Als efectes d'una millor distribució de les competències dels vicerectors i d'altres càrrecs amb funcions d'àmbit general es considera necessari modificar la Resolució del rector de 23 de maig del 2017 sobre l'estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general.

És per això, que, en virtut de les competències que m'atorguen els articles 55.2 i 56 g) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra

HE RESOLT:

1.  L'article 2 de la Resolució de 23 de maig del 2017 queda redactat de la manera següent:

"Article 2

 

El vicerector o vicerectora adjunt al rector coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

- La coordinació de l'acció de govern

- La planificació institucional

- Els recursos d'informació

- L'administració electrònica

- La qualitat, l'avaluació i l'acreditació"

2. L'article 3 de la Resolució de 23 de maig del 2017 queda redactat de la manera següent:

"Article 3

El comissionat o comissionada per a l'estratègia científica de la UPF coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

- L'estratègia i política científiques

- La relació amb els centres de recerca i altres institucions científiques

- Les infraestructures de recerca

- La transferència i la valorització de tecnologia i coneixement

- L'emprenedoria"

3. L'article 5 de la Resolució de 23 de maig del 2017 queda redactat de la manera següent:

"Article 5

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

- Els ensenyaments oficials de grau i de màster universitari i els títols propis i el seu règim

- L'organització docent i acadèmica

- El foment dels ensenyaments oficials de grau i màster

- L'aprenentatge de llengües i l'impuls del multilingüisme

- Els programes específics (Cursos d'Estiu, UPF Sènior)"

4. L'article 7 de la Resolució de 23 de maig del 2017 queda redactat de la manera següent:

"Article 7

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

- Els programes i els ajuts de recerca interns i externs

- Les figures de recerca de la UPF i el programa CEI

- Els serveis científico-tècnics i equipaments de recerca

- La producció científica, ciència oberta i la recerca i la innovació responsables

- El doctorat, sense perjudici de les competències del director o directora de l'Escola de Doctorat

- Les beques i els ajuts al doctorat

- L'avaluació de la recerca"

5. L'article 8 de la Resolució de 23 de maig del 2017 queda redactat de la manera següent:

"Article 8

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

- El Programa de Responsabilitat Social (cooperació per al desenvolupament, accions solidàries, inclusió, igualtat, promoció de la salut, prevenció de riscos i sostenibilitat)

- El programa Campus Júnior

- Els ajuts a activitats de responsabilitat social

6. L'article 9 de la Resolució de 23 de maig del 2017 queda redactat de la manera següent:

"Article 9

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la internacionalització coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

- Les relacions internacionals

- La internacionalització dels estudis de grau

- Els programes d'intercanvi i cooperació educativa i mobilitat amb universitats i institucions

- Els programes específics per  estrangers i escoles d'estiu internacionals (PEHE, Study Abroad Program,  UPF Barcelona International Summer School...)"

7. L'article 11 de la Resolució de 23 de maig del 2017 queda redactat de la manera següent:

"Article 11

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

- La participació dels col·lectius de la comunitat universitària en la vida universitària

- Els projectes d'acollida, suport, participació i acompanyament dels estudiants

- Els delegats dels estudiants, les associacions d'estudiants i les relacions amb el Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF)

- Les beques i els ajuts als estudiants de grau i màster

- Les beques i els ajuts per a activitats dels estudiants

- Les pràctiques externes dels estudiants

- L'orientació i l'assessorament professional als estudiants; la inserció laboral

- El programa UPF Alumni"

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona,  7 de juliol del 2017