Vista la modificació de la Resolució del rector de 23 de maig del 2017 sobre l'estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d'àmbit general per la resolució de 7 de juliol del 2017 és necessari modificar la resolució de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària general.

Vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015,  d'1  d'octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector Públic.

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

1. L'article 2, apartat "En matèria d'ensenyaments", de la resolució de 24 de maig del 2017 queda redactat de la manera següent:

"Article 2

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

En matèria d'ensenyaments:

- Presidir la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics.

- Presidir la comissió competent en matèria de postgrau i doctorat.

- Presidir la comissió avaluadora de les normes acadèmiques dels màsters universitaris.

- Signar les sol·licituds per a la verificació dels títols oficials presentades, així com la signatura de la resta de documents previstos en el procediment de verificació.

- Reconeixement d'activitats acadèmiques, llevat les que estiguin delegades en un altre vicerectorat.

- Resoldre les sol·licituds en els procediments d'admissió a la Universitat i autoritzar l'accés dels estudiants amb títol estranger sense homologar als màsters universitaris.

- Resoldre les sol·licituds relatives a la dedicació a l'estudi a temps parcial i la reversió de la situació.

- Resoldre les sol·licituds de convocatòria extraordinària i les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.

- Autoritzar la impartició d'assignatures amb un nombre inferior a l'autoritzat.

- Resoldre els recursos dels procediments previstos en la normativa acadèmica, quan no siguin competència d'altres òrgans, llevat dels recursos en matèria de reconeixement de crèdits quan la resolució de reconeixement estigui atribuïda a un vicerector o vicerectora i llevat dels casos que es requereixi informe de la comissió competent en matèria de postgrau i doctorat.

- Exercir les competències atribuïdes al rector per les normes que regulen els estudis propis de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra.

- Autoritzar l'accés de titulats estrangers als estudis propis de la UPF.

- Concedir la venia docendi al professorat."

2. L'article 4 de la resolució de 24 de maig del 2017 queda redactat de la manera següent:

"Article 4

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca  exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

- Presidir la Comissió de Recerca.

- La convocatòria, resolució i assignació dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca.

- Formalitzar les sol·licituds d'ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria de recerca, doctorat, desenvolupament i innovació i d'aquells documents que se'n derivin.

- Resoldre els recursos dels procediments de la normativa acadèmica del doctorat, quan no siguin competència d'altres òrgans."

3. L'article 8 de la resolució de 24 de maig del 2017 queda redactat de la manera següent:

"Article 8

El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

- Presidir la Comissió de Cultura.

- Presidir la Comissió d'Estudiants.

- Presidir el Jurat de Selecció de Beques-Col·laboració.

- Presidir el Jurat del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis.

- Presidir la Comissió de Seguiment de Contractes de Prestació de Serveis a la UPF.

- Presidir les comissions de les convocatòries de beques i ajuts als ensenyaments oficials, llevats els de doctorat.

- Les resolucions relatives a la inscripció de les associacions d'estudiants en el registre d'associacions, llevat les relatives a l'autorització de l'ús de nom de la Universitat i del domicili social a la UPF.

- La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris als estudiants de caràcter abreujat.

- Resoldre les sol·licituds de reconeixement de crèdits per activitats universitàries, llevat les que corresponguin a l'aprenentatge de llengües.

- Resoldre tot el que estigui relacionat amb beques i ajuts als ensenyaments oficials llevat els de doctorat.

- La convocatòria, la resolució i tots aquells assumptes relacionats amb els ajuts anuals a les associacions d'estudiants, inclosa la revocació dels ajuts."

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 7 de juliol del 2017