Atesa la situació d’excepcionalitat derivada de la publicació del Reial Decret 463/2020 pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, en data 24 de març del 2020 el rector va resoldre delegar en el gerent, en el vicegerent de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni i en  el cap del Servei de Pressupostos i Finances les competències relatives a la signatura o autorització de forma telemàtica de transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament corresponents a les despeses de personal o a les de qualsevol altre capítol pressupostari, mentre durés la situació d’excepcionalitat i l’estat d’alarma,

Atès que el Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 indica que la pròrroga acaba a les 00:00 hores del dia 21 de juny de 2020,

Vista la necessitat de mantenir les funcions delegades en el gerent, vicegerent de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni i en el cap del Servei de Pressupostos i Finances durant aquest període excepcional amb caràcter definitiu,

En ús que m’atorga l’article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1

Delegar en el gerent, en el vicegerent de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni i en  el cap del Servei de Pressupostos i Finances les competències relatives a la signatura o autorització de forma telemàtica de transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament corresponents a les despeses de personal o a les de qualsevol altre capítol pressupostari.

Article 2

Aquesta resolució deroga la resolució del rector de 24 de març del 2020 de delegació de competències en el gerent, en el vicegerent de recursos econòmics, contractació i patrimoni i en el cap del servei de pressupostos i finances.

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 25 de juny del 2020