Vista la resolució de 7 de juliol del 2017 per les quals es modifica la resolució del rector de 23 de maig del 2017 sobre l'estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general i la resolució de la mateixa data per la qual es deleguen competències en el comissionat per a l'estratègia científica de la UPF.

Vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015,  d'1  d'octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector Públic.

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article únic. Es modifica l'apartat sobre matèries de recerca de l'article 2 de la Resolució del rector de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en el gerent, que queda redactat de la manera següent:

En matèria de recerca:

- La signatura de contractes en matèria d'R+D+i, així com la presentació d'ofertes en tots els procediments d'adjudicació convocats per qualsevol entitat pública o privada, i la signatura de tots els documents exigits per la legislació de contractes del sector públic, inclosa la dels contractes en el cas que la Universitat resulti adjudicatària.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 7 de juliol del 2017