Atesa la necessitat d'ampliar la relació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra, modificar parcialment els fitxers existents i de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la llei i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats.

En virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer.- Crear el fitxer que conté dades de caràcter personal que figura a l'annex 1 d'aquesta resolució.

Segon.- Aquest fitxer queda sotmès a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Tercer.- Modificar parcialment els fitxers existents en els termes que es fan constar a l'annex 2 d'aquesta resolució.

Disposició final.- Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Josep Joan Moreso i Mateos

Rector

Barcelona,  6 de juliol del 2009

 

ANNEX 1

Nom del fitxer: Síndic de greuges de la Universitat Pompeu Fabra

Finalitat i usos previstos: Gestió, tractament i seguiment de les queixes i observacions. Gestió de les funcions pròpies del Síndic de Greuges de la UPF. Estadístiques internes. Arxiu. Registre de documents.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària. Persones que sol·licitin la defensa dels seus drets davant del Síndic de Greuges de la UPF. Persones terceres.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del propi interessat o del seu representant. D'altres persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant. De registres públics. D'entitats privades. D'administracions públiques. De fonts accessibles al públic (Diaris oficials).

Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

  • Dades especialment protegides (Ideologia. Religió. Afiliació sindical. Creences);
  • Altres dades especialment protegides (Origen racial o ètnic. Salut. Vida sexual. Dades derivades d'actes de violència de gènere);
  • Dades relatives a la comissió d'infraccions penals i administratives (Infraccions administratives. Infraccions penals);
  • Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF. Número SS o mutualitats. Nom i cognoms.  Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura o empremtes. Imatge o veu. Número de  registre personal. Marques físiques. Signatura electrònica. Altres (número de passaport, número de targeta de resident o altre número identificatiu de document acreditatiu de la identitat));
  • Dades de característiques personals (Estat civil. Dades familiars. Data de naixement. Lloc de naixement. Edat. Sexe. Nacionalitat. Característiques físiques. Llengua materna);
  • Dades de circumstàncies socials (Allotjament o habitatge. Propietats o possessions. Aficions i estils de vida. Clubs i associacions. Llicències, permisos...)
  • Dades acadèmiques i professionals (Formació i titulacions. Historial acadèmic. Experiència professional. Col·legis o associacions professionals);
  • Dades d'ocupació laboral (Cos, escala. Categoria, grau. Llocs de treball. Dades no  econòmiques de nòmina. Historial laboral);
  • Dades d'informació comercial (Creacions artístiques, científiques...);
  • Dades economico-financeres i d'assegurances (Ingressos, rendes. Inversions,  patrimoni. Crèdits, préstecs, avals. Dades bancàries. Plans de pensió, jubilació. Dades de nòmina. Impostos, deduccions. Assegurances. Hipoteques. Subsidis, beneficis).

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat

Cessions de dades previstes: Quan existeixi consentiment dels interessats. Destinataris: altres síndics de greuges o figures similars, en raó d'un conveni de col·laboració.

Transferències internacionals de dades: No estan previstes transferències internacionals de dades.

Responsable del fitxer: la Universitat Pompeu Fabra i, en la seva representació, el gerent de la Universitat.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Síndic de Greuges (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell Alt.

 

ANNEX  2

Nom del fitxer: Gestió acadèmica           

Es modifiquen els apartats següents:

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: s'addiciona a  Dades relatives a la comissió d'infraccions penals i administratives (Infraccions administratives. Infraccions penals).

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de Docència. Vicegerència (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).


Nom del fitxer: Innovació i qualitat docents

Es modifica l'apartat següent:

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de Docència. Vicegerència (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).


Nom del fitxer: Gestió integrada de personal

Es modifica l'apartat següent:

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: s'addiciona a  Dades relatives a la comissió d'infraccions penals i administratives (Infraccions administratives. Infraccions penals).


Nom del fitxer: Alumni

Es modifiquen els apartats següents:

Finalitat i usos previstos:  es modifica "Gestió dels Alumni" per "Gestió del Programa UPF Alumni";  es modifica "Gestió de la xarxa de contactes entre els Alumni i entre aquests i la Universitat" per "Gestió de la xarxa de contactes entre la comunitat UPF Alumni i entre aquesta i la Universitat; s'addiciona "Gestió dels serveis oferts a la comunitat UPF Alumni".

Transferències internacionals de dades: es modifica "Destinataris: proveïdors de serveis de la societat de la informació" per  "Destinataris: proveïdors de serveis de la societat de la informació ubicats a Estats Units".

 

Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Es modifica l'apartat següent:

Transferències internacionals de dades: s'addiciona a Destinataris "(Croàcia, Turquia i Estats Units i altres països quan la transferència internacional resulti de l'aplicació de tractats o convenis en què Espanya sigui part)".