Resolució del rector de 24 de juliol del 2007.

La Universitat Pompeu Fabra ha creat fitxers que contenen dades de caràcter personal mitjançant la resolució de 27 de juny del 2003 (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), la resolució de 8 de març del 2004 (DOGC núm. 4098, de 24 de març) i la resolució 15 de gener del 2007 (DOGC núm. 4814, de 5 de febrer).

Atesa la necessitat d'ampliar la relació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra i de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats.

En virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,


HE RESOLT:

Primer.- Crear el fitxer que conté dades de caràcter personal que figura a l'annex 1 d'aquesta resolució.

Segon.- Aquest fitxer queda sotmès a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Tercer.- Modificar parcialment els fitxers existents en els termes que es fan constar a l'annex 2 d'aquesta resolució.

Disposició final.- Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Josep Joan Moreso i Mateos
Rector

Barcelona, 24 de juliol del 2007


ANNEX 1

Nom del fitxer: Control d'accés i vigilància
Finalitat i usos previstos: Seguretat i vigilància dels edificis i instal·lacions de la Universitat i control de les persones que hi accedeixen.
Persones o col·lectius afectats: Persones que accedeixen als edificis i instal·lacions de la Universitat.
Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant.
Procediment de recollida: Formularis. Altres (gravació d'imatges).
Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, Nom i cognoms, Imatge o veu, Altres (número de passaport, número de targeta de resident)), Dades d'ocupació laboral (Altres (empresa)).
Cessions de dades previstes: No estan previstes cessions.
Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.


ANNEX 2

Nom del fitxer: Gestió acadèmica.
Es modifica l'apartat següent: Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de Docència i Recerca. Vicegerència (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).


Nom del fitxer: Innovació i qualitat docents.
Es modifica l'apartat següent: Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de Docència i Recerca. Vicegerència (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).


Nom del fitxer: Mobilitat internacional dels estudiants.
Es modifica l'apartat següent: Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Relacions Internacionals (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).