Vist l’Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2018 que concreta la manera com s’articula el compliment d’acreditació del nivell de competència d’una tercera llengua que estableix la Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic;

Atès que la disposició final primera de l’Acord esmentat faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria de docència per desplegar-ne el contingut;

RESOLC

Adoptar les disposicions següents:

1. No-aplicació del requeriment d'acreditació a estudiants que hagin iniciat estudis universitaris abans del curs 2018-2019 d’acord amb la Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Als estudiants que, tot i haver estat admesos a primer curs d'un ensenyament de grau, hagin iniciat estudis universitaris amb anterioritat al curs 2018-2019, no els resulta d'aplicació el requeriment d'acreditar el coneixement del nivell B2 o superior d'una llengua estrangera.

2. Establir que als estudiants que van accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra entre els cursos 2014-2015 i 2017-2018 que han acreditat el requisit d’acord amb la Llei 2/2014, l’acreditació els consti a l’expedient acadèmic i al Suplement Europeu al Títol. Així mateix, la Universitat, els farà constar el nivell i l’idioma que han acreditat al certificat acadèmic personal.

3. Facilitar als estudiants que van accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra entre els cursos 2014-2015 i 2017-2018 que han acreditat el requisit d’acord amb la Llei 2/2014, si compleixen els requisits que s’estableixen a la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau, que puguin utilitzar l’acreditació per al reconeixement en crèdits, si així ho sol·liciten.

4. Exempcions d'acreditació per a determinades titulacions segons acord Consell Interuniversitari de Catalunya

En els termes previstos per l'acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya fet públic per Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, s'accepten, a l'efecte exclusiu d'eximir de l'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una tercera llengua i amb validesa indefinida, les titulacions següents:

4.1. Titulacions universitàries que tenen per objecte l'estudi de terceres llengües, sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d'aprenentatge d'una tercera llengua i que en aquest aprenentatge s'avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

4.2. Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l'estranger. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d'un certificat d'estudis que n'indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l'acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s'ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s'han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis és una de les establertes per a l'acreditació del nivell B2.

4.3. Títols de batxillerat o assimilats d'escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat espanyol, com també dels centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxillerat i baccalauréat. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2.

5. Exempció d'acreditació per a estudiants de Traducció i Interpretació de la UPF

5.1. Els estudiants del Grau en Traducció i Interpretació i els del Grau en Llengües Aplicades de la UPF estan exempts d'haver d'acreditar el nivell B2 d'una tercera llengua, sempre que la llengua de la seva via d'accés correspongui a una de les establertes per la normativa, sens perjudici que puguin presentar un document d'acreditació del seu coneixement per tal que consti al seu expedient acadèmic.

5.2. L'exempció, que no comporta el reconeixement de cap nivell de competència, tan sols serà d'aplicació un cop l'estudiant hagi completat els 240 ECTS de la titulació.

6. Compatibilitat entre l'acreditació de nivells superiors al B2 i el reconeixement acadèmic en crèdits

Els estudiants que acreditin un nivell de competència de llengua estrangera superior al B2 per mitjà de titulacions o certificats apropiats podran utilitzar-los tant per a la superació del requeriment d'acreditació del nivell B2 de llengua estrangera com als efectes d'obtenir, si escau, el reconeixement acadèmic en crèdits en els termes que estableix la normativa corresponent.

 

Barcelona,1 de juny de 2018

 

Cristina Gelpí Arroyo

Vicerectora de Direcció de Projectes per a la Docència

Per delegació. Resolució de 24 de maig de 2017