Resolució del rector de 13 de març del 2008.

La Universitat Pompeu Fabra ha creat fitxers que contenen dades de caràcter personal mitjançant la resolució de 27 de juny del 2003 (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), la resolució de 8 de març del 2004 (DOGC núm. 4098, de 24 de març), la resolució 15 de gener del 2007 (DOGC núm. 4814, de 5 de febrer) i resolució de 24 de juliol del 2007 (DOGC núm. 4949, de 17 d'agost de 2007).

Atesa la necessitat d'ampliar la relació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra i de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats.

En virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Primer. Crear el fitxer que conté dades de caràcter personal que figura a l'annex d'aquesta resolució.

Disposició final. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector


Barcelona, 13 de març del 2008

 

ANNEX

Nom del fitxerPrevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.

Finalitat i usos previstos: Seguiment i gestió de la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Arxiu. Formació. Estadístiques internes. Registre de documents.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària. Treballadors externs i persones externes que necessiten primers auxilis.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal. D'altres persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant.

Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (salut); dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, Altres (número identificatiu de document acreditatiu de la personalitat); dades de característiques personals (data de naixement, edat, sexe); dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, experiència professional); dades d'ocupació laboral (cos i escala; categoria i grau, historial laboral, llocs de treball; Altres (data incorporació)).

Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan la cessió estigui autoritzada per una llei (article 11.2 a) de la LOPD) (personal mèdic i autoritats sanitàries, article 22.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals). A altres administracions quan tingui per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats estadístiques o per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (article 11.2 e) i 21.1 de la LOPD). Quan la cessió de dades de salut sigui necessària per solucionar una urgència o per realitzar els estudis epidemiològics en els termes establerts a la legislació sobre sanitat estatal o autonòmica (article 11.2 f) de la LOPD).

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt