L’article 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el procediment per acordar les suplències dels òrgans administratius en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

L’article 54 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra preveu que en cas d’absència, impediment o vacant del rector o rectora, n’assumirà les funcions el vicerector que hagi designat.

Atès que la rectora estarà absent de la Universitat Pompeu Fabra des del 31 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024, és necessari establir la seva suplència per tal que serveixi per totes les situacions que es puguin produir.

Per tot això, i en virtut de l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Únic. Que la suplència de la rectora en les seves funcions durant el període 31 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024, ambdós inclosos, serà exercida per la vicerectora de Transferència del Coneixement, la Prof. Vanesa Daza Fernández.

En les resolucions i els actes que es dictin mitjançant aquesta suplència, s’ha de fer constar aquesta circumstància, s’ha d’especificar el titular de l’òrgan en la suplència del qual s’adopten (rectora) i qui està exercint efectivament aquesta suplència.

 

Laia de Nadal Clanchet

Rectora

Barcelona, 30 de novembre de 2023