions sobre béns de domini públic i d’explotació de béns patrimonials, així com els contractes d’arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals, en els que la Universitat actua com a arrendatària o cessionària.

Amb caràcter general:

 • Presidir el Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.
 • La signatura dels convenis institucionals amb altres organismes i entitats públiques i privades en l'àmbit de les seves competències, llevat que la rectora se’n reservi la signatura.
 • La sol·licitud d'ajuts o subvencions en nom de la Universitat davant organismes públics o privats en l'àmbit de les seves competències, i d'aquells documents que se'n derivin

Article 3. Requisits de les resolucions dictades per delegació

Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació s’han de considerar dictades per la rectora i, per tant, exhaureixen la via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats han de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "p. d.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució poden ser avocades per la rectora per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 10 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

Disposició derogatòria única.

Es deroga la Resolució del rector, de 31 de maig del 2021, de delegació de competències en el gerent.

 

Laia de Nadal Clanchet

Rectora

Barcelona, 10 de març del 2023