Resolució del rector de 12 de desembre del 2008 de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal.

La Universitat Pompeu Fabra ha creat fitxers que contenen dades de caràcter personal mitjançant la resolució de 27 de juny del 2003 (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), la resolució de 8 de març del 2004 (DOGC núm. 4098, de 24 de març), la resolució 15 de gener del 2007 (DOGC núm. 4814, de 5 de febrer), resolució de 24 de juliol del 2007 (DOGC núm. 4949, de 17 d'agost de 2007) i la resolució 13 de març del 2008 (DOGC núm. 5102 , de 2 d'abril de 2008).

Atesa la necessitat d'ampliar la relació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra i de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats.

En virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

He resolt:

Primer. Crear el fitxer que conté dades de caràcter personal que figura a l'annex 1 d'aquesta resolució.

Segon. Aquest fitxer queda sotmès a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Tercer. Modificar parcialment els fitxers existents en els termes que es fan constar a l'annex 2 d'aquesta resolució.

Disposició final. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector


Barcelona, 12 de desembre del 2008

Annex 1

 • Nom del fitxer: Alumni
 • Finalitat i usos previstos: Gestió dels Alumni. Difusió d'informació, productes i activitats i manteniment de relacions institucionals de la WF. Gestió de la xarxa de contactes entre els Alumni i entre aquests i la Universitat. Seguiment de la carrera professional dels antics alumnes (estudis de llocs ocupats i de sortides professionals dels estudis). Estadístiques internes.
 • Persones o col·lectius afectats: Antics alumnes i personal de les entitats del Grup UPF i persones terceres.
 • Procedència de les dades de caràcter personal: Del propi interessat o del seu representant.
 • Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.
 • Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital. Via telemàtica.
 • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF. Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon.

Imatge o veu. Número de registre personal. Altres (número identificatiu de document acreditatiu de la personalitat); Dades de característiques personals (Data de naixement. Lloc de naixement. Edat. Sexe. Nacionalitat. Llengua materna. Altres (Coneixement d'altres llengües)); Dades de circumstàncies socials (Aficions i estils de vida. Clubs i associacions); Dades acadèmiques i professionals (Formació i titulacions. Historial academic. Experiència professional. Col·legis o associacions professionals. Altres (Any promoció)); Dades d'ocupació laboral (Cos, escala. Categoria, grau. Llocs de treball. Historial laboral. Altres (sector d'activitat)); Dades d'informació comercial (Activitats i negocis. Llicències comercials. Subscripcions a
publicacions. Creacions artístiques, científiques...); Dades econòmic-financeres i d'assegurances (Dades bancàries. Targetes de crèdit).

 • Cessions de dades previstes: Amb el consentiment previ de l'interessat es podran cedir les dades a entitats vinculades a la UPF o que prestin serveis educatius o professionals (cursos, beques, avantatges).
 • Transferències internacionals de dades: amb el consentiment previ de l'interessat, es podrà fer transferència internacional a proveïdors de serveis de la societat de la informació.
 • Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent
 • Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició: Fundació Universitat Pompeu Fabra (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).
 • Mesures de seguretat: Nivell Mitjà

Annex 2

a) Nom del fitxer: Control horari del personal d'administració i serveis

Es modifiquen els apartats següents:

 • Nom del fitxer: Control horari del personal
 • Finalitat i usos previstos: es modifica "Gestió del control horari de la jornada laboral del personal d'administració i serveis" per "Gestió del control horari de la jornada laboral del personal".
 • Persones o col·lectius afectats: Personal de la UPF i empreses externes contractades.


b) Nom del fitxer: Gestió de la recerca
Es modifica l'apartat següent:
Finalitat i usos previstos: es modifica "Autogestió del currículum per part del personal docent i investigador" per " per "Gestió del currículum del personal docent i investigador".

 • Nom del fitxer: Gestió integrada de personal
  Es modifica l'apartat següent:
 • Finalitat i usos previstos: s'addiciona Nomenament i contractació


c) Nom del fitxer: Gestió acadèmica
Es modifiquen els apartats següents:

 • Finalitat i usos previstos: s'addiciona Homologació de títols.
 •  Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: s'addiciona dins Dades de caràcter identificatiu (Imatge o veu).


d) Nom del fitxer: Gestió d'arxius
Es modifica l'apartat següent:

 • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: s'addiciona dins Dades de caràcter identificatiu (Imatge o veu).

e) Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació
Es modifiquen els apartats següents:

 • Finalitat i usos previstos: Portar a terme estudis, treballs o projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Fins científics, històrics i estadístics.
 • Persones o col·lectius afectats: Persones o col·lectius dels quals s'obtenen o es tracten dades.
 • Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant. D'altres persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant. De registres públics. D'entitats privades. D'administracions públiques. De fonts accessibles al públic (Cens promocional. Guies de serveis de telecomunicacions. Llistes de grups professionals. Diaris oficials. Mitjans de comunicació).
 • Procediment de recollida de les dades: (Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electronica. Altres).
 • Suport utilitzat per obtenir les dades: (Suport paper. Suport magnètic o digital. Via telemàtica. Altres).
 • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: s'addiciona Dades especialment protegides (Ideologia. Religió. Afiliació sindical. Creences); s'addiciona a Altres dades especialment protegides (Origen racial o ètnic. Vida sexual); s'addiciona a Dades de caràcter identificatiu (Número SS o mutualitats. Marques físiques. Signatura electrònica. Altres); s'addiciona a Dades de característiques personals (Altres); s'addiciona a Dades de circumstàncies socials (Llicències, permisos ... Altres); s'addiciona a Dades acadèmiques i professionals (Altres); s'addiciona a Dades d'ocupació laboral (Dades no econòmiques de nòmina. Altres); s'addiciona Dades d'informació comercial (Activitats i negocis. Llicències comercials. Subscripcions a publicacions. Creacions artístiques, cientifiques ... Altres); s'addiciona a Dades econòmic-financeres i d'assegurances (Inversions, patrimoni. Crèdits, préstecs, avals. Dades bancàries. Plans de pensió, jubilació. Dades de nòmina. Impostos, deduccions. Assegurances. Hipoteques. Subsidis, beneficis. Historial, crèdits. Targetes de crèdit. Altres); s'addiciona Dades de transaccions (Béns subministrats. Béns rebuts. Transaccions financeres. Compensacions, indemnitzacions. Altres).
 •  Cessions o comunicacions de dades: Quan existeixi consentiment dels interessats.
  Quan la comunicació tingui per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o cientifiques. Quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic. Destinataris: Entitats que col.laboren en el desenvolupament de l'activitat.
 • Transferències internacionals de dades: Quan l'interessat hagi donat el seu consentiment. Quan s'efectuï a països que proporcionen un grau de protecció equiparable. Quan resulti de l'aplicació de tractats o convenis en els que participi l'Estat Espanyol. Destinataris: Entitats que col·laboren en el desenvolupament de l'activitat.