Atesa la necessitat de modificar els fitxers de dades personals titularitat de la Universitat Pompeu Fabra als efectes de racionalitzar el seu nombre i estructura i actualitzar els elements que els conformen,

Vist l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l'article 52 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament d'aquesta, i vista la disposició final 3a de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya,

En virtut de les competències que m'atorga l'article 52, apartat a) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i la resolució de rectorat de 26 de juny del 2003 i les seves modificacions,

 

HE RESOLT:

Article 1. Creació de fitxers

Es creen els fitxers de dades de caràcter personal que consten a l'annex 1 d'aquesta resolució.

Article 2. Modificació de fitxers

Es modifiquen els apartats dels fitxers de dades de caràcter personal que es detallen a l'annex 2 d'aquesta resolució.

Article 3. Supressió de fitxers

Se suprimeixen els fitxers de dades de caràcter personal que consten a l'annex 3 d'aquesta resolució.

Disposició Final. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 30 de març de 2012

Josep Joan Moreso i Mateos

Rector


Annex 1. Fitxers que es creen

1. Nom del fitxer: "Admissió a ensenyaments i promoció"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Gestió de les activitats de promoció dels estudis de la UPF i de tots els procediments previs a la formalització d'una matrícula.
 • Usos: Gestió de proves d'aptitud universitària. Gestió de sessions informatives, jornades de portes obertes, concursos i altres activitats de promoció d'estudis. Realització d'estudis sobre la seva pertinença i eficàcia.

Persones o col·lectius afectats: Persones que participen en les activitats de promoció dels estudis, persones que manifesten interès per cursar estudis o han de realitzar proves prèvies a la matrícula.

Procediment de recollida: Formularis i transmissió electrònica.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal i administracions públiques.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, imatge i veu, signatura electrònica, altres (passaport, grau de discapacitat).
 • Dades personals: Data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, llengües parlades, altres (esportista d'alt nivell).
 • Dades acadèmiques: Formació, titulacions i historial acadèmic.
 • Dades d'ocupació: Llocs de treball.

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent de la UPF (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

2. Nom del fitxer: "Càrrecs i òrgans de govern"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Gestió dels òrgans de govern i càrrecs de la Universitat.
 • Usos: Gestió de les sessions dels òrgans de govern i representació i d'altres òrgans col·legiats i difusió dels acords. Gestió de processos electorals. Gestió de nomenaments i cessaments.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària i terceres persones que formen part o són candidats a un càrrec o a formar part dels òrgans de govern.

Procediment de recollida: Formularis. Enquestes o entrevistes. Transmissió electrònica.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Sistema de tractament utilitzat a l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, imatge i veu, número de registre personal, signatura electrònica.
 • Dades personals: Data de naixement.
 • Dades socials: Pertinença a clubs, associacions.
 • Dades acadèmiques: Formació i titulacions, experiència professional.
 • Dades d'ocupació: Cos, escala; categoria, grau; llocs de treball; historial laboral.

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

3. Nom del fitxer: "Estudiants"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Gestió acadèmica dels estudiants.
 • Usos: Gestió de l'expedient. Gestió de beques i ajuts a l'estudi. Programes de mobilitat. Pràctiques. Borsa de treball. Emissió del carnet de la UPF. Accés als serveis de la Universitat. Estudis d'ocupació i d'inserció laboral. Cens electoral. Estadístiques. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Persones que realitzen estudis a la universitat o a centres adscrits o homologuen el seu títol.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal i administracions públiques.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades especialment protegides: Dades de salut, dades d'infraccions penals i administratives.
 • Dades identificatives: DNI/NIF, número de la Seguretat Social o mutualitat, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura o empremta, imatge i veu, signatura electrònica, número de registre personal, altres (número de passaport, número de targeta de resident, grau de discapacitat i esportista d'alt nivell).
 • Dades personals: Dades familiars, data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, llengua materna.
 • Dades socials: Allotjament o habitatge, propietats o possessions.
 • Dades acadèmiques: Formació i titulacions, historial acadèmic.
 • Dades d'ocupació: Llocs de treball.
 • Dades de transaccions: Transaccions financeres.

Cessions de dades previstes: quan la cessió estigui autoritzada per una llei (art. 11.2 a) LOPD): Tresoreria General de la Seguretat Social; a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (art. 21.1 LOPD): Departament d'Economia i Coneixement, Ministeri d'Educació, Cultura i Esports; a altres organismes de coordinació universitària; quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD): entitats bancàries per tal de gestionar el cobrament de la matrícula i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; amb el consentiment previ dels alumnes, es podran cedir les dades a entitats vinculades a la Universitat o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants) (art. 11.1 LOPD).

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Responsable del fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

4. Nom del fitxer: "Projectes de recerca del CISTIB"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Portar a terme estudis, treballs o projectes de recerca, desenvolupament i innovació del Centre d'Investigació en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina (CISTIB)
 • Usos: Fins científics, històrics i estadístics.

Persones o col·lectius afectats: Persones o col·lectius dels quals s'obtenen o es tracten dades utilitzades en projectes de recerca del CISTIB.

Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del propi interessat o del seu representant, de registres públics, d'entitats privades, d'administracions públiques.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Altres dades especialment protegides: Origen racial o ètnic, salut, vida sexual.
 • Dades identificatives: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura o empremtes, imatge i veu, número de registre personal, marques físiques, altres (dades biomètriques, número d'historial clínic).
 • Dades personals: Estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, característiques físiques.
 • Dades socials: Aficions i estils de vida.
 • Dades d'ocupació: Llocs de treball, historial laboral.

Cessions de dades previstes: Entitats que col·laboren en el desenvolupament de projectes de recerca.

Transferències internacionals de dades: A entitats que col·laboren en el desenvolupament de projectes de recerca quan s'efectuïn a països que proporcionin un grau de protecció equiparable.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

5. Nom del fitxer: "Recursos humans"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Gestió dels recursos humans de la Universitat.
 • Usos: Nòmina; formació; fons d'acció social; oposicions, concursos i selecció del personal en general; control horari; incompatibilitats; elaboració del cens electoral; emissió del carnet de la UPF; sol·licitud de visat o permís de residència; concessió i gestió de permisos, llicències i autoritzacions; estadística pública; estadístiques internes; arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Personal de la UPF, becaris de recerca vinculats a la UPF i empreses externes contractades; candidats que es presenten a les proves d'accés; terceres persones.

Procediment de recollida: Formularis. Enquestes o entrevistes. Transmissió electrònica.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal, altres persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant, administracions públiques.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades especialment protegides: Dades de salut, infraccions penals i administratives.
 • Dades identificatives: DNI/NIF, número de la Seguretat Social o mutualitat, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, imatge i veu, número de registre personal, signatura electrònica, altres (número de passaport, número de targeta de resident, grau de discapacitat, dades biomètriques: identificació biomètrica d'empremta dactilar).
 • Dades personals: Estat civil, dades familiars, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, altres (país d'origen).
 • Dades socials: Llicències, permisos.
 • Dades acadèmiques: Formació i titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.
 • Dades d'ocupació: Cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral, altres (pertinença a equips d'emergència).
 • Dades comercials: Creacions artístiques, científiques.
 • Dades financeres i d'assegurances: Dades bancàries, dades de nòmina, dades sobre impostos i deduccions, subsidis i beneficis.

Cessions de dades previstes: Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: Tresoreria general de la Seguretat Social, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Muface, Agència Estatal d'Administració Tributaria, personal mèdic i autoritats sanitàries (art. 22.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals), quan sigui necessari per solucionar una urgència o per realitzar estudis epidemiològics (art. 11.2f de la LOPD); a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: Departament d'Economia i Coneixement; quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada: entitats bancàries per a l'abonament de la nòmina; amb el consentiment previ de la persona interessada: a entitats del Grup UPF per a la difusió de productes i activitats; a altres administracions quan tingui per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats estadístiques o per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (art. 11.2 e) i 21.1 de la LOPD); quan sigui necessari per a la celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer (art. 34 LOPD): a organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajuts oficials de països de l'Espai Econòmic Europeu.

Transferències internacionals de dades: A països que ofereixen un nivell de protecció equiparable quan sigui necessari per a la celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer (art. 34 LOPD) (organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajuts oficials).

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

 

Annex 2. Fitxers que es modifiquen amb indicació dels apartats modificats

1. Nom del fitxer: "Activitats socioculturals"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Difusió i gestió de les activitats socioculturals organitzades per la Universitat.
 • Usos: Activitats socials, activitats esportives, activitats culturals, activitats de solidaritat, activitats de voluntariat i activitats de cooperació al desenvolupament.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària i terceres persones que participen o manifesten interès en les activitats.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura electrònica, altres (col·lectiu de pertinença).
 • Dades socials: Pertinença a clubs, associacions i altres (activitats de cooperació).
 • Dades acadèmiques: Formació i titulacions, experiència professional i pertinença a col·legis o a associacions professionals.
 • Dades d'ocupació: Llocs de treball.
 • Dades de transaccions: Béns i serveis rebuts.

Cessions de dades previstes: Amb el consentiment previ de l'interessat es podran cedir les dades a l'Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) i a d'altres entitats vinculades a la cooperació universitària al desenvolupament amb la finalitat de difondre i gestionar la cooperació al desenvolupament.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

2. Nom del fitxer: "Alumni"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Gestió del Programa UPF Alumni.
 • Usos: Gestió dels serveis oferts a la comunitat UPF Alumni, difusió d'informació, productes i activitats i manteniment de relacions institucionals de la UPF, gestió de la xarxa de contactes entre la comunitat UPF Alumni i entre aquesta i la Universitat, seguiment de la carrera professional dels antics alumnes (estudis de llocs ocupats i de sortides professionals dels estudis), estadístiques internes.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, imatge i veu, número de registre personal, signatura electrònica, altres (número identificatiu de document acreditatiu de la personalitat).
 • Dades personals: Data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna, altres (coneixement d'altres llengües).
 • Dades socials: Aficions i estils de vida i pertinença a clubs i associacions.
 • Dades acadèmiques: Formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals, altres (any de promoció).
 • Dades d'ocupació: Cos, escala; categoria, grau; llocs de treball, historial laboral, altres (sector d'activitat).
 • Dades comercials: Activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions a publicacions i creacions artístiques, científiques.
 • Dades financeres: Dades bancàries i targetes de crèdit.

Cessions de dades previstes: A entitats bancàries per tal de gestionar el cobrament de quotes o preus. Amb el consentiment previ de l'interessat es podran cedir les dades a entitats vinculades amb la UPF o que prestin serveis educatius o professionals (cursos, beques, avantatges).

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

3. Nom del fitxer: "Arxiu de convenis"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Registre dels convenis signats per la Universitat.
 • Usos: Fins científics, històrics i estadístics, estadístiques internes, arxiu.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: Nom i cognoms i signatura electrònica.
 • Dades de treball: Categoria i grau, llocs de treball.
 • Dades comercials: Creacions artístiques, científiques.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

4. Nom del fitxer: "Certificació digital"

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, imatge i veu, signatura electrònica, altres (número de passaport, número de targeta de resident).
 • Dades d'ocupació : Cos, escala; categoria, grau; llocs de treball.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 - Barcelona).

5. Nom del fitxer: "Control d'accés i vigilància"

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

6. Nom del fitxer: "Directori"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Difusió d'informació, productes i activitats de la Universitat.
 • Usos: Manteniment de relacions institucionals, directori de contactes, arxiu.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: Nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, altres (fax).
 • Dades personals: Sexe.
 • Dades d'ocupació: Llocs de treball.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

7. Nom del fitxer: "Gestió d'arxius"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital.
 • Usos: Protecció del patrimoni documental, fins científics, històrics i estadístics.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: DNI o NIF, nom i cognoms, imatge i veu i signatura electrònica.
 • Dades acadèmiques: Formació i titulacions.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

8. Nom del fitxer: "Gestió de la recerca"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Gestió dels ajuts, les beques i els convenis de R+D+i.
 • Usos: Gestió dels contractes i convenis signats a l'empara de l'art. 83 LOU; registre de becaris i de personal contractat a càrrec d'ajuts i de convenis i contractes signats a l'empara de l'art. 83 LOU; gestió del currículum del personal docent i investigador; publicacions de la Universitat; estadístiques internes; arxiu.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon i número de registre personal.
 • Dades personals: Data de naixement, sexe, altres (país d'origen).
 • Dades acadèmiques: Formació i titulacions, experiència professional i pertinença a col·legis o a associacions professionals, altres (codis d'àrea UNESCO).
 • Dades d'ocupació: Cos, escala; categoria, grau; llocs de treball.
 • Dades financeres: Dades bancàries.
 • Dades comercials: Creacions artístiques, científiques.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

9. Nom del fitxer: "Gestió econòmica"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Gestió de les transaccions econòmiques realitzades amb proveïdors, clients i tercers.
 • Usos: Gestió tributària i de recaptació, gestió econòmica i comptable, gestió de facturació, gestió fiscal, arxiu.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura o empremta, signatura electrònica.
 • Dades comercials: Activitats i negocis.
 • Dades financeres: Dades bancàries.
 • Dades de transaccions: Béns subministrats, béns rebuts, transaccions financeres, compensacions, indemnitzacions.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 - Barcelona).

10. Nom del fitxer: "Innovació i qualitat docents"

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 - Barcelona).

11. Nom del fitxer: "Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut"

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

12. Nom del fitxer: "Projectes de recerca, desenvolupament i innovació"

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat

Cessions de dades previstes: Entitats que col·laboren en el desenvolupament de l'activitat de recerca.

13. Nom del fitxer: "Registre general"

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: Nom i cognoms, signatura electrònica.
 • Dades d'ocupació: Categoria, grau; llocs de treball.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

14. Nom del fitxer: "Seminaris i congressos"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Gestió de seminaris, congressos o esdeveniments similars organitzats per la Universitat.
 • Usos: Arxiu.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura electrònica, altres (fax).
 • Dades personals: Sexe.
 • Dades d'ocupació: Llocs de treball.
 • Dades financeres: Dades bancàries, targetes de crèdit.

Cessions de dades previstes: Quan existeixi consentiment dels interessats: altres entitats del grup UPF per difondre informació dels seus productes i activitats.

15. Nom del fitxer: "Servei de Biblioteca"

Finalitat i usos previstos:

 • Finalitat: Gestió dels préstecs de la biblioteca.
 • Usos: Estadístiques internes.

Persones o col·lectius afectats: Estudiants, personal docent, personal d'administració i serveis de la UPF i terceres persones.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades especialment protegides: Infraccions administratives.
 • Dades identificatives: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura electrònica, altres (passaport).
 • Dades d'ocupació: Cos, escala; llocs de treball.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

16. Nom del fitxer: "Serveis a organitzacions estudiantils"

Procediment de recollida: Formularis.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades especialment protegides: Ideologia.
 • Dades identificatives: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura electrònica.
 • Dades socials: Pertinença a clubs, associacions.
 • Dades acadèmiques: Formació, titulacions.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

17. Nom del fitxer: "Síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra"

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

18. Nom del fitxer: "Sistema d'acreditació d'usuaris"

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

19. Nom del fitxer: "Suport a col·lectius específics"

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

 • Dades especialment protegides: Dades de salut.
 • Dades identificatives: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura electrònica.
 • Dades personals: Edat, característiques físiques.
 • Dades acadèmiques: Formació i titulacions.

Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Annex 3. Fitxers que es suprimeixen

 • "Beques i ajuts a l'estudi"; destinació de les dades: fitxer "Estudiants".
 • "Control horari del personal"; destinació de les dades: fitxer "Recursos Humans".
 • "Formació del personal"; destinació de les dades: fitxer "Recursos Humans".
 • "Gestió Acadèmica"; destinació de les dades: fitxer "Estudiants".
 • "Gestió integrada de personal"; destinació de les dades: fitxer "Recursos Humans".
 • "Mobilitat internacional dels estudiants"; destinació de les dades: fitxer "Estudiants".
 • "Pràctiques i borsa de treball"; destinació de les dades: fitxer "Estudiants".
 • "Préstec interbibliotecari"; destinació de les dades: fitxer "Servei de Biblioteca".
 • "Sistema de gestió de la docència"; destinació de les dades: fitxer "Recursos Humans".