Atesa la necessitat de modificar parcialment els fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra, i de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la llei i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats.

En virtut de les competències que m'atorga l'article 52, apartat a), dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i la resolució del rector de 26 de juny del 2003,

HE RESOLT:

Primer. Modificar parcialment els fitxers existents en els termes que es fan constar a l'annex d'aquesta resolució.

Segon. La descripció íntegra dels fitxers de dades personals responsabilitat de la UPF es pot consultar a Fitxers de Titularitat UPF.

Disposició final. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Jaume Casals i Pons

Rector

 

Barcelona, 10 de juliol del 2017

ANNEX

a) Nom del fitxer: Activitats socioculturals

S'addiciona l'apartat següent:

 • Transferències internacionals: a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

b) Nom del fitxer: Admissió a ensenyaments i promoció

Es modifica l'apartat següent:

 • Cessions de dades previstes: s'hi addiciona: Amb el consentiment previ dels interessats, a entitats del Grup UPF per fer difusió dels seus productes o activitats.

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

c) Nom del fitxer: Arxiu de convenis

Es modifica l'apartat següent:

 • Cessions de dades previstes: Es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència.

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

d) Nom del fitxer: Càrrecs i òrgans de govern

Es modifica l'apartat següent:

 • Cessions de dades previstes: Es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència.

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

e) Nom del fitxer: Certificació digital

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

f) Nom del fitxer: Control d'accés i vigilància

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

g) Nom del fitxer: Directori

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

h) Nom del fitxer: Estudiants

Es modifica l'apartat següent:

 • Cessions de dades previstes: s'addiciona: Es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència.

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: Quan sigui necessari per la celebració o l'execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer (art. 34 LOPD): universitats que han subscrit un conveni bilateral amb la UPF de mobilitat internacional. A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

i) Nom del fitxer: Gestió d'arxius

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

j) Nom del fitxer: Gestió de la recerca

Es modifica el contingut dels apartats següents:

 • Cessions de dades previstes: s'addiciona: Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: a entitats públiques avaluadores. Es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència.
 • Transferències internacionals: s'addiciona: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

k) Nom del fitxer: Gestió econòmica i contractual

Es modifica el contingut dels apartats següents, en els termes que s'indiquen:

 • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: s'addiciona dins Dades de caràcter identificatiu: Imatge; Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions. Historial acadèmic. Experiència professional.
 • Cessions de dades previstes: s'addiciona: Quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD): a entitats col·laboradores i a entitats financeres. Es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

l) Nom del fitxer: Innovació i qualitat docents

Es modifica l'apartat següent:

 • Cessions de dades previstes: Es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

m) Nom del fitxer: Presentació d'escrits, consultes, suggeriments i queixes

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

n) Nom del fitxer: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

o) Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Es modifica l'apartat següent:

 • Transferències internacionals: s'addiciona: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

p) Nom del fitxer: Recursos humans

Es modifica l'apartat següent:

 • Cessions de dades previstes: s'addiciona: Es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència
 • Transferències internacionals: s'addiciona: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

q) Nom del fitxer: Registre General

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

r) Nom del fitxer: Seminaris i congressos

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: Quan l'interessat hagi donat el seu consentiment: a entitats que col·laboren en el desenvolupament de l'activitat; quan sigui necessari per a la celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer; a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

s) Nom del fitxer: Servei de Biblioteca

Es modifica l'apartat següent:

 • Mesures de seguretates modifica per: Nivell mitjà.

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

t) Nom del fitxer: Serveis a organitzacions estudiantils

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

u) Nom del fitxer: Síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: s'addiciona: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

v) Nom del fitxer: Sistema d'acreditació d'usuaris

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

w) Nom del fitxer: Suport a col·lectius específics

S'addiciona:

 • Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.