Resolució de la rectora de 27 de juny del 2003.

Per resolució de 26 de juliol de 1994 es van crear els fitxers automatitzats que contenien dades de caràcter personal existents a la Universitat d'acord amb la llavors vigent Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre.

El temps transcorregut i els canvis que han tingut lloc en la millora de la gestió fan necessària la supressió dels fitxers creats per la resolució de 26 de juliol de 1994 i la creació de nous.

Per resolució de 26 de juny del 2003 s'han establert les mesures organitzatives necessàries per a l'aplicació de les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i la seva normativa de desenvolupament.

D'acord amb l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal estableix que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques només es podran fer mitjançant una disposició general publicada al Boletín Oficial del Estado o al Diari oficial corresponent.

Per tal de donar compliment al mencionada Llei orgànica 15/1999 respecte dels fitxers que contenen dades personals gestionats per la Universitat Pompeu Fabra, i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats

En virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts,


HE RESOLT:

Primer. Es creen els fitxers automatitzats que figuren a l'annex I de la present resolució.

Segon. Aquests fitxers estaran sotmesos a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Tercer. Se suprimeixen el Fitxer de personal acadèmic i el Fitxer de personal d'administració i serveis creats per resolució de 26 de juliol de 1994. Les dades personals d'aquests fitxers s'integren en el fitxer Gestió integrada de personal creat per la present resolució.

Quart. Se suprimeix el Fitxer d'alumnes creat per resolució de 26 de juliol de 1994. Les dades personals d'aquest fitxer s'integren en el fitxer Gestió acadèmica creat per la present resolució.

Disposició derogatòria. Es deroga la resolució de 26 de juliol de 1994 sobre la regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal.

Disposició final. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de juny del 2003

M. Rosa Virós i Galtier
Rectora

 

Annex I

Nom del fitxer: Gestió acadèmica.

Finalitat i usos previstos: Servei públic de l'ensenyament superior. Admissió, matrícula, avaluació i gestió de l'expedient acadèmic dels alumnes. Admissió directa. Proves d'accés a segon cicle. Proves d'aptitud de la llicenciatura en Traducció i Interpretació. Assegurança escolar. Publicació de les qualificacions. Anàlisi de l'evolució i del rendiment dels estudiants. Registre i expedició de títols. Emissió del carnet de la UPF. Seguretat i control d'accés als edificis. Accés als serveis de la Universitat. Programa d'Ensenyament d'Idiomes. Programa d'Activitats Acadèmiques Especials. Programa d'Estudis per a Estrangers. Estudis d'ocupació i d'inserció laboral. Elaboració del cens electoral. Funció estadística pública. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Sol·licitants d'accés a la Universitat i estudiants matriculats.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica de dades/internet.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Informàtic/magnètic. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, número de la Seguretat Social/mutualitat, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon). Dades personals (dades de família, data de naixement, lloc de naixement, sexe, nacionalitat, llengua materna). Dades socials (característiques d'allotjament, habitatge). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions, historial d'estudiant). Dades de treball (llocs de treball). Dades de transaccions (transaccions financeres).

Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan la cessió estigui autoritzada per una llei (art. 11.2 a) LOPD) (Tresoreria General de la Seguretat Social), a altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (art. 21.1 LOPD) (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, Consejo de Coordinación Universitaria,), i quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD) (entitats bancàries per tal de gestionar el cobrament de la matrícula, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Amb el consentiment previ dels alumnes, es podran cedir les dades a entitats vinculades a la Universitat o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants) (art. 11.1 LOPD).

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Vicegerent de Gestió Acadèmica i Sistemes d'Informació (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

Nom del fitxer: Beques.

Finalitat i usos previstos: Gestió de les beques i els ajuts a l'estudi convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Estudiants de primer i segon cicle sol·licitants de beques.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (minusvalideses) Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon). Dades personals (estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat). Dades socials (propietats i possessions). Dades acadèmiques i professionals (historial d'estudiant). Dades de treball (situació d'atur, invalidesa).

Cessions de dades previstes: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (art. 21.2 LOPD).

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Programació i Gestió Acadèmica (Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

Nom del fitxer: Mobilitat internacional dels estudiants.

Finalitat i usos previstos: Gestió de programes de mobilitat i intercanvi d'estudiants. Emissió del carnet de la UPF, seguretat i control d'accés als edificis i accés als serveis de la Universitat per als estudiants de fora de la UPF. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Estudiants propis o d'altres universitats que participen en programes de mobilitat i intercanvi.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon, número de registre personal, passaport). Dades personals (data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna). Dades socials (participació en activitats de cooperació o voluntariat per a la convocatòria del programa de voluntariat acadèmic). Dades acadèmiques i professionals (historial d'estudiant). Dades econòmico-financeres i d'assegurances (dades bancàries).

Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD) (universitats que han subscrit un conveni bilateral amb la UPF). Amb el consentiment previ dels alumnes, es podran cedir les dades a entitats vinculades a la Universitat o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants) (art. 11.1 LOPD).

Transferències de dades a països tercers: Únicament es preveu transferir-les quan sigui necessari per la celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer (art. 34 LOPD) (universitats que han subscrit un conveni bilateral amb la UPF).

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de Relacions Internacionals (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

Nom del fitxer: Gestió de la recerca.

Finalitat i usos previstos: Gestió dels ajuts, les beques i els convenis de I+D+I. Gestió dels contractes i convenis signats a l'empara de l'art. 83 LOU. Registre de becaris i de personal contractat a càrrec d'ajuts i de convenis i contractes signats a l'empara de l'art. 83 LOU. Autogestió del currículum per part del personal docent i investigador. Publicacions de la Universitat. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Personal docent i investigador i becaris de recerca vinculats a la UPF.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica de dades/internet.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Suport informàtic/magnètic. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon, número de registre personal). Dades personal (data de naixement, sexe, país d'origen). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o a associacions professionals, publicacions, codis d'àrea UNESCO). Dades de treball (cos/escala, categoria/grau, llocs de treball). Dades d'informació comercial (creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques).

Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD) (organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajuts oficials).

Transferències de dades a països tercers: Únicament es preveu transferir-les quan sigui necessari per la celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer (art. 34 LOPD) (organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajudes oficials).

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Recerca (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

Nom del fitxer: Gestió econòmica.

Finalitat i usos previstos: Gestió de les transaccions econòmiques realitzades amb proveïdors, clients i tercers en general. Gestió tributària i de recaptació. Gestió econòmica i comptable. Gestió de facturació. Gestió fiscal. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Qualsevol entitat, persona física o jurídica, que manté relacions econòmiques amb la Universitat.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica de dades/internet.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon). Dades d'informació comercial (activitats i negocis). Dades de transaccions (dades bancàries). Dades de transaccions (béns i serveis subministrats per l'afectat, béns i serveis rebuts per l'afectat, transaccions financeres, compensacions/indemnitzacions)

Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan la cessió estigui autoritzada per una llei (art. 11.2 a) LOPD) (Agència Estatal d'Administració Tributària, Departament d'Economia i Finances, Sindicatura de Comptes de la Generalitat), a altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (art. 21.1 LOPD) (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació), i quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD) (administracions públiques per a justificacions d'ajuts, entitats bancàries).

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Pressupostos i Finances (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà

Nom del fitxer: Gestió integrada de personal.

Finalitat i usos previstos: Gestió administrativa i econòmica del personal. Gestió i consulta de nòmina. Gestió tributària i de recaptació. Gestió econòmica i comptable. Promoció i selecció de personal, oposicions i concursos. Control d'incompatibilitats. Sol·licituds de visat o de permís de residència. Acció social a favor del personal d'administració i serveis. Concessió i gestió de permisos, llicències i autoritzacions. Planificació i control de l'activitat docent. Control horari de la jornada laboral del personal d'administració i serveis. Gestió del personal becari de tercer cicle i de recerca. Cens electoral. Emissió del carnet de la UPF. Seguretat i control d'accés als edificis. Accés als serveis de la Universitat. Anàlisi de l'evolució i del rendiment de les activitats docents, d'investigació i gestió de la Universitat. Funció estadística pública. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Personal d'administració i serveis i personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra i dels candidats que es presenten a les convocatòries d'accés.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (minusvalideses). Dades relatives a la comissió d'infraccions (infraccions administratives). Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, número de la Seguretat Social/mutualitat, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon, imatge/veu, número de registre personal). Dades personals (estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat). Dades socials (llicències, permisos, autoritzacions). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions, experiència professional). Dades de feina (cos/escala, categoria/grau, llocs de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador). Dades econòmico-financeres i d'assegurances (dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades sobre deduccions impositives/impostos, subsidis, beneficis).

Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan la cessió estigui autoritzada per una llei (art. 11.2 a) LOPD) (Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre de Personal del Ministeri d'Administracions Públiques, Consejo de Coordinación Universitaria, Agència Estatal d'Administració Tributària, MUFACE), a altres Administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (art. 21.1 LOPD) (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació) i quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD) (entitats bancàries per a l'abonament de la nòmina).

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Personal (Plaça de la Mercè 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

Nom del fitxer: Control horari del personal d'administració i serveis

Finalitat i usos previstos: Gestió del control horari de la jornada laboral del personal d'administració i serveis. Funció estadística pública. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Personal d'administració i serveis .

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, número de la Seguretat Social/mutualitat, nom i cognoms, número de registre personal). Dades de característiques personals (data de naixement, sexe). Dades de circumstàncies socials (llicències, permisos, autoritzacions).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Personal (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic

Nom del fitxer: Formació del personal.

Finalitat i usos previstos: Sistema integrat per a la programació, la gestió i l'avaluació dels plans de formació del personal. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Personal d'administració i serveis i personal docent i investigador.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon, número de registre personal). Dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions). Dades de treball (cos/escala, llocs de treball, historial del treballador).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Personal (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

Nom del fitxer: Sistema de gestió de la docència.

Finalitat i usos previstos: Sistema integrat per a la planificació i el control de l'activitat docent i per a la gestió dels espais docents. Funció estadística pública. Elaboració del cens electoral. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Personal docent i investigador.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon, número de registre personal). Dades personals (data de naixement, lloc de naixement, sexe, nacionalitat). Dades de treball (cos/escala, categoria/grau, historial del treballador).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Personal (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

Nom del fitxer: Sistema d'acreditació d'usuaris.

Finalitat i usos previstos: Gestionar l'assignació de nivells d'accés als serveis de la Universitat i els sistemes d'identificació. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària i tercers vinculats.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), imatge/veu). Dades personals (data de naixement, sexe). Dades de treball (llocs de treball).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Unitat d'Informàtica (Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

Nom del fitxer: Pràctiques i borsa de treball.

Finalitat i usos previstos: Gestió de la inserció laboral dels estudiants i dels graduats de la UPF i dels convenis de pràctiques. Estadístiques internes.

Persones o col·lectius afectats: Estudiants i graduats que sol·liciten inscriure's a la borsa de treball de la UPF o participar en convenis de pràctiques.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica de dades/internet.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Suport informàtic/magnètic.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon, imatge/veu). Dades personals (estat civil, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna). Dades socials (situació militar, afeccions i estils de vida). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions, experiència professional).

Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD) (empreses i institucions que acreditin una oferta de treball o que hagin subscrit el corresponent conveni de pràctiques).

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà.


Nom del fitxer: Servei de Biblioteca.

Finalitat i usos previstos: Gestió del préstec de documents de la biblioteca. Notificació de les adquisicions sol·licitades. Sancions per les devolucions dels documents fora de termini o per la no devolució. Seguretat i control d'accés als edificis. Estadístiques internes.

Persones o col·lectius afectats: Estudiants, personal docent, personal d'administració i serveis de la UPF i terceres persones expressament autoritzades.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal. Entitat privada. Administracions públiques.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica de dades/internet.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Suport informàtic/magnètic. Via telemàtica

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon, número de registre personal, passaport).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Biblioteca (Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

Nom del fitxer: Préstec interbibliotecari.

Finalitat i usos previstos: Gestió del préstec interbibliotecari de documents. Estadístiques internes.

Persones o col·lectius afectats: Estudiants, personal docent, personal d'administració i serveis de la UPF i terceres persones expressament autoritzades.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon). Dades de treball (llocs de treball).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Biblioteca (Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

Nom del fitxer: Activitats socioculturals.

Finalitat i usos previstos: Difusió i gestió d'activitats culturals, esportives, artístiques i socials i del programa d'acollida dels nous estudiants. Estadístiques internes.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària i terceres persones que participen en les activitats.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon, número de registre personal). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o a associacions professionals). Dades de treball (lloc de treball). Dades de transaccions (béns i serveis rebuts per l'afectat).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

Nom del fitxer: Persones amb necessitats especials.

Finalitat i usos previstos: Informació, orientació i seguiment dels membres de la comunitat universitària que requereixin serveis o adaptacions especials. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària amb necessitats especials.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Enquestes i entrevistes. Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (minusvalideses). Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

Nom del fitxer: Serveis a organitzacions estudiantils.

Finalitat i usos previstos: Gestió de les ajudes a les organitzacions estudiantils reconegudes per la Universitat i de l'accés dels seus membres a locals i equipaments de la Universitat. Registre d'associacions d'estudiants. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Membres de les organitzacions estudiantils reconegudes per la Universitat.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal. Altres persones físiques diferents de l'afectat o el seu representant.

Procediment de recollida: Instàncies i comunicacions.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (pertinença a una associació o organització estudiantil). Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon). Dades socials (pertinença a clubs, associacions). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

Nom del fitxer: Registre general.

Finalitat i usos previstos: Registre d'entrada i sortida de documents.

Persones o col·lectius afectats: Persones que presenten o envien escrits a la Universitat i persones a les que s'envien escrits.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal. Altres persones físiques diferents de l'afectat o el seu representant. Entitats privades. Administracions públiques.

Procediment de recollida: Escrits i comunicacions.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (nom i cognoms). Dades de treball (categoria/grau, llocs de treball).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria general (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

Nom del fitxer: Gestió d'arxius.

Finalitat i usos previstos: Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital, així com la seva localització en els diferents arxius de la Universitat. Protecció del patrimoni documental. Fins científics, històrics i estadístics.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària.

Procedència de les dades de caràcter personal: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica de les dades.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Informàtic/magnètic. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Arxiu (Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

Nom del fitxer: Arxiu de convenis.

Finalitat i usos previstos: Registre dels convenis signats per la Universitat. Fins científics, històrics i estadístics. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Persones que signen o estan relacionades amb els convenis.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal. Entitats privades. Administracions públiques.

Procediment de recollida: Convenis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (nom i cognoms). Dades de treball (categoria/grau, llocs de treball). Dades d'informació comercial (creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria General (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.