Un cop transcorreguts vuit mesos des de l’inici del mandat, es considera oportú modificar lleugerament l’estructura de la direcció de la Universitat, per mitjà de la definició de les competències de dos vicerectorats adjunts al rector, amb l’objectiu d’impulsar i de reforçar els projectes estratègics engegats.

D’una banda, es crea una nova posició de vicerector adjunt que, a més de les funcions actuals en l’àmbit de professorat i de relacions amb la comunitat, ha de coordinar l’orientació estratègica de la Universitat; d’altra banda, es preveu que el vicerector adjunt ja existent concentri la seva atenció en la coordinació de l’acció de govern, la planificació institucional i administrativa i les relacions en el marc del Grup UPF.

 

Per això, en ús de les competències que m’atorga l’article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Modificar la Resolució del rector de 28 de maig del 2021, modificada per Resolució de 31 de maig del 2021 i per Resolució de 22 de setembre del 2021 sobre l’estructura dels vicerectorats i de la Secretaria General, en els termes següents:

Primer. L’article 1 queda redactat com segueix:

Article 1. Estructura general dels vicerectorats i de la Secretaria General

1. L’estructura dels vicerectorats i de la Secretaria General, encarregats de la direcció dels diversos àmbits d’actuació, és la següent:

–Vicerector o vicerectora adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF

–Vicerector o vicerectora adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat

–Vicerector o vicerectora d’Ordenació Acadèmica

–Vicerector o vicerectora de Recerca

–Vicerector o vicerectora de Transferència del Coneixement

–Vicerector o vicerectora d’Internacionalització

–Vicerector o vicerectora de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació

–Vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat

–Secretari o secretària general

2. Correspon als diferents vicerectors coordinar els càrrecs de comissionats, delegats i assessors que, si escau, desenvolupin tasques relacionades amb el seu àmbit funcional.

Segon. L’article 2 queda redactat com segueix:

“Article 2. Vicerectorat adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF

El vicerector o vicerectora adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• L’acció de govern i de projectes transversals

• La planificació institucional i l’organització administrativa

• Els recursos materials, els sistemes d’informació i l’administració electrònica

• La qualitat, l’avaluació i l’acreditació

• L’estratègia del Grup UPF: la política d’adscripció i la coordinació dels centres d’ensenyament superior

• Els processos participatius i el retiment de comptes

• La política lingüística”

Tercer. S’elimina l’article 7 de la Resolució, que regulava les matèries coordinades i supervisades, sota la direcció del rector, del Vicerectorat de Professorat i de Relacions amb la Comunitat.

Quart. Els articles 3, 4, 5 i 6 passen a ser els articles 4, 5, 6 i 7, respectivament.

Cinquè. S’afegeix un nou article 3, amb la redacció següent:

Article 3. Vicerectorat adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat

El vicerector o vicerectora adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

• L’orientació estratègica de la Universitat, en la qual participen també els membres del Consell de Direcció i altres òrgans

• La política de captació i de retenció de talent

• La política d’accés, d’estabilització i de promoció del professorat

• Els programes d’incorporació de personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, ICREA i similars)

• La plantilla del professorat i el seu règim jurídic: dedicació, permisos i llicències

• La planificació dels processos de selecció del gerent i, si escau, de vicegerents

• Les relacions amb la comunitat universitària

• La política i els projectes d’acompanyament i de participació d’estudiants i d’alumni

Disposició final

Les referències al Vicerectorat adjunt al rector i al Vicerectorat de Professorat i de Relacions amb la Comunitat incloses en qualsevol normativa, disposició o resolució s’entenen referides al Vicerectorat adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF i al Vicerectorat adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat, respectivament.

 

 

Oriol Amat i Salas 

Rector

Barcelona, 15 de febrer del 2022