Vista la resolució del rector de 29 d'octubre del 2019 sobre l’estructura dels vicerectorats, secretaria general i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, on es crea el càrrec de vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència, es fa necessari atribuir la presidència de la Comissió d'Ordenació Acadèmica creada per Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008, Acord del Consell de Govern de 19 de juny del 2013 i modificada per Acord del Consell de Govern de 17 d'octubre del 2018.

Vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

En ús de les competències que m'atorga l'article 52, i d'acord amb el previst a l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article únic. El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència exerceix, per delegació del rector, la presidència de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 11 de desembre del 2019