L’Àrea de Recursos Humans i Organització va modificar la seva estructura al febrer del 2020 amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats identificades a fi d’impulsar canvis en la definició, millora i implementació d’un nou model de gestió.

Els canvis normatius que s’han implementat darrerament porten a repensar aquesta estructura per tal de donar-hi una resposta adequada. Les successives Lleis Generals de Pressupostos de l’Estat han suposat la gestió de nombrosos processos d’estabilització tant pel que fa al PAS laboral com al PAS funcionari. A més, la nova Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública obre la porta a nous processos selectius en el marc de l'estabilització del PAS així com del PDI. A més a més, l’aprovació del Reial Decret-Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, es tradueix en un nou paradigma pel que fa a la contractació del personal a la Universitat, tant pel que fa al col·lectiu del PAS com al col·lectiu del PDI. La futura Llei de la Ciència, actualment en tràmit, també implicarà uns canvis en els processos de contractació del personal vinculat a la recerca.

Per fer front a aquests nous reptes que ha d'afrontar la Universitat, s'escau una modificació de l’estructura de l’Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO) amb l'objectiu de continuar donant una resposta de qualitat i eficient als serveis que l’Àrea presta al personal d’administració i serveis (PAS) i al personal docent i investigador (PDI) de la UPF, adaptats als nous reptes plantejats.

La nova proposta d’estructura preveu la creació de l’Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació per donar resposta a la funció transversal dels processos de nòmina, seguretat social i gestió pressupostària, que incideixen tant en el PAS com en el PDI. Processos que cada vegada són més complexos atenent a les diferents convocatòries i fonts de finançament, sobretot pel que fa a la gestió econòmica de la contractació de personal vinculat a la recerca. Alhora cal una visió transversal i integrada del desenvolupament dels serveis d’informació vinculats a l’ARHiO.

D’altra banda, es preveu també el reforçament del Servei de Personal Docent i Investigador per tal de donar resposta a la casuística creixent de la contractació derivada dels projectes de recerca, així com l’aplicació del nou marc normatiu de l’àmbit laboral.

Així mateix, i atenent els nombrosos canvis normatius que tenen un impacte en les condicions laborals del personal, es vol reforçar l’àmbit de relacions laborals, en concret la intercolució amb els representants dels treballadors i treballadores.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que el mateix article m’atorga,

 

HE RESOLT:

Primer. Aprovar la nova estructura de l'Àrea de Recursos Humans i Organització que queda de la següent manera:

 

Article 1. Estructura de l’Àrea de Recursos Humans i Organització

L’Àrea de Recursos Humans i Organització té com a missió planificar, organitzar i executar els processos relatius a la vinculació amb la Universitat i la vida laboral del PAS, del PDI i del personal vinculat a la recerca, des del seu accés fins a la seva desvinculació, dins del marc de referència establert per la normativa vigent.

Alhora té com a objectiu garantir una estructura organitzativa racional i equitativa i uns sistemes de gestió eficients i eficaços, i promoure la formació, el desenvolupament i la carrera professional del PAS, per tal d’assolir els objectius organitzatius de la Universitat i garantir un servei públic de qualitat.

També té la missió de donar suport a la implementació de la carrera acadèmica del PDI i, alhora, gestionar la captació i retenció del talent.

Així mateix, té l’objectiu de proposar mesures preventives i correctores d’acord amb la normativa vigent i la política preventiva, amb la finalitat d’evitar riscos que puguin afectar la seguretat i la salut del personal a través de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics. Així com coordinar i gestionar els plans i programes d’actuació en matèria de promoció de la salut de la comunitat universitària.

A més, té la funció d’exercir la representació de la Universitat amb la negociació col·lectiva amb la part social, tant a nivell del sistema universitari català com dins de la pròpia Universitat.

1.1. Són funcions de l’Àrea de Recursos Humans i Organització:

Establir les línies estratègiques i dirigir i executar les accions que es desprenen de les polítiques de recursos humans definides per al personal. Alhora que definir els criteris d’actuació per a la gestió dels serveis que s’ofereixen.

Vetllar per l’acompliment de la normativa de seguretat i salut en el treball i del programa de promoció de la salut.

Dirigir i coordinar l’elaboració del projecte de pressupost del capítol I relatiu a les despeses de personal, així com la gestió de la nòmina.

Organitzar i planificar la plantilla del personal de la universitat d’acord amb criteris d’optimització i racionalització.

Planificar i dur a terme plans i programes de formació del PAS per assegurar-ne el seu desenvolupament, la seva progressiva tecnificació i la capacitació per donar resposta als reptes que l'evolució i transformació del servei i la funció pública suposen.

Oferir un servei d’assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de recursos humans.

Representar l’organització en la negociació col·lectiva amb la part social per la millora de les condicions laborals, la prevenció de riscos laborals de tots els treballadors i treballadores, tot garantint el servei que presta la Universitat a la societat.

1.2. L’Àrea de Recursos Humans i Organització s’estructura en:

- Servei de Personal d’Administració i Serveis

- Servei de Personal Docent i Investigador

- Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

- Oficina d’Organització i Desenvolupament

- Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació

 

Article 2. El Servei de Personal d’Administració i Serveis

2.1. Són funcions del Servei de Personal d’Administració i Serveis planificar, ordenar i executar l'administració, la selecció, la contractació, la promoció i la mobilitat del personal d'administració i serveis; donar assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de PAS; elaborar informes, explotar i analitzar dades per donar suport a la presa de decisions; dur a terme l'estudi i l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PAS; donar suport en l’àmbit de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del PAS; així com elaborar la proposta de pressupost de despeses de personal del PAS.

2.2. El Servei de Personal d’Administració i Serveis s'estructura en:

- Secció d'Administració del Personal d’Administració i Serveis

- Secció de Selecció

2.3. La Secció d'Administració del Personal d’Administració i Serveis té com a funcions gestionar els processos d'administració del PAS i gestionar-ne la contractació; dur a terme el manteniment i el control de la relació de llocs de treball del PAS; gestionar els processos relatius a la vida laboral del PAS; així com col·laborar en l’elaboració de la proposta de pressupost de despeses de personal del PAS.

2.4. La Secció de Selecció té com a funcions gestionar els processos de selecció, promoció i mobilitat del PAS i donar suport als òrgans de selecció i valoració de mèrits.

 

Article 3. El Servei de Personal Docent i Investigador

3.1. Són funcions del Servei de Personal Docent i Investigador planificar, ordenar i executar l'administració, la selecció, la promoció i la contractació del personal docent i investigador; donar assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de PDI; elaborar informes, explotar i analitzar dades per donar suport a la presa de decisions; dur a terme l'estudi i l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PDI; donar suport en l’àmbit de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del PDI; així com elaborar la proposta de despeses de personal del PDI.

3.2. El Servei de Personal Docent i Investigador s'estructura en:

- Secció de Selecció i Administració del Personal Docent i Investigador

- Secció de Contractació i Gestió del Personal Investigador

3.3. La Secció de Selecció i Administració del Personal Docent i Investigador té com a funcions gestionar els processos de selecció i promoció de les categories del PDI previstes a la normativa que regula el règim jurídic de les universitats públiques; gestionar els processos relatius a la vida laboral del PDI.

3.4. La Secció de Contractació i Gestió del Personal Investigador té com a funcions gestionar els processos vinculats a la contractació del personal investigador provinent de convocatòries internes i externes; així com gestionar els processos relatius a la vida laboral del Personal Investigador.

 

Article 4. L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

4.1. Són funcions de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut gestionar i coordinar els plans i programes d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals de tots els empleats públics de la Universitat, així com gestionar la vigilància de la salut dels treballadors en relació als riscos derivats del treball; avaluar els factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors d’acord amb la normativa d’aplicació; gestionar la informació i programar la formació dels treballadors en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i de la promoció de la salut; així com gestionar i coordinar els plans i programes d’actuació en matèria de promoció de la salut de la comunitat universitària.

 

Article 5. L’Oficina d’Organització i Desenvolupament

5.1. Són funcions de l’Oficina d’Organització i Desenvolupament realitzar i implementar estudis de disseny organitzatiu i d'estructures per tal d'afavorir-ne l'optimització i la racionalització de les àrees de gestió i unitats administratives de la Universitat; racionalitzar els processos de gestió, incloent la normalització dels formularis i la simplificació administrativa; elaborar les descripcions, valoracions i classificació dels llocs de treball, així com analitzar dels dimensionaments de les unitat; fomentar i coordinar la definició d'indicadors de gestió i d’indicadors estratègics dels processos de gestió; així com planificar, ordenar i executar el desenvolupament professional i la formació del personal d’administració i serveis.

5.2. La Secció de Desenvolupament té com a funcions participar en els projectes de desenvolupament professional; elaborar i gestionar el pla de formació, i col·laborar en els projectes i processos de desenvolupament organitzacional i dels plans de comunicació interna de l'Àrea.

 

Article 6. L’Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació

6.1. Són funcions de l’Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació coordinar la gestió de la nòmina i els sistemes de previsió social del personal (PAS, PDI i personal vinculat a la recerca); l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de despeses de personal del PAS i del PDI; fer la gestió de les despeses de personal i el seguiment pressupostari, incloent-hi les despeses amb afectació d'ingressos per a la seva execució; així com coordinar les necessitats funcionals dels sistemes informàtics per gestionar les funcions assignades a l’Àrea de Recursos Humans i Organització.

6.2.  L’Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació s'estructura en:

- Secció de Nòmines i Seguretat Social

- Unitat de Gestió Pressupostària i de Sistemes d’Informació

6.3. La Secció de Nòmines i Seguretat Social té com a funcions gestionar i executar els processos de nòmina del personal, així com gestionar la cotització a la seguretat social i d’altres sistemes de previsió.

6.4. La Unitat de Gestió Pressupostària i de Sistemes d’Informació té com a funcions elaborar coordinadament amb el Servei de PAS i el Servei de PDI el pressupost de despesa genèrica del personal, així com fer-ne el seguiment de la seva execució; coordinar les necessitats funcionals dels sistemes informàtics de gestió de l’Àrea de Recursos Humans i Organització.

Segon. Derogar la Resolució del rector de 24 de febrer del 2020 de reestructuració de l’Àrea de Recursos Humans i Organització.

 

Disposicions finals

Primera. S’autoritza al gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l’execució d’aquesta resolució.

Segona. Aquesta resolució entrarà en vigor l’1 d’abril de 2022.

 

 

Oriol Amat Salas

Rector

Barcelona, 28 de febrer 2022