Text consolidat amb els canvis introduïts per la resolució de 21 de setembre del 2018

Per Resolució del rector de 23 de maig del 2017 sobre l'estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general es crea el càrrec de comissionat per a l'estratègia científica de la UPF.

Per al correcte funcionament de les competències atribuïdes a aquest càrrec i una millor coordinació es considera necessari delegar-li unes competències atribuïdes inicialment al vicerector o vicerectora encarregat dels Projectes en l'àmbit de la recerca i al gerent,

És per això que vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015,  d'1 d'octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector Públic.

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Article 1. El comissionat per a l’estratègia científica de la UPF exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

  • Exercir les competències del Comissionat del Parc de Recerca UPF.
  • Resoldre les sol·licituds d’adscripció de personal docent i investigador de la UPF a entitats de recerca amb vinculació a la UPF. Aquesta delegació inclou les adscripcions provisionals en el cas que el conveni amb la tercera entitat s’estigui tramitant
Modificat per l'article únic de la resolució de 21 de setembre del 2018

Article 2. Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació es consideraran dictades pel rector i, per tant, exhauriran la via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats hauran de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "P.D.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució podran ser avocades pel rector per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 10 de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic.

 

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 7 de juliol del 2017