L’article 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el procediment per acordar les suplències dels òrgans administratius en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

L’article 54 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra preveu que en cas d’absència, impediment o vacant del rector o rectora, n’assumirà les funcions el vicerector que hagi designat.

Per resolució del rector de 31 de maig del 2021 es va designar al vicerector adjunt al rector la suplència del rector en cas d'absència, malaltia, impediment o vacant;

Atès que des del 2 al 22 d’agost, ambdós inclosos, tant el rector com el vicerector adjunt al rector estaran absents, es fa necessària la designació d’un suplent en les funcions de rector,

Per tot això, i en virtut de l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

RESOLC:

Primer. Designar el vicerector de Recerca, prof. Enric Vallduví Botet, perquè supleixi el rector en les seves funcions des del 2 d’agost fins al 8 d’agost del 2021, ambdós inclosos.

Segon. Designar el vicerector d’Internacionalització, Antoni Luna Garcia, perquè supleixi el rector en les seves funcions des del 9 d’agost fins al 15 d’agost del 2021, ambdós inclosos.

Tercer. Designar el vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, prof. Jose Manuel Jimenez Morales, perquè supleixi el rector en les seves funcions des del 16 d’agost fins al 22 d’agost del 2021, ambdós inclosos.

Quart. Establir que aquesta circumstància es faci constar a tots aquells documents que hagin de ser signats per l’òrgan suplent, incloent abans de la signatura les paraules “per delegació” (o P.D.), el nom de l’òrgan delegant i la data de la resolució de delegació.

 

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 21 de juliol del 2021