Atesa la necessitat de modificar parcialment els fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra, de suprimir un fitxer i de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la llei i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats.

En virtut de les competències que m'atorga l'article 52, apartat a), dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i la resolució de rectorat de 26 de juny de 2003,

HE RESOLT:

Primer. Modificar parcialment els fitxers existents en els termes que es fan constar a l'annex d'aquesta resolució.

Segon. Suprimir el fitxer "Projectes de recerca del CISTIB" i destinar les seves dades al fitxer "Projectes de recerca, desenvolupament i innovació".

Tercer. La descripció íntegra dels fitxers de dades personals responsabilitat de la UPF es pot consultar a Fitxers de titularitat UPF.

Disposició final. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Jaume Casals i Pons

Rector

 

Barcelona, 1 de setembre del 2015


Annex

a) Nom del fitxer: Activitats socioculturals

Es modifica l'apartat següent:

  • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: S'addiciona dins Dades identificatives: Altres. Número identificatiu de dispositiu electrònic.

b) Nom del fitxer: Alumni

Es modifica l'apartat següent:

  • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: S'addiciona dins Dades identificatives: Altres. Número identificatiu de dispositiu electrònic.

c) Nom del fitxer: Consultes, suggeriments i queixes

Es modifica el contingut dels apartats següents, en els termes que s'indiquen:

  • Nom del fitxer: es modifica per Presentació d'escrits, consultes, suggeriments i queixes
  • Finalitat i usos previstoses modifica la finalitat i usos per Gestió, tractament i seguiment dels escrits, les consultes, denúncies i suggeriments adreçades a la Universitat en relació als serveis prestats. Usos: Gestió de les instàncies generals, dels expedients de l'exercici del dret d'accés a la informació i drets ARCO, de les denúncies per a la detecció i actuació contra comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament patits o que puguin patir els membres de la comunitat universitària, de les consultes, queixes i suggeriments.
  • Cessions de dades previstesEs modifica en els següents termes: Quan la cessió estigui autoritzada per una llei (Ministeri Fiscal, autoritats policials i judicials, serveis socials competents en violència de gènere, serveis sanitaris)

d) Nom del fitxer: Control d'accés i vigilància

Es modifica el contingut de l'apartat següent, en els termes que s'indiquen:

  •  Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: S'addiciona: Dades acadèmiques (Historial acadèmic); Transaccions (Béns subministrats).